مروری بر مرجع

اسناد مرجع فعلی

این پیوندها را به نقاط ورودی اصلی نسخه فعلی Places SDK برای Android دنبال کنید:

کتابخانه مشتری

اسناد مرجع قدیمی (منسوخ شده)

این پیوندها را به نقاط ورودی اصلی نسخه قبلی Places SDK برای Android (در Google Play Services نسخه 16.0.0) دنبال کنید: