Maksimum Performans raporları

Diğer kampanya türlerinde olduğu gibi, Maksimum Performans kampanyaları için özellikleri ve performans metriklerini almak üzere GoogleAdsService.SearchStream aracını kullanabilirsiniz. Google Ads API ile daha genel olarak raporlama hakkında bilgi edinmek için Google Ads API raporlama kılavuzuna bakın. Aşağıdaki tabloda, hedefe göre düzenlenmiş Maksimum Performans kampanyaları hakkında rapor oluşturma seçenekleri özetlenmektedir.

Ölçüm hedefi İlişkili kaynaklar Örnekler
Kampanya düzeyinde performans campaign Tüm Maksimum Performans kampanyalarının performansı
Öğe grubu düzeyinde performans asset_group
Öğe performansı
Perakende kampanyası performansı
Kampanya ölçütü performansı location_view Konum ölçütü performansı

Kampanya düzeyinde performans

Maksimum Performans kampanyalarının performansını görüntülemek, diğer kampanya türlerinin performansını görüntülemeye benzer. Ancak, yalnızca PERFORMANCE_MAX değerine eşit advertising_channel_type olan kampanyaları dahil etmek için bir filtre eklemeniz gerekir.

Tüm Maksimum Performans kampanyalarının performansı

Örneğin, aşağıdaki sorgu tüm Maksimum Performans kampanyalarının son 30 gün içindeki performansını döndürür. Ayrıca campaign.id veya campaign.resource_name üzerinde filtreleme yaparak sonuçları tek bir kampanyayla sınırlandırabilirsiniz.

SELECT
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM campaign
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Öğe grubu düzeyinde performans

Kampanya raporlarının yanı sıra, Maksimum Performans kampanyalarınıza bağlı asset_group kaynakları için de rapor oluşturabilirsiniz.

Öğe grubu reklam gücü

Maksimum Performans kampanyaları, her bir öğe grubuna ekli öğeleri kullanarak dinamik olarak reklam oluşturduğundan reklam performansını tek tek görüntülemek mümkün değildir. Ancak Google Ads API, farklı asset_group varlıklarıyla ilişkilendirilmiş reklamların performansını değerlendirmek için asset_group.ad_strength alanını gösterir.

Aşağıdaki sorgu, tüm öğe gruplarının reklam gücünün nasıl görüntüleneceğini gösterir. Bir veya daha fazla belirli öğe grubunun reklam gücünü görüntülemek için bu sorguyu asset_group.id ya da asset_group.resource_name üzerinde daha ayrıntılı şekilde filtreleyebilirsiniz. Alternatif olarak, belirli bir kampanyadaki farklı öğe gruplarının reklam gücünü karşılaştırmak için daha önce açıklandığı gibi bir campaign filtresi ekleyebilirsiniz.

SELECT
 asset_group.id,
 asset_group.ad_strength
FROM asset_group
WHERE asset_group.status = 'ENABLED'

Öğe grubunun gücünü artırmaya yönelik öneriler

Google Ads API, "Mükemmel" güç derecelendirmesine ulaşmak için iyileştirilmesi gereken öğe gruplarını vurgulayan bir öneri türü (IMPROVE_PERFORMANCE_MAX_AD_STRENGTH) sunar. Bu özellik, kullanıcıların öğe grupları oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan üçüncü taraf reklamverenler için özellikle yararlıdır.

Daha fazla bilgi için Optimizasyon puanı ve öneriler kılavuzunu inceleyin.

Öğe grubu performansı

asset_group kaynağı, tek tek öğe grubu performansını ölçmek için çeşitli metrikler sunar. Aşağıdaki örnek sorgu, son 7 gün içinde belirtilen bir kampanyadaki her bir asset_group için performans metriklerinin nasıl alınacağını gösterir.

SELECT
 asset_group.id,
 asset_group.name,
 asset_group.primary_status,
 metrics.conversions,
 metrics.conversions_value,
 metrics.cost_micros,
 metrics.clicks,
 metrics.impressions
FROM asset_group
WHERE campaign.id = CAMPAIGN_ID
 AND segments.date DURING LAST_7_DAYS

Öğe performansı

asset_group_asset kaynağını kullanarak öğe düzeyinde performans elde etmek mümkündür.

asset_group_asset ile öğe performansı

asset_group_asset kaynağında performance_label alanı, öğeyi aynı türdeki diğer öğelere göre sıralar. Daha fazla bilgi için Maksimum Performans kampanyalarında öğe raporları hakkında bölümünü inceleyin.

SELECT
 asset_group_asset.asset,
 asset_group_asset.performance_label,
 asset_group_asset.status
FROM asset_group_asset
WHERE asset_group.id = ASSET_GROUP_ID
 AND asset_group_asset.status != 'REMOVED'

En iyi öğe kombinasyonları

asset_group_top_combination_view kaynağı, öğe gruplarındaki en iyi performans gösteren öğe kombinasyonlarını sorgulamak için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki sorgu belirtilen bir asset_group içindeki en iyi öğe kombinasyonlarının listesini oluşturur. Yanıttaki her satırda AssetGroupAssetCombinationData türündeki asset_group_top_combination_view.asset_group_top_combinations mesajların listesi bulunur. Bu listedeki her öğe, AssetUsage mesajı olarak gösterilen ilgili kombinasyondaki öğelerin listesini içerir.

SELECT asset_group_top_combination_view.asset_group_top_combinations
FROM asset_group_top_combination_view
WHERE asset_group.id = ASSET_GROUP_ID

Bir adım daha öteye giderek bu sorguyu öğe seçimine yardımcı olacak analizler oluşturacak ve Maksimum Performans kampanyası performansını daha iyi optimize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki sorgu, tek bir kampanyada öğe grubuna göre en iyi öğe kombinasyonlarını oluşturur ancak sonuçları asset_group.ad_strength değeri GOOD veya EXCELLENT olan öğe gruplarıyla sınırlandırır. Ortaya çıkan öğe kombinasyonları, kampanyadaki en iyi performans gösteren öğe gruplarındaki en iyi öğe kombinasyonlarını temsil eder.

SELECT
 asset_group_top_combination_view.asset_group_top_combinations,
 asset_group.ad_strength,
 asset_group.id
FROM asset_group_top_combination_view
WHERE asset_group.ad_strength IN ('GOOD', 'EXCELLENT')
 AND campaign.id = CAMPAIGN_ID

Perakende kampanyası performansı

Maksimum Performans perakende kampanyalarını raporlama hedeflerinize göre ölçmenin çeşitli yolları vardır.

Tüm perakende kampanyalarının performansı

En temel örnek, Tüm Maksimum Performans kampanya performansı örneğindeki metodolojiyi kullanarak tüm Maksimum Performans perakende kampanyalarının performansını almaktır. Maksimum Performans perakende kampanyası oluşturmak için kampanyanızdaki shopping_setting alanını Merchant Center hesabınızdaki merchant_id ile doldurmanız gerekir. WHERE yantümcesine campaign.shopping_setting.merchant_id IS NOT NULL koşulu eklendiğinde, sonuç grubu yalnızca perakende kampanyalarını içerecek şekilde filtrelenir.

SELECT
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM campaign
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND campaign.shopping_setting.merchant_id IS NOT NULL
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

feed_label için kampanya performansı

campaign.shopping_setting.feed_label alanını, Merchant Center hesabınızda belirli ürün feed'lerini hedeflemek için kullanabilirsiniz. Belirli bir ürün feed'iyle ilişkilendirilmiş tüm kampanyalara ilişkin raporlama metriklerini almak için bu alanda filtreleme yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki sorgu, kış sezonunda tanıtılması planlanan ürünleri hedefleyen tüm Maksimum Performans kampanyaları için metriklerin nasıl alınacağını gösterir.

SELECT
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM campaign
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND campaign.shopping_setting.merchant_id IS NOT NULL
 AND campaign.shopping_setting.feed_label = 'WINTER-PRODUCTS'
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Ürün performansı

Aşağıdaki sorguda gösterildiği gibi, tüm Maksimum Performans perakende kampanyalarınız genelinde ürün düzeyindeki metrikleri almak için shopping_performance_view kullanabilirsiniz. campaign.advertising_channel_type filtresini uyguladığınızda sonuçlar Maksimum Performans kampanyalarıyla sınırlanır ve segments.product_item_id dahil olmak üzere bu sonuçlar, perakende dışı kampanyalarla ilişkilendirilmiş herhangi bir ürün bulunmadığından yalnızca perakende kampanyaları içerecek şekilde otomatik olarak filtrelenir.

SELECT
 segments.product_item_id,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.impressions,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions,
 campaign.advertising_channel_type
FROM shopping_performance_view
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS
 AND metrics.clicks > 0
ORDER BY
 metrics.all_conversions DESC,
 metrics.conversions DESC,
 metrics.clicks DESC,
 metrics.cost_micros DESC,
 metrics.impressions DESC

Alışveriş sepeti verileriyle ürün performansı

Perakende satış reklamverenleri; Gelir, Brüt Kâr, Brüt Kâr Marjı ve Satılan birim sayısı gibi ilgili satış ve kâr metriklerine erişebilir. Bu metrikler, Maksimum Performans kampanyalarında Alışveriş sepeti verileriyle dönüşümler uygulayan tüm reklamverenler tarafından kullanılabilir ve aşağıdaki raporlarla uyumludur.

Aşağıdaki alışveriş sepeti veri metrikleri, perakende için Maksimum Performans kampanyalarının shopping_performance_view gibi raporlarında kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, bu alışveriş sepeti veri metriklerinin, Maksimum Performans kampanyalarının son 30 gün içinde ürün düzeyindeki performansını anlamak için nasıl kullanılabileceğini gösterir.

SELECT
 segments.product_item_id,
 segments.product_title,
 metrics.average_cart_size,
 metrics.average_order_value_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.conversions_value,
 metrics.gross_profit_micros,
 metrics.gross_profit_margin,
 metrics.revenue_micros,
 metrics.units_sold,
 campaign.advertising_channel_type
FROM shopping_performance_view
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS
 AND metrics.conversions > 0
ORDER BY
 metrics.gross_profit_margin DESC,
 metrics.revenue_micros DESC,
 metrics.conversions_value DESC

Alışveriş sepeti verileriyle kampanya performansı

Alışveriş sepeti veri metrikleri kampanya düzeyinde kullanılabilir ve gösterim, tıklama ve maliyet gibi diğer performans metrikleriyle birleştirilebilir.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.advertising_channel_type,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros,
 metrics.average_order_value_micros,
 metrics.gross_profit_micros,
 metrics.gross_profit_margin
FROM campaign
WHERE campaign.advertising_channel_type = 'PERFORMANCE_MAX'
 AND campaign.shopping_setting.merchant_id IS NOT NULL
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS
ORDER BY
 metrics.gross_profit_margin DESC,
 metrics.average_order_value_micros DESC,
 metrics.cost_micros DESC,
 metrics.conversions DESC,
 metrics.clicks DESC,
 metrics.impressions DESC

Öğe grubu ve ürün grubuna göre kampanya performansı

Aşağıdaki örnek, asset_group_product_group_view'in asset_group ve asset_group_listing_group_filter ile performans metriklerini almak için nasıl kullanılabileceğini gösterir. Örnekte, belirtilen kampanyadaki her bir asset_group için sonuçları ürün bölümü ağaç düğümüne göre segmentlere ayırır.

SELECT
 asset_group.id,
 asset_group_listing_group_filter.id,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM asset_group_product_group_view
WHERE campaign.id = CAMPAIGN_ID
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Ürün grubuna göre öğe grubu performansı

Alternatif olarak, performans metriklerini asset_group_listing_group_filter ile almak için asset_group_product_group_view kullanabilir, ancak WHERE ifadesine bir asset_group filtreleme koşulu ekleyerek sonuçları tek bir asset_group ile sınırlandırabilirsiniz.

SELECT
 asset_group_listing_group_filter.id,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM asset_group_product_group_view
WHERE asset_group.id = ASSET_GROUP_ID
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Listeleme grubu filtre boyutu performansı

Önceki örneği bir adım öteye taşıyarak, performans metriklerini asset_group_listing_group_filter boyutuna göre segmentlere ayırabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, performans metriklerinin ürün markasına göre nasıl alınacağı gösterilmektedir. Bu işlem, SELECT yan tümcesine asset_group_listing_group_filter.case_value.product_brand.value eklenerek yapılır. Bu işlem, sonuçları yalnızca ürün markası boyutuna sahip asset_group_listing_group_filter varlıklarını içerecek şekilde otomatik olarak filtreler.

asset_group_listing_group_filter.case_value.product_brand değerini asset_group_listing_group_filter.case_value.product_condition.condition gibi farklı bir boyutla değiştirerek de benzer bir analiz yapabilirsiniz.

SELECT
 asset_group_listing_group_filter.case_value.product_brand.value,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.conversions,
 metrics.cost_micros
FROM asset_group_product_group_view
WHERE asset_group.id = ASSET_GROUP_ID
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Kampanya ölçütü performansı

Kampanya ölçütü raporları yalnızca kampanya ölçütleri oluşturma kılavuzunda bulabileceğiniz desteklenen ölçüt türleri için doldurulur.

Konum ölçütü performansı

location_view raporundaki Maksimum Performans konum ölçütü verilerini sorgulamayla ilgili bir örneği aşağıda bulabilirsiniz:

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 metrics.clicks,
 metrics.impressions,
 campaign_criterion.location.geo_target_constant
FROM location_view
WHERE campaign.status != 'REMOVED'