การเรียกเก็บเงินของ Google Maps Platform

ภาพรวมการเรียกเก็บเงินสําหรับผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform

 • ระบบจะติดตามการใช้งานสําหรับ SKU ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
 • SKU คือส่วนผสมระหว่าง API ของผลิตภัณฑ์ + บริการหรือฟังก์ชัน (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่)
 • ผลิตภัณฑ์อาจมี SKU หลายรายการที่เรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน (เช่น Places API - รายละเอียดสถานที่, Places API - เติมข้อความอัตโนมัติ - ตามคําขอ)
 • การกําหนดราคา SKU แบ่งเป็นระดับตามปริมาณการใช้งาน โดยมี 3 ระดับคือ 0–100,000; 100,001–500,000; 500,001+
 • ค่าใช้จ่ายจะคํานวณจากการใช้งาน SKU x ราคาต่อการใช้งาน

สําหรับบัญชีการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี สําหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่ผ่านการรับรอง เครดิต Google Maps Platform มูลค่า $200 USD ในแต่ละเดือน (ซึ่งจะรีเซ็ตวันแรกของเดือนในเวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก) และใช้กับ SKU ที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รายการโฆษณาแต่ละรายการจะแสดงค่าใช้จ่ายก่อนหักเครดิต เครดิต และค่าใช้จ่ายหลังหักเครดิต

ราคาแบบจ่ายเมื่อใช้

Google Maps Platform ใช้รูปแบบการกําหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ หน้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดของรูปแบบการคิดราคาและวิธีคํานวณค่าบริการสําหรับการใช้งานสําหรับ API และ SDK แต่ละรายการ

ความช่วยเหลือจาก Google

ช่วงทดลองใช้ Google Cloud แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Google Cloud มอบช่วงทดลองใช้เพื่อให้คุณใช้งานได้สูงสุด $300 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรมทดลองใช้ Google Cloud การทดลองใช้จะมีผลกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีแรกที่คุณสร้าง

ระหว่างการทดลองใช้ บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณจะอยู่ในโหมดทดลองใช้ และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากวิธีการชําระเงินของคุณ ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุดหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ หรือเมื่อใช้จ่ายครบ 9,000 บาท แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน

ในหรือก่อนการทดลองใช้งานจะสิ้นสุด คุณต้องอัปเกรดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณเป็นบัญชีแบบชําระเงินเพื่อไม่ให้การใช้งาน Google Maps Platform หยุดชะงัก (ดูการอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชําระเงิน)

เครดิต Google Maps Platform รายเดือน

ภาพหน้าจอแสดงเครดิต Google Maps Platform รายเดือน

Google Maps Platform มีเครดิตรายเดือน $200 ให้บริการ (ดูราคาสําหรับ Maps, Routes และ Places เครดิตรายเดือนจะนําไปใช้กับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps แต่ละบัญชีที่คุณสร้างขึ้น เครดิตรายเดือนนี้จะรีเซ็ตในวันแรกของแต่ละเดือน ในเวลาเที่ยงคืนของเวลาแปซิฟิก

ในหน้าภาพรวม Google Maps Platform ใน Google Cloud Console คุณจะดูได้ว่าการเรียกเก็บเงินเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับจํานวนเครดิตรายเดือน

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Maps คือบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ซึ่งรวมโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ Google Maps Platform API หรือ SDK ไว้

บัญชีแรก

หากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินในระบบคลาวด์บัญชีแรกที่คุณสร้างเป็นโปรเจ็กต์ที่เปิดใช้ API หรือ SDK ของ Google Maps Platform ทั้งช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform จํานวน $300 และเครดิตรายเดือนของ Google Maps Platform คือ $200

วิธีการทํางาน: ในระหว่างการทดลองใช้ การเรียกเก็บเงินจะถูกหักจาก เครดิตรายเดือน $200 ที่เกิดขึ้นเป็นประจําของ Google Maps Platform หากมีการเรียกเก็บเงินเกิน $200 ในเดือนหนึ่งๆ ระบบจะหักเงินที่เกินจากจํานวนที่เหลือจากช่วงทดลองใช้ Google Cloud Platform $300

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ในหรือก่อนสิ้นสุดการทดลองใช้ คุณต้องอัปเกรดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud บัญชีแรกของคุณเป็นบัญชีแบบชําระเงิน เมื่อคุณอัปเกรดแล้ว เครดิตรายเดือนจํานวน $200 จะยังคงมีผลกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ของคุณแม้ว่าการทดลองใช้จะสิ้นสุดลงก็ตาม

หลายบัญชี

การสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ Maps หลายบัญชีถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

เครดิตเพิ่มเติม

เครดิต Google Maps Platform เพิ่มเติมมีให้บริการผ่านโปรแกรมสาธารณะของ Google ที่สนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ การรับมือภาวะวิกฤต สื่อข่าว และองค์กรทางวิชาการ

หากคุณเหลือเครดิตเพิ่มเติมสําหรับเดือนนั้น คุณจะเห็นแผนภาพต่อไปนี้โดยเลือกบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินในหน้าการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

เครดิตเพิ่มเติมของ Google Maps Platform

การให้ทุนสนับสนุนองค์กรการกุศล องค์กรรับมือเหตุวิกฤติและองค์กรสื่อ

เรากําลังขยายการให้บริการ Google Maps Platform สําหรับโปรแกรมสาธารณะของ Google เพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล สตาร์ทอัพ องค์กรรับมือเหตุวิกฤติและองค์กรสื่อต่างๆ ผู้ใช้ปัจจุบันของ Google เพื่อการกุศลที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Google Maps Platform จะเปลี่ยนไปเป็นเครดิต Google Maps Platform

ดูโปรแกรมสาธารณะเพื่อดูวิธีสมัครขอเครดิต Google Maps Platform

จัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud Console

จัดการการเรียกเก็บเงิน

 1. เลือกโปรเจ็กต์ใน Cloud Console:

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

 2. ทํางานการจัดการต่อไปนี้

  • ดูภาพรวมของบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ ชําระเงิน และเพิ่มผู้ดูแลระบบบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินจากหน้าภาพรวม เราขอแนะนําให้มีเจ้าของโปรเจ็กต์และผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินหลายคนเพื่อให้คุณมีสมาชิกในทีมที่มีบทบาทเหล่านี้เสมอ
  • สร้างงบประมาณและการแจ้งเตือนในหน้างบประมาณและการแจ้งเตือน
  • ดูประวัติการทําธุรกรรมและดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้จากหน้าธุรกรรม
  • ส่งออกข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากหน้าส่งออกการเรียกเก็บเงิน
  • กําหนดค่าบัญชีการชําระเงินและรายชื่อติดต่อในหน้าการตั้งค่าการชําระเงิน
  • ตั้งค่าวิธีการชําระเงินในหน้าวิธีการชําระเงิน

สร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณสร้างงบประมาณสําหรับโครงการระบบคลาวด์ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินที่ไม่คาดคิด และตรวจสอบการเรียกเก็บเงินในระบบคลาวด์ทั้งหมดจากที่เดียว เมื่อใช้งบประมาณ คุณจะสร้างการแจ้งเตือนเพื่อส่งอีเมลถึง ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินได้เมื่อค่าใช้จ่ายเกินจํานวนที่กําหนด

คอนโซล

วิธีสร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือนในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 • ใน Cloud Console ให้ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน

  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
 • เลือกงบประมาณและการแจ้งเตือน แล้วเลือกสร้างงบประมาณเพื่อเริ่มสร้างงบประมาณสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud
 • กําหนดงบประมาณในส่วนตั้งงบประมาณ และระบุเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลในหัวข้อตั้งค่าการแจ้งเตือนงบประมาณ
 • เลือกเสร็จสิ้นเพื่อกําหนดงบประมาณและเปิดใช้การแจ้งเตือนสําหรับโปรเจ็กต์ Cloud ของคุณ หากมีโปรเจ็กต์ Cloud หลายโปรเจ็กต์ คุณต้องตั้งค่างบประมาณและการแจ้งเตือนทีละรายการในแต่ละโปรเจ็กต์

gcloud

เปิดใช้ API ที่จําเป็นเพื่อสร้างงบประมาณสําหรับการเรียกเก็บเงิน

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

ตั้งงบประมาณเพื่อแจ้งเตือนที่การใช้จ่ายจริง 50% และอีกครั้งที่ 75% ของการใช้จ่ายที่คาดการณ์

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK, การติดตั้ง Cloud SDK และคําสั่งต่อไปนี้