Danh mục video

Xem video có thể là một cách hay để bắt đầu sử dụng API Google Ads. Chúng tôi đã bao gồm một số loạt video phổ biến bên dưới.

Đăng ký kênh YouTube dành cho Nhà phát triển Google Ads để cập nhật thông tin về các hội thảo, ghi chú phát hành, các phương pháp hay nhất, các tính năng tích hợp mới, hướng dẫn về mã và video hướng dẫn mới nhất.

Thông tin nổi bật về phiên bản API

Bản phát hành phiên bản 15

Tìm hiểu về những thay đổi được giới thiệu trong API Google Ads phiên bản 15.

Bản phát hành phiên bản 14

Tìm hiểu về những thay đổi được giới thiệu trong API Google Ads phiên bản 14.

Bản phát hành phiên bản 13

Tìm hiểu về những thay đổi được giới thiệu trong API Google Ads phiên bản 13.

Xác thực và uỷ quyền

Giới thiệu

Giới thiệu về cách xác thực và uỷ quyền trong API Google Ads.

Luồng web với OAuth Playground

Bản minh hoạ cách thiết lập thông tin đăng nhập API Google Ads cho các ứng dụng web bằng OAuth Playground.

Quy trình trên máy tính với API REST

Trong tập này, chúng tôi sẽ làm rõ về OAuth bằng API Google Ads và minh hoạ cách bạn có thể hoàn thành toàn bộ quy trình OAuth và đưa ra yêu cầu API bằng quy trình Ứng dụng cho máy tính với API REST trong chưa đầy 20 giây. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số tập lệnh hữu ích để nhanh chóng tạo mã truy cập và thực hiện các yêu cầu searchStream.

Các phương pháp hay nhất

Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số phương pháp hay nhất khi xác thực và uỷ quyền.

Tối đa hoá hiệu suất

Giới thiệu

Giới thiệu về chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sử dụng API Google Ads.

Thành phần

Cách sử dụng các thành phần trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Ngân sách và chiến dịch

Cách tạo ngân sách và chiến dịch cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Bán lẻ

Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất để thúc đẩy doanh số trực tuyến có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Nhóm thành phần

Cách tạo nhóm thành phần cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Bộ lọc nhóm trang thông tin

Cách thiết lập bộ lọc nhóm trang thông tin bằng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho hoạt động bán lẻ.

Các thành phần trong nhóm thành phần

Cách liên kết các thành phần với nhóm thành phần trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Mục tiêu lượt chuyển đổi của chiến dịch

Cách thêm mục tiêu lượt chuyển đổi của chiến dịch vào chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Lượt chuyển đổi nâng cao cho web

Giới thiệu về tính năng Lượt chuyển đổi nâng cao cho web

Lượt chuyển đổi nâng cao cho web là gì, lý do khiến tính năng này hữu ích và những điều kiện tiên quyết mà bạn cần triển khai trước khi có thể tải lượt chuyển đổi nâng cao cho web lên API Google Ads.

Quy trình sử dụng lượt chuyển đổi nâng cao cho web

Quy trình sử dụng cấp cao cho tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web trong API Google Ads.

Ví dụ về lượt chuyển đổi nâng cao cho mã web

Ví dụ về mã cho tính năng lượt chuyển đổi nâng cao cho web trong API Google Ads, trong đó nêu bật các yêu cầu và phương pháp hay nhất.

Giải GAQL

Giới thiệu về tính năng Báo cáo và Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads

Giới thiệu về tính năng báo cáo bằng API Google Ads.

Cấu trúc truy vấn và ngữ pháp của GAQL

Để bắt đầu sử dụng Ngôn ngữ truy vấn Google Ads, viết tắt là GAQL, tập này sẽ đề cập đến cấu trúc truy vấn, cú pháp và ngữ pháp cơ bản mà bạn cần biết để bắt đầu viết truy vấn nhằm thực hiện yêu cầu báo cáo bằng API Google Ads.

Phân đoạn bằng Ngôn ngữ truy vấn Google Ads

Trong Ngôn ngữ truy vấn Google Ads, việc phân đoạn một truy vấn báo cáo có thể phục vụ nhiều mục đích, bao gồm cả việc lựa chọn dữ liệu và cung cấp chức năng GROUP BY ngầm ẩn. Trong tập này, chúng tôi sẽ mô tả tác động của việc thêm phân đoạn vào truy vấn GAQL của bạn.

GoogleAdsRow và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads

GoogleAdsRow là cấu trúc được trả về từ các yêu cầu báo cáo trong API Google Ads. Trong tập này, chúng ta sẽ thảo luận về GoogleAdsRow là gì và cách các giá trị có trong cấu trúc GoogleAdsRow được xác định bằng truy vấn Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads.

Ví dụ về lập trình GetKeywordStats

Video này sẽ hướng dẫn quy trình viết ví dụ về GetKeywordStats.

GoogleAdsFieldService và Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads – Truy xuất siêu dữ liệu của trường

GoogleAdsFieldService là một tài nguyên hữu ích để khám phá siêu dữ liệu của trường nhằm tạo chuỗi Ngôn ngữ truy vấn Google Ads. Trong tập này, chúng tôi sẽ minh hoạ cách bắt đầu sử dụng GoogleAdsFieldService, xác định tài nguyên có sẵn để dùng trong mệnh đề TỪ của truy vấn GAQL và tìm nạp các trường có thể dùng trong truy vấn GAQL dựa trên tài nguyên mà bạn chọn chèn vào mệnh đề TỪ của truy vấn. Trong các tập sau, chúng tôi sẽ minh hoạ thêm cách sử dụng dịch vụ GoogleAdsField để trở thành người dùng GAQL.

GoogleAdsFieldService – Các trường và Điều khoản trong Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads

Dựa trên video “GoogleAdsFieldService và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads – Truy xuất siêu dữ liệu trường", tập này sẽ minh hoạ cách sử dụng GoogleAdsFieldService để xác định những trường, phân đoạn và chỉ số có thể dùng trong mệnh đề của chuỗi truy vấn GAQL. Hãy cùng xem chúng tôi minh hoạ cách sử dụng các từ khoá SELECTABLE, SORTABLE và FILTERABLE để tạo truy vấn báo cáo bằng phương thức lập trình.

Xác thực truy vấn GAQL: Khả năng tương thích của trường

Trong tập này, chúng ta sẽ khám phá khả năng tương thích của các trường trong Ngôn ngữ truy vấn Google Ads, đồng thời giải thích lý do một số phân đoạn, chỉ số và tài nguyên nhất định có thể hoặc không thể xuất hiện trong cùng một truy vấn GAQL. Tập này được xây dựng dựa trên các tập trước trong danh sách phát GAQL để minh hoạ cách sử dụng GoogleAdsFieldService để xác định những trường có thể chọn với nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung vào Trình tạo truy vấn Google Ads, một công cụ tương tác dựa trên trình duyệt trong trang web tài liệu về API Google Ads và giải thích cách sử dụng công cụ này để dễ dàng xác định khả năng tương thích của trường và tạo truy vấn GAQL.

Xác thực truy vấn GAQL: Chọn yêu cầu

Trong tập này, chúng tôi sẽ giải thích các quy tắc xác thực trong GAQL vì các trường này liên quan đến việc thêm một số trường nhất định vào mệnh đề WHERE và ORDER BY, mà trước tiên phải được thêm vào mệnh đề SELECT.

Xác thực truy vấn GAQL: Xác thực phạm vi ngày

Trong tập này, chúng tôi sẽ giải thích các quy tắc xác thực trong GAQL liên quan đến việc đưa phạm vi ngày vào một truy vấn.

Điều kiện lọc GAQL

Việc thêm các điều kiện lọc vào mệnh đề WHERE của một truy vấn GAQL là một cách hiệu quả để thu hẹp một tập hợp kết quả. Trong tập này, chúng ta sẽ thảo luận về các thành phần của điều kiện lọc, cũng như xem qua một vài ví dụ sử dụng Trình tạo truy vấn Google Ads.

Xác thực truy vấn GAQL

Trong tập cuối cùng của chuỗi video về GAQL, chúng tôi ôn lại những gì đã học được trong suốt chuỗi video bằng cách sửa một số truy vấn lỗi bằng Trình xác thực truy vấn Google Ads.

API REST

Giới thiệu

Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng giao diện REST của API Google Ads. Các chủ đề bao gồm: lựa chọn truyền tải REST so với gRPC, thông tin xác thực cần thiết, thiết kế API bao gồm hệ phân cấp đặt tên tài nguyên và việc sử dụng cURL với API Google Ads.

Uỷ quyền bằng REST

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về việc uỷ quyền với REST. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã truy cập bằng REST và sử dụng mã truy cập đó để xác thực API REST của Google Ads.

SearchStream và Search

Trong video này, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa các phương thức SearchStream và Search, đồng thời minh hoạ cách sử dụng từng phương thức này qua REST.

Những phương pháp hay nhất

Truy xuất thông tin một cách hiệu quả

Cách truy xuất thông tin hiệu quả bằng cách sử dụng API Google Ads. Trình bày sự khác biệt giữa SearchStream, Search và Get, bao gồm cả lời khuyên thiết thực về thời điểm sử dụng từng phương thức. Video này cũng giải thích cách API lưu kết quả vào bộ nhớ đệm và cách bạn có thể truy xuất các hàng theo chiều ngược lại.

Trao đổi thông tin một cách hiệu quả

Trong tập 2 của loạt bài về Các phương pháp hay nhất về API Google Ads, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thay đổi thông tin một cách hiệu quả bằng API Google Ads. Video này có sự thay đổi về mỗi dịch vụ so với GoogleAdsService, các thao tác nhóm và huỷ nhóm cũng như cách để đảm bảo không có thực thể nào bị mất nhóm.

Truy xuất thông tin nâng cao

Trong tập 3 của loạt bài viết về Các phương pháp hay nhất về API Google Ads, chúng tôi thảo luận về các kỹ thuật nâng cao để truy xuất thông tin, chẳng hạn như sử dụng mệnh đề WHERE tối ưu và lọc những dữ liệu không cần thiết có thể làm tăng phản hồi. Chúng tôi cũng đối chiếu các phương tiện của API AdWords để truy xuất thông tin.

Nhật ký thay đổi tài khoản

Thông tin cơ bản

Khám phá hai phần chính của tính năng Nhật ký thay đổi trong API Google Ads. Tìm hiểu về những điều bạn cần xem xét trước khi sử dụng Thay đổi trạng thái và Thay đổi sự kiện.

Thay đổi trạng thái

Khám phá tính năng Thay đổi trạng thái trong API Google Ads. Tìm hiểu về cách thay đổi trạng thái của từng trang để kiểm tra nhật ký của tài khoản.

Điểm tối ưu hoá và các đề xuất

Tổng quan

Bản trình bày tổng quan về tất cả khái niệm chính về Điểm tối ưu hoá và Đề xuất để tích hợp suôn sẻ bằng API Google Ads.

Tìm hiểu chuyên sâu: Điểm tối ưu hoá

Bản trình bày tất cả chi tiết kỹ thuật để tích hợp suôn sẻ với Điểm tối ưu hoá bằng API Google Ads.

Tìm hiểu chuyên sâu: Đề xuất

Bản trình bày tất cả thông tin chi tiết về kỹ thuật để quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ khi truy xuất các đề xuất bằng API Google Ads.

Đề xuất: Thực hiện hành động

Bản trình bày tất cả chi tiết kỹ thuật để tích hợp suôn sẻ khi thực hiện hành động dựa trên nội dung đề xuất bằng API Google Ads.

Đề xuất: Áp dụng tham số

Hãy xem chúng tôi minh hoạ cách áp dụng đề xuất bằng API Google Ads.

Đề xuất: Thực hiện hành động hàng loạt

Hãy xem chúng tôi minh hoạ cách thực hiện nhiều hành động đối với đề xuất bằng API Google Ads cùng một lúc, cũng như thảo luận về các sai lầm và lỗi phổ biến.

Xử lý và kiểm tra lỗi

Hãy theo dõi nội dung chúng tôi thảo luận về cách xử lý lỗi và thử nghiệm các đề xuất khi phát triển ứng dụng bằng API Google Ads.

Các phương pháp hay nhất

Chúng tôi tóm tắt nhiều phương pháp hay nhất từ các tập trước và giới thiệu một số điểm mới cần cân nhắc khi tích hợp.

Đặt giá thầu thông minh

Tổng quan và bắt đầu

Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh, bao gồm thông tin tổng quan về chiến lược Đặt giá thầu thông minh và tại sao chiến lược này lại quan trọng, cũng như một ví dụ ngắn gọn về cách thiết lập một chiến lược Đặt giá thầu thông minh cơ bản.

Tối đa hoá lượt chuyển đổi và Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi

Tổng quan về 2 loại Chiến lược đặt giá thầu thông minh chính là Tối đa hoá lượt chuyển đổi và Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi, cùng các cách áp dụng các chiến lược đó cho chiến dịch.

Ghi nhật ký và giám sát

Giới thiệu

Trong video giới thiệu này, chúng tôi đã thảo luận về một số lợi ích và cần cân nhắc khi triển khai tính năng ghi nhật ký và giám sát để tích hợp API Google Ads.

Ghi nhật ký và giám sát trên đám mây

Trong video này, chúng tôi sẽ mang đến kiến thức cơ bản về cách ghi nhật ký và giám sát lên những tầm cao mới để xem giải pháp dựa trên đám mây sẽ có thể trông như thế nào khi tích hợp API Google Ads.

Gửi nhật ký ứng dụng đến Google Cloud

Trong tập này, chúng ta sẽ ghi nhật ký một số dữ liệu tuỳ chỉnh vào Google Cloud Logging. Chúng ta sẽ xem qua một ví dụ về Python sử dụng trình chặn gRPC tuỳ chỉnh để trích xuất dữ liệu yêu cầu và phản hồi, cũng như một số siêu dữ liệu như trạng thái thành công và thời gian đã trôi qua vào nhật ký tuỳ chỉnh. Sau đó, chúng tôi gửi các nhật ký đó lên đám mây bằng cách sử dụng Google Cloud Logging API.

Tạo và theo dõi các chỉ số tuỳ chỉnh

Trong tập này, chúng tôi xây dựng các chỉ số tuỳ chỉnh dựa trên nhật ký trong Google Cloud Logging và thiết lập một trang tổng quan để theo dõi các chỉ số mới. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng tính năng Giám sát của Google Cloud để thiết lập cảnh báo nhằm thông báo cho bạn khi các chỉ số của bạn không như bạn mong muốn.

Kiểm thử tích hợp

Giới thiệu về hoạt động kiểm thử

Video này giới thiệu về tài khoản thử nghiệm Google Ads và các lựa chọn thay thế.

Thử nghiệm trong thực tế

Video này trình bày một số ví dụ về thử nghiệm trong thực tế. Cụ thể, chúng ta tạo tài khoản khách hàng và người quản lý thử nghiệm, định cấu hình thông tin đăng nhập API để gửi yêu cầu đến tài khoản khách hàng thử nghiệm, tạo chiến dịch trong tài khoản thử nghiệm và cuối cùng là truy vấn tài khoản thử nghiệm để liệt kê các chiến dịch.

Các phương pháp thử nghiệm hay nhất

Video này sẽ trình bày một số phương pháp hay nhất để kiểm thử quá trình tích hợp.

Hội thảo về việc di chuyển năm 2021

Chào mừng bạn

Chào mừng bạn đến với hội thảo về Di chuyển API Google Ads. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ chia sẻ mọi điều bạn cần biết về sự kiện này, bao gồm những điều bạn cần nhớ sau khi kết thúc hội thảo, thông tin tổng quan về các phiên thảo luận, cách đặt câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ cũng như các tài nguyên quan trọng bạn cần để khai thác tối đa hội thảo.

Tính năng mới

API Google Ads cung cấp nhiều tính năng mới, công nghệ hiện đại, mô hình và công cụ cho nhà phát triển. Trong phiên này, chúng tôi sẽ nêu bật nhiều thay đổi thú vị giữa API AdWords và API Google Ads, đồng thời giới thiệu một số tính năng mới chỉ có trong API Google Ads.

Di chuyển từ phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu sang phần mở rộng dựa trên thành phần

Là một tính năng mới trong API Google Ads, phần mở rộng dựa trên thành phần có nhiều điểm cải tiến và sẽ sớm thay thế phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu trong API Google Ads. Hãy làm theo thư viện ứng dụng mà bạn chọn khi chúng tôi minh hoạ cách di chuyển phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu sang phần mở rộng dựa trên thành phần.

Thông tin đăng nhập và quyền truy cập vào tài khoản

Hãy xem chúng tôi minh hoạ một số khái niệm chính liên quan đến thông tin xác thực và quyền truy cập vào tài khoản trong API Google Ads thông qua Bác sĩ Google Ads (OAuthdoctor). Trong phiên tương tác này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng API Google Ads và khắc phục các vấn đề trong quá trình triển khai.

Báo cáo linh hoạt

Tính năng báo cáo và truy xuất dữ liệu trong API Google Ads tuân theo một mô hình hoàn toàn mới so với API AdWords. Trong buổi học này, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về tính năng báo cáo và truy xuất dữ liệu, cũng như Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (hay GAQL) mới. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số khái niệm chính và xem xét các truy vấn GAQL khác nhau để minh hoạ sức mạnh và tính linh hoạt của việc báo cáo bằng API Google Ads.

Hội thảo cơ bản về GAQL

Dựa trên phiên Báo cáo linh hoạt, Hội thảo GAQL cơ bản sẽ tìm hiểu sâu hơn về các thông tin chi tiết và sắc thái của Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (GAQL). Hãy cùng theo dõi phiên tương tác này khi chúng tôi minh hoạ cách sử dụng dịch vụ GoogleAdsField để truy xuất siêu dữ liệu của trường, Trình tạo truy vấn Google Ads để tạo truy vấn và Trình xác thực truy vấn Google Ads để xác thực truy vấn. Phiên này sẽ đề cập đến một số khái niệm chính và công cụ cho nhà phát triển nhằm giúp bạn trở thành người dùng thành thạo báo cáo.

Một mô hình đơn giản để thay đổi

API Google Ads cung cấp một mô hình đơn giản để thực hiện các hoạt động thay đổi. Trong buổi này, chúng tôi sẽ đề cập đến các khái niệm cơ bản về việc thay đổi dữ liệu bằng API Google Ads, các loại phương pháp thay đổi khác nhau và một số tính năng mới trong API Google Ads. Chúng tôi cũng sẽ trình bày một số ví dụ để minh hoạ cách hoạt động của các biến đổi trong bối cảnh các trường hợp sử dụng thực tế.

Các phương pháp hay nhất

Trong buổi này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá hiệu suất, tinh giản quy trình làm việc của nhà phát triển và khai thác tối đa API Google Ads.

Tạo kế hoạch di chuyển

Việc di chuyển toàn bộ ứng dụng từ API AdWords sang API Google Ads có thể là một việc lớn. Với trọng tâm là việc lập kế hoạch và DevOps, phiên này sẽ thảo luận về những điểm cần cân nhắc và quyết định quan trọng cần cân nhắc khi chuẩn bị và hoàn tất quá trình di chuyển. Phiên này được thiết kế để giúp bạn tạo kế hoạch sẽ giúp dễ dàng quá trình di chuyển và thậm chí biến kế hoạch đó thành cơ hội để cải thiện dựa trên việc tích hợp API AdWords hiện có.

Bảng di chuyển

Trong buổi chia sẻ này, bạn sẽ có cơ hội được lắng nghe ý kiến và tìm hiểu về đội ngũ hỗ trợ API Google Ads. Với những người tham gia nhóm bao gồm trưởng nhóm công nghệ của API Google Ads và nhóm Quan hệ với nhà phát triển API Google Ads, bạn sẽ tìm hiểu về các quyết định chính trong việc thiết kế một API hoàn toàn mới, suy nghĩ của chúng tôi về API Google Ads và nhiều nội dung khác.

Trivia

Chúng ta đã đề cập đến nhiều thông tin quan trọng trong hội thảo này. Trước khi sự kiện kết thúc, hãy cùng chúng tôi tham gia một số trò chơi thú vị trong phiên đố vui tương tác này. Xem cách bạn cùng nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Ads trả lời các câu hỏi quan trọng về API Google Ads.

Kết thúc sự kiện

Cảm ơn bạn đã tham gia hội thảo về Di chuyển API Google Ads. Hãy cùng chúng tôi tham gia phiên bế mạc này khi chúng tôi tóm tắt những gì chúng ta đã học được và thảo luận các bước tiếp theo.