การตั้งค่าข้อมูลโรงแรมใน XML

บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างข้อมูลโรงแรมใน XML และโฮสต์ฟีด XML บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (หรือที่เรียกว่าการดึงข้อมูลโรงแรม) เพื่อให้ Google ดาวน์โหลดได้ตามเวลาที่คุณกำหนด ดูวิธีอื่นๆ ในการตั้งค่าข้อมูลโรงแรมได้ที่วิธีตั้งค่าพื้นที่โฆษณาโรงแรม

หัวข้อที่จะอธิบายมีดังนี้

เกี่ยวกับข้อมูลโรงแรมใน XML

ไฟล์ข้อมูลโรงแรมมีข้อความอธิบายสิ่งต่างๆ ของที่พักทั้งหมดในบัญชี Hotel Center เช่น ชื่อ ที่อยู่ และสถานที่ตั้งของที่พักตามรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดระเบียบโดยที่พัก

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานของไฟล์ข้อมูลโรงแรมในรูปแบบไฟล์ XML โดยตัวอย่างนี้จะแสดงองค์ประกอบ <listing> เพียง 1 รายการจากหลายรายการที่ระบุไว้ในไฟล์ องค์ประกอบ <listing> แต่ละรายการจะแสดงข้อมูลของที่พัก

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gstatic.com/localfeed/local_feed.xsd">
 <language>en</language>
 <listing>
  <!-- The value of <id> must be unique to your site for all time. Do NOT reuse IDs. -->
  <id>123abc</id>
  <name>Belgrave House</name>
  <address format="simple">
   <component name="addr1">666 Acacia Ave</component>
   <component name="addr2">Floor 5</component>
   <component name="city">London</component>
   <component name="province">Greater London</component>
   <component name="postal_code">SW1W 9TQ</component>
  </address>
  <country>UK</country>
  <latitude>35.070374</latitude>
  <longitude>-106.213648</longitude>
  <phone type="main">123-456-7890</phone>
  <category>hotel</category> <!-- You can use whatever property type categories you wish -->
 </listing>
 ...
</listings>

การสร้างข้อมูลโรงแรมใน XML

วิธีสร้างฟีดข้อมูลโรงแรมใน XML มีดังนี้

 1. อ่านข้อกำหนดของไฟล์
 2. เขียนโค้ดไฟล์ตามที่อธิบายไว้ในการอ้างอิง XML ของข้อมูลโรงแรม
 3. ตรวจสอบไฟล์โดยใช้สคีมาของฟีดข้อมูลโรงแรม

หลังจากตรวจสอบไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้โฮสต์ฟีดในเซิร์ฟเวอร์ตามที่อธิบายในส่วนถัดไป หากตัดสินใจที่จะอัปโหลดข้อมูลใน Hotel Center ให้ดูส่วนอัปโหลดข้อมูลโรงแรมแทน

การโฮสฟีด XML บนเซิร์ฟเวอร์

คุณโฮสต์ข้อมูลโรงแรมบนเซิร์ฟเวอร์ได้และ Google จะดาวน์โหลด ("ดึงข้อมูล") ฟีดจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเป็นระยะๆ ตามความถี่ที่คุณเลือก วิธีการส่งข้อมูลนี้เรียกอีกอย่างว่าการดึงข้อมูลโรงแรม

หลังจากที่สร้างข้อมูลโรงแรมและตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ XML แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เตรียมไฟล์เพื่อให้ Google ดาวน์โหลดได้ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของการโฮสต์
 2. ติดต่อผู้จัดการลูกค้าด้านเทคนิค (TAM) เพื่อดำเนินการต่อไปนี้
  • จัดกำหนดการเรียกข้อมูล Google จะดึงข้อมูลและนำเข้าไฟล์ที่มีโดยอัตโนมัติเป็นประจำ (โดยปกติแล้วจะดำเนินการสัปดาห์ละครั้ง)
  • ระบุ URL สำหรับดาวน์โหลดและข้อกำหนดในการตรวจสอบสิทธิ์

หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะเผยแพร่ข้อมูลโรงแรมของคุณ ที่พักทั้งหมดที่ตรงกันกับใน Google Maps จะปรากฏในบัญชี Hotel Center โดยคุณจะดูได้ที่แท็บที่พัก

หากมีข้อผิดพลาด Google จะแชร์ข้อผิดพลาดดังกล่าวกับคุณเพื่อให้แก้ไขและเตรียมไฟล์สำหรับการดาวน์โหลดอีกครั้งได้

ข้อกำหนดของการโฮสต์

ส่วนนี้แสดงข้อกำหนดสำหรับการโฮสฟีด XML ดังนี้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์

 • โฮสต์ฟีด XML บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวต้องเข้าถึงได้ผ่าน HTTP หรือ HTTPS

ข้อกำหนดเกี่ยวกับไดเรกทอรี

ทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เมื่อโพสต์ไฟล์ลงในเซิร์ฟเวอร์ HTTP เพื่อให้ Google เรียกชุดข้อมูลทั้งหมดและไม่พยายามดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์

 • พัฒนาและตรวจสอบไฟล์ XML ของฟีดในไดเรกทอรีที่ Google ไม่ได้ดึงข้อมูลเนื้อหา (กล่าวคือไม่อยู่ในไดเรกทอรี "ดาวน์โหลด")
 • หลังจากที่ตรวจสอบไฟล์ XML ของฟีดเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างลิงก์สัญลักษณ์ในไดเรกทอรีที่ Google ดาวน์โหลดเนื้อหา ลิงก์สัญลักษณ์ควรชี้ไปยังฟีดที่สร้างขึ้นใหม่
 • หากระบุไฟล์ ZIP ให้รวมไฟล์ XML ที่ระดับรูท ไม่ใช่ในไดเรกทอรีดาวน์โหลด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟล์

 • สร้างไฟล์ในไดเรกทอรีที่ Google ไม่ได้ดึงข้อมูลเนื้อหา
 • ใช้ไฟล์ข้อความธรรมดา (ไม่ใช่ไฟล์ที่มีการจัดรูปแบบ เช่น ไฟล์ Microsoft Word)
 • ตรวจสอบว่าไฟล์ XML ที่ไม่ได้บีบอัดมีขนาดไม่เกิน 100 MB คุณบีบอัดไฟล์ XML เดียวหรือหลายไฟล์เป็นไฟล์ ZIP ไฟล์เดียวได้ ไม่มีขีดจำกัดด้านขนาดสำหรับไฟล์ XML ที่บีบอัดหรือไฟล์ .zip
 • ตั้งชื่อไฟล์ในรูปแบบต่อไปนี้
  • <partner_name>_local.xml (สำหรับไฟล์ XML เดียว)
  • <partner_name>_local.xml.zip (สำหรับไฟล์ XML เดียวหรือหลายไฟล์ที่มีการบีบอัด คุณจะตั้งชื่อไฟล์ XML แต่ละไฟล์ที่มีการบีบอัดแบบใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ใส่รหัสภาษาต่อท้ายชื่อไฟล์แต่ละชื่อด้วย)

ข้อกำหนดในการตรวจสอบสิทธิ์

 • คุณเลือกที่จะรักษาความปลอดภัยให้ไฟล์ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ BASIC หรือ DIGEST (ปัจจุบันยังไม่รองรับ NTLM) ก็ได้