Google.Maps.Unity.Metadata.IMetadata

MetadataRegister を使用しているオブジェクトに追加可能なメタデータ

概要

継承

直系の既知のサブクラス: Google.Maps.Unity.Metadata.IGameObjectMetadata