GMSFrameRate

GMSFrameRate

شمارش ها

enum GMSFrameRate { kGMSFrameRatePowerSave , kGMSFrameRateConservative , kGMSFrameRateMaximum }
ارائه نرخ فریم برای GMSMapView . بیشتر...

نوع شمارش اسناد

ارائه نرخ فریم برای GMSMapView .

شمارشگر:
kGMSFrameRatePowerSave

از حداقل نرخ فریم برای صرفه جویی در مصرف باتری استفاده کنید.

kGMSFrameRateConservative

از نرخ فریم متوسط ​​برای ارائه رندر نرم‌تر و حفظ چرخه‌های پردازش استفاده کنید.

KGMSFrameRateMaximum

از حداکثر نرخ فریم برای یک دستگاه استفاده کنید.

برای دستگاه های ارزان قیمت 30 FPS و برای دستگاه های رده بالا 60 FPS خواهد بود.