Xóa quỹ phòng

Nếu không có một kiểu kết hợp cơ sở lưu trú/lịch trình nào đó, bạn có thể xóa cơ sở lưu trú/lịch trình đó bằng thông báo Giao dịch. Thông thường, bạn sử dụng phương án này khi khách sạn đã kín phòng trong một đêm hoặc nhiều đêm liên tiếp.

Những phương thức này được mô tả trong phần sau của bài viết.

Xóa quỹ phòng bằng thông báo Giao dịch

Để xóa ngay một cơ sở lưu trú/lịch trình cụ thể khỏi quỹ phòng, hãy sử dụng thông báo Giao dịch. Phần tử gốc là <Transaction>.

Trong thông báo, hãy xác định các chế độ cài đặt sau đây cho mỗi lịch trình mà bạn muốn xóa (trong phần tử <Result>):

 1. Đặt <Baserate> là "-1"
 2. Đặt <Taxes> là "0"
 3. Đặt <OtherFees> là "0"

Ví dụ sau đây xóa một số lịch trình (những lượt lưu trú 1 đêm vào nhiều ngày) cho khách sạn "1123581321" khỏi quỹ phòng:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Transaction timestamp="2017-07-18T16:20:00-04:00" id="42">
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-07</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-08</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
 <Result>
  <Property>1123581321</Property>
  <Checkin>2018-06-09</Checkin>
  <Nights>1</Nights>
  <Baserate currency="USD">-1</Baserate>
  <Tax currency="USD">0</Tax>
  <OtherFees currency="USD">0</OtherFees>
 </Result>
</Transaction>

Qua ví dụ này, có thể thấy là bạn bắt buộc phải đặt cụ thể giá trị của phần tử <Baserate> là "-1" đối với mỗi lịch trình (kiểu kết hợp ngày nhận phòng và số đêm) không có phòng trống. Ngoài ra, bạn phải đặt giá trị của <Taxes><OtherFees>0.

Để xóa Gói dịch vụ phòng, đừng đặt <Baserate> của phần tử <RoomBundle> là "-1". Thay vào đó, hãy xóa phần tử <RoomBundle> khỏi <Result>. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xóa gói dịch vụ phòng.