مرحله 6: مدل خود را مستقر کنید

می‌توانید مدل‌های یادگیری ماشینی را در Google Cloud آموزش دهید، تنظیم کنید و اجرا کنید. لطفاً هنگام استقرار مدل خود موارد کلیدی زیر را در نظر داشته باشید: