مرجع کلاس GMSPlaceFeature

مرجع کلاس GMSPlaceFeature

بررسی اجمالی

رابطی که یک ویژگی مکان را نشان می دهد (ویژگی با شناسه مکان).

<GMSFeature> را به ارث می برد.

توابع اعضای عمومی

(نوع نمونه) - initWithFeatureType:placeID:
یک نمونه لایه ویژگی برای آزمایش ایجاد کنید.
(GMSFeatureType) - نوع ویژگی
نوع این ویژگی

خواص

GMSFeatureType نوع ویژگی
NSString * شناسه مکان

مستندات عملکرد اعضا

- (نوع نمونه) initWithFeatureType: (GMSFeatureType) نوع ویژگی
شناسه مکان: (NSString *) شناسه مکان

یک نمونه لایه ویژگی برای آزمایش ایجاد کنید.

این روش باید فقط برای تست های واحد شما استفاده شود. در تولید، نمونه‌های GMSPlaceFeature فقط باید توسط SDK ایجاد شوند.

- (GMSFeatureType) featureType

نوع این ویژگی


اسناد ملکی

- (GMSFeatureType) featureType [read, assign]
- (NSString*) شناسه مکان [read, assign]