Uczciwość: typy odchylenia

Modele systemów uczących się nie są tu z założenia. Inżynierowie trenują modele, przesyłając im zbiór danych treningowych, a zaangażowanie człowieka w udostępnianie i selekcjonowanie tych danych może sprawić, że prognozy modelu będą podatne na tendencyjność.

Podczas tworzenia modeli należy pamiętać o częstych uprzedzeniach, które mogą pojawić się w danych, dzięki czemu można podjąć aktywne działania i zminimalizować ich skutki.

Odchylenie w raportach

Odchylenie w raportach ma miejsce, gdy częstotliwość zdarzeń, właściwości lub wyników zarejestrowanych w zbiorze danych nie odzwierciedla rzeczywistej częstotliwości w rzeczywistości. Może to wynikać z tego, że ludzie skupiają się na dokumentowaniu sytuacji, które są nietypowe lub szczególnie zapadające w pamięć, przy założeniu, że potoczne mogą być udane.

Odchylenie w ramach automatyzacji

Odchylenie w automatyzacji to tendencję do faworyzowania wyników generowanych przez systemy automatyczne niż wyniki generowane przez systemy nieautomatyczne, niezależnie od częstotliwości błędów każdego z nich.

Odchylenie wyboru

Odchylenia na podstawie wyboru mają miejsce, jeśli przykłady zbioru danych są wybrane w sposób, który nie odzwierciedla ich rzeczywistego rozkładu. Odchylenia wyboru mogą mieć różne formaty:

  • Odchylenia na podstawie zasięgu: dane nie są wybierane w sposób reprezentatywny.
  • Odchylenie w odpowiedzi (lub odchylenie w uczestnictwie: dane stają się niereprezentatywne z powodu luk w uczestnictwie w zbieraniu danych.
  • Zniekształcenia próbne: podczas zbierania danych nie jest stosowana odpowiednia kolejność.

Odchylenie grupy

Odchylenia na tle grup to uogólnienie względem całej grupy, do której należą. Dwa najważniejsze przykłady tego rodzaju błędów:

  • Odchylenia w grupie: preferencje dotyczące członków grupy, do której należysz również lub cechy, które dzielisz.
  • Odchylenie w przypadku jednorodności grupy: tendencje do stereotypu poszczególnych członków grupy, do których nie należysz lub chcesz zobaczyć, że ich cechy są bardziej jednolite.

Pośredni wpływ

Przykładowe odchylenia mają miejsce, gdy założenia są oparte na własnych modelach umysłowych i osobistych doświadczeniach, które nie muszą być ogólnie stosowane.

Typowa forma dokładności odchyleń to odchylenia na potwierdzenie, w których modele modelujące nieświadomie przetwarzają dane w sposób potwierdzający istniejące przekonania i hipotezy. W niektórych przypadkach konstruktor modelu może w rzeczywistości trenować model, aż uzyska wynik zgodny z oryginalną hipotezą. Jest to tzw. odchylenie eksperymentu.