Veri kümesi güncelleme

Veri kümesinin kimliğini de içeren yama veri kümesi uç noktasına bir HTTP PATCH isteği göndererek veri kümesiyle ilgili bilgileri güncelleyin:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Veri kümesinin displayName ve description özelliklerinden birini veya her ikisini de güncelleyebilirsiniz.

Örneğin:

curl -X PATCH -d '{
  "displayName": "My Updated Dataset",
  "description": "This is an updated description"
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46

İstek, güncellenen veri kümesi hakkında bilgi döndürür:

{
 "name": "projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46",
 "displayName": "My Updated Dataset",
 "description": "This is an updated description",
 "versionId": "5fb3b84e-1405-4ecd-8f81-9183631f1c07",
 "usage": [
  "USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING"
 ],
 "gcsSource": {
  "inputUri": "gs://mybucket/my.csv",
  "fileFormat": "FILE_FORMAT_CSV"
 },
 "createTime": "2023-03-24T14:47:37.308977Z",
 "updateTime": "2023-03-28T15:17:17.919351Z",
 "versionCreateTime": "2023-03-24T14:48:05.053114Z",
 "status": {
  "state": "STATE_COMPLETED"
 }
}

Alan maskesi belirleyin

Varsayılan olarak güncelleme, isteğin gövdesinde belirtilen desteklenen tüm alanları (hem displayName hem de description) değiştirir. Ancak, güncellenecek istek gövdesindeki alanları açıkça belirtmek için isteğe updateMask sorgu parametresini de ekleyebilirsiniz.

Güncellenecek alanların tam nitelikli adlarının virgülle ayrılmış bir listesini belirtmek için updateMask kullanın. Örneğin, yalnızca displayName alanını güncellemek için:

curl -X PATCH -d '{
  "displayName": "My Updated Dataset",
  "description": "This is an updated description"
 }' \
 -H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
 https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e8a9e4f9fc46?updateMask=displayName

updateMask sorgu parametresinin varsayılan değeri * şeklindedir. Diğer bir deyişle, istek gövdesinde belirtilen tüm desteklenen alanları güncelleyin.