ความยาว GMS ของประเภท

ความยาว GMS

การแจกแจง

EnumGMSLengthKind { kGMSLengthGeodesic, kGMSLengthRhumb, kGMSLengthProjected }
 GMSLengthKind ระบุประเภทของค่าความยาว ซึ่งอาจเป็นแบบเรขาคณิต (มีหน่วยเป็นเมตร) ความยาวเกลิร์ม (มีหน่วยเป็นเมตร) และความยาวที่คาดการณ์ (ในหน่วย GMSMapPoint) เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบประเภทการแจกแจง

GMSLengthKind ระบุประเภทของค่าความยาว ซึ่งอาจเป็นแบบเรขาคณิต (มีหน่วยเป็นเมตร) ความยาวเกลิร์ม (มีหน่วยเป็นเมตร) และความยาวที่คาดการณ์ (ในหน่วย GMSMapPoint)

ผู้บรรยาย:
kGMSLengthGeodesic
kGMSLengthRhumb
kGMSLengthProjected