Tổng quan về việc thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí với các mức phí khác nhau và mức sử dụng được theo dõi theo từng SKU sản phẩm. Tìm hiểu cách tính chi phí và tìm các công cụ ước tính.

Xem danh sách tất cả SKU cho các sản phẩm cốt lõi của Nền tảng Google Maps của Maps, Tuyến đường và Địa điểm.

Ngoài khoản tín dụng hằng tháng cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, Google còn cung cấp gói dùng thử Cloud $0 và các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Tìm hiểu những lợi ích bạn được hưởng.

Bạn có thể theo dõi và kiểm soát mức chi tiêu bằng cách đặt thông báo về ngân sách và hạn mức sử dụng trong Google Cloud Console.

Bước tiếp theo