رزرو قطار

موارد استفاده کنید

موارد استفاده زیر نمونه‌های رایجی از نحوه استفاده از طرحواره TrainReservation را نشان می‌دهد. از این مثال ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که نشانه گذاری شما به درستی ساختار یافته است.

تایید رزرو اولیه

هنگام ارسال تاییدیه رزرو، نشانه گذاری زیر را در ایمیل خود جاسازی کنید.

برنامه Google جزئیات رزرو را در روز سفر نمایش می دهد و به کاربر از زمان حرکت برای رسیدن به موقع به ایستگاه قطار اطلاع می دهد (با در نظر گرفتن حالت حمل و نقل، ترافیک و غیره). اگر نشانی اینترنتی اعلام حضور را مانند مثال زیر ارائه دهید، برنامه Google آن را 24 ساعت قبل از سفر به کاربر به کاربر نمایش می دهد.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "TrainReservation",
 "reservationNumber": "AB3XY2",
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "TrainTrip",
  "departureStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Munich Central"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
  "arrivalStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Paris Gare De Lyon"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
</div>

کارت پرواز و بلیط

علاوه بر تأیید رزرو، می‌توانید کارت ورود کارت تأیید را در یک ایمیل جداگانه فعال کنید.

کارت های تایید نه تنها می توانند به کاربر کمک کنند تا به موقع به ایستگاه قطار برسد، بلکه بلیط را در طول سفر به کاربر نشان می دهد. برای این، برخی از فیلدهای اضافی باید در نشانه گذاری گنجانده شوند. اگر فیلدهای اضافی برای سوار شدن به مسافران وجود دارد، آنها را در قسمت additionalTicketText قرار دهید.

برای بلیط‌هایی که صندلی رزرو شده ندارند، این فیلدها عبارتند از: numSeats ، ticketNumber ، ticketToken

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "TrainReservation",
 "reservationNumber": "AB3XY2",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green"
 },
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "TrainTrip",
  "departureStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Munich Central"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
  "arrivalStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Paris Gare De Lyon"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "underName": "Eva Green",
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "ticketToken": "aztecCode:AB34",
  "additionalTicketText": "We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="underName" content="Eva Green"/>
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="aztecCode:AB34"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."/>
 </div>
</div>

برای بلیط هایی با صندلی رزرو شده، این فیلدها عبارتند از: seatNumber ، seatingType ، ticketNumber ، ticketToken

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "TrainReservation",
 "reservationNumber": "AB3XY2",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green"
 },
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "TrainTrip",
  "departureStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Munich Central"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
  "arrivalStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Paris Gare De Lyon"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "underName": "Eva Green",
  "ticketedSeat": {
   "@type": "Seat",
   "seatNumber": "27B",
   "seatingType": "1st Class"
  },
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "ticketToken": "aztecCode:AB34",
  "additionalTicketText": "We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="underName" content="Eva Green"/>
  <div itemprop="ticketedSeat" itemscope itemtype="http://schema.org/Seat">
   <meta itemprop="seatNumber" content="27B"/>
   <meta itemprop="seatingType" content="1st Class"/>
  </div>
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="aztecCode:AB34"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."/>
 </div>
</div>

مسافران متعدد

برای توصیف رزرو شامل چند مسافر، از یک TrainReservation به ازای هر مسافر در هر پا استفاده کنید.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
[
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "TrainReservation",
  "reservationNumber": "AB3XY2",
  "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
  "reservationFor": {
   "@type": "TrainTrip",
   "departureStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Munich Central"
   },
   "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
   "arrivalStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Paris Gare De Lyon"
   },
   "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
  },
  "reservedTicket": {
   "@type": "Ticket",
   "underName": {
    "@type": "Person",
    "name": "Eva Green"
   }
  }
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "TrainReservation",
  "reservationNumber": "AB3XY2",
  "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
  "reservationFor": {
   "@type": "TrainTrip",
   "departureStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Munich Central"
   },
   "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
   "arrivalStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Paris Gare De Lyon"
   },
   "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
  },
  "reservedTicket": {
   "@type": "Ticket",
   "underName": {
    "@type": "Person",
    "name": "John Green"
   }
  }
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "TrainReservation",
  "reservationNumber": "AB3XY2",
  "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
  "reservationFor": {
   "@type": "TrainTrip",
   "departureStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Munich Central"
   },
   "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
   "arrivalStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Paris Gare De Lyon"
   },
   "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
  },
  "reservedTicket": {
   "@type": "Ticket",
   "underName": {
    "@type": "Person",
    "name": "Carol Green"
   }
  }
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "TrainReservation",
  "reservationNumber": "AB3XY2",
  "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
  "reservationFor": {
   "@type": "TrainTrip",
   "departureStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Munich Central"
   },
   "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
   "arrivalStation": {
    "@type": "TrainStation",
    "name": "Paris Gare De Lyon"
   },
   "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
  },
  "reservedTicket": {
   "@type": "Ticket",
   "underName": {
    "@type": "Person",
    "name": "Daniel Green"
   }
  }
 }
]
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="John Green"/>
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="Carol Green"/>
  </div>
 </div>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="Daniel Green"/>
  </div>
 </div>
</div>

مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده

برای مرجع، در اینجا یک مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده پر شده است:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "TrainReservation",
 "reservationNumber": "AB3XY2",
 "url": "http://eurotravel/view/AB3XY2",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith",
  "email": "john@mail.com"
 },
 "programMembership": {
  "@type": "ProgramMembership",
  "memberNumber": "12345",
  "program": "STA"
 },
 "bookingAgent": {
  "@type": "Organization",
  "name": "European Vacations",
  "url": "http://eurotravel/"
 },
 "bookingTime": "2013-01-14T13:05:00-05:00",
 "modifiedTime": "2013-03-14T13:05:00-05:00",
 "confirmReservationUrl": "http://eurotravel/confirm?id=AB3XY2",
 "cancelReservationUrl": "http://eurotravel/cancel?id=AB3XY2",
 "modifyReservationUrl": "http://eurotravel/edit?id=AB3XY2",
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "checkinUrl": "http://train.com/checkin?id=AB3XY2",
 "reservationFor": {
  "@type": "TrainTrip",
  "trainNumber": "9203",
  "trainName": "Orient Express",
  "trainCode": "iGTV",
  "trainCompany": {
   "@type": "Organization"
  },
  "departureStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Munich Central"
  },
  "departurePlatform": "64",
  "departureTime": "2017-01-04T10:30:00+01:00",
  "arrivalStation": {
   "@type": "TrainStation",
   "name": "Paris Gare De Lyon"
  },
  "arrivalPlatform": "101B",
  "arrivalTime": "2017-01-04T03:10:00+01:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "downloadUrl": "?",
  "printUrl": "?",
  "ticketToken": "qrCode:123456789",
  "additionalTicketText": "?",
  "price": "135.00",
  "priceCurrency": "EUR",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Mary Smith"
  },
  "ticketedSeat": {
   "@type": "Seat",
   "seatingType": "1st Class",
   "seatNumber": "27",
   "seatRow": "A"
  }
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/TrainReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="AB3XY2"/>
 <link itemprop="url" href="http://eurotravel/view/AB3XY2"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
  <meta itemprop="email" content="john@mail.com"/>
 </div>
 <div itemprop="programMembership" itemscope itemtype="http://schema.org/ProgramMembership">
  <meta itemprop="memberNumber" content="12345"/>
  <meta itemprop="program" content="STA"/>
 </div>
 <div itemprop="bookingAgent" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="European Vacations"/>
  <link itemprop="url" href="http://eurotravel/"/>
 </div>
 <meta itemprop="bookingTime" content="2013-01-14T13:05:00-05:00"/>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2013-03-14T13:05:00-05:00"/>
 <link itemprop="confirmReservationUrl" href="http://eurotravel/confirm?id=AB3XY2"/>
 <link itemprop="cancelReservationUrl" href="http://eurotravel/cancel?id=AB3XY2"/>
 <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://eurotravel/edit?id=AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <link itemprop="checkinUrl" href="http://train.com/checkin?id=AB3XY2"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainTrip">
  <meta itemprop="trainNumber" content="9203"/>
  <meta itemprop="trainName" content="Orient Express"/>
  <meta itemprop="trainCode" content="iGTV"/>
  <div itemprop="trainCompany" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  </div>
  <div itemprop="departureStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Munich Central"/>
  </div>
  <meta itemprop="departurePlatform" content="64"/>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T10:30:00+01:00"/>
  <div itemprop="arrivalStation" itemscope itemtype="http://schema.org/TrainStation">
   <meta itemprop="name" content="Paris Gare De Lyon"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalPlatform" content="101B"/>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T03:10:00+01:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="downloadUrl" content="?"/>
  <meta itemprop="printUrl" content="?"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:123456789"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="?"/>
  <meta itemprop="price" content="135.00"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="EUR"/>
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="Mary Smith"/>
  </div>
  <div itemprop="ticketedSeat" itemscope itemtype="http://schema.org/Seat">
   <meta itemprop="seatingType" content="1st Class"/>
   <meta itemprop="seatNumber" content="27"/>
   <meta itemprop="seatRow" content="A"/>
  </div>
 </div>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جزئیات ایمیل خود را بررسی کنید تا ببینید آیا هر یک از این ویژگی ها برای رزرو قطار شما اعمال می شود یا خیر. با علامت‌گذاری این ویژگی‌های اضافی، به Google اجازه می‌دهید تا توضیحات بسیار غنی‌تری از رزرو قطار را به کاربر نشان دهد.

ویژگی تایپ کنید شرح
شماره رزرو متن ( الزامی ) شماره یا شناسه رزرو.
آدرس اینترنتی URL صفحه وب که در آن رزرو قابل مشاهده است.
تحت نام شخص یا سازمان مسافر.
تحت نام. نام متن ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) نام شخص.
تحت نام. پست الکترونیک متن آدرس ایمیل.
عضویت در برنامه عضویت در برنامه هر گونه عضویت در پروازهای مکرر، برنامه وفاداری هتل، و غیره که برای رزرو اعمال می شود.
عضویت در برنامه شماره عضو متن شناسه عضویت
عضویت در برنامه برنامه متن نام برنامه.
نمایندگی رزرو سازمان یا شخص آژانس یا آژانس رزرو. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "").
نمایندگی رزرو. نام متن نام نماینده/سرویس.
نمایندگی رزرو. آدرس اینترنتی URL وب سایت نمایندگی/سرویس.
bookingTime زمان قرار تاریخ رزرو.
modifiedTime زمان قرار ( برای کارت های تایید توصیه می شود/جستجوی پاسخ ها ) زمان آخرین تغییر رزرو.
تاییدReservationUrl URL صفحه وب که در آن رزرو می تواند تایید شود.
cancelReservationUrl URL صفحه وب که در آن رزرو می تواند لغو شود.
modifyReservationUrl URL ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) صفحه وب که در آن می توان رزرو را تغییر داد.
وضعیت رزرو وضعیت رزرو ( الزامی ) وضعیت فعلی رزرو.
checkinUrl URL صفحه وب که مسافر می تواند در آن اعلام حضور کند.
رزرو برای TrainTrip ( الزامی ) اطلاعات مربوط به سفر با قطار.
رزرو برای. شماره قطار متن ( برای کارت های تایید توصیه می شود/جستجوی پاسخ ها ) شماره قطار.
رزرو برای. نام قطار متن نام قطار.
رزرو برای. TrainCode متن شناسه منحصر به فرد قطار.
رزرو برای. شرکت قطار سازمان سازمانی که قطار را اداره می کند. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "").
رزرو برای. ایستگاه خروج ایستگاه قطار ( الزامی ) ایستگاهی که قطار از آنجا حرکت می کند.
رزرو برای.ایستگاه عزیمت. نام متن ( الزامی ) نام ایستگاه قطار.
رزرو برای. پلتفرم خروج متن سکویی که قطار از آنجا حرکت می کند.
رزرو برای. زمان خروج زمان قرار ( الزامی ) زمان حرکت مورد انتظار.
رزرو برای. ایستگاه ورود ایستگاه قطار ( الزامی ) ایستگاهی که قطار در آن به پایان می رسد.
ReservationFor.arrivalStation. نام متن ( الزامی ) نام ایستگاه قطار.
رزرو برای. پلتفرم ورود متن سکویی که قطار به آنجا می رسد.
رزرو برای. زمان رسیدن زمان قرار ( الزامی ) زمان مورد انتظار ورود.
بلیط رزرو شده بلیط اطلاعات بلیط.
بلیط رزرو شده شماره بلیط متن شماره یا شناسه بلیط
بلیط رزرو شده دانلود آدرس URL .
بلیط رزرو شده printUrl URL .
بلیط رزرو شده تیکت توکن متن یا URL اگر تصویر بارکد در سایت شما میزبانی شده است، مقدار فیلد URL تصویر یا یک بارکد یا QR URI است، مانند "barcode128:AB34" (بارکدهای ISO-15417)، "qrCode:AB34" (کدهای QR) )، "aztecCode:AB34" (کدهای آزتک)، "barcodeEAN:1234" (کدهای EAN) و "barcodeUPCA:1234" (کدهای UPCA).
بلیط رزرو شده اضافی TicketText متن متن توضیحی تکمیلی در مورد بلیط.
بلیط رزرو شده قیمت متن قیمت کل بلیط
بلیط رزرو شده قیمت ارز متن واحد پول (در قالب 3 حرف ایزو 4217) قیمت بلیط.
بلیط رزرو شده تحت نام شخص یا سازمان شخص یا سازمانی که بلیط برای آن است.
ReservedTicket.underName. نام متن نام شخص.
بلیط رزرو شده با بلیط صندلی صندلی محل صندلی رزرو شده (به عنوان مثال، 27B). .
رزرو بلیط.بلیت صندلی. نوع صندلی متن نوع/کلاس صندلی.
رزرو بلیط.بلیت صندلی. شماره صندلی متن محل صندلی رزرو شده
رزرو بلیط.بلیت صندلی. ردیف صندلی متن محل ردیف صندلی رزرو شده.