Bước 6: Triển khai mô hình

Bạn có thể đào tạo, điều chỉnh và triển khai các mô hình máy học trên Google Cloud. Hãy xem các tài nguyên sau để biết hướng dẫn về cách triển khai mô hình khi sản xuất:

  • Hướng dẫn về cách xuất mô hình Keras bằng phương thức phân phát TensorFlow.
  • Tài liệu về TensorFlow.
  • Hướng dẫn về cách đào tạo và triển khai mô hình của bạn trên Google Cloud.

Hãy lưu ý những điều quan trọng sau đây khi triển khai mô hình của bạn:

  • Hãy đảm bảo dữ liệu sản xuất của bạn tuân theo cùng một cách phân phối như dữ liệu đào tạo và đánh giá.
  • Thường xuyên đánh giá lại bằng cách thu thập thêm dữ liệu đào tạo.
  • Nếu việc phân phối dữ liệu của bạn thay đổi, hãy đào tạo lại mô hình của bạn.