سفارش

یک سفارش تأیید یک تراکنش (یک رسید) است که می‌تواند شامل چندین خط باشد که هر کدام با پیشنهادی که توسط مشتری پذیرفته شده است نشان داده می‌شود.

موارد استفاده کنید

سفارش اولیه

نمونه حداقلی برای سفارش

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "29.99",
 "acceptedOffer": {
  "@type": "Offer",
  "itemOffered": {
   "@type": "Product",
   "name": "Google Chromecast"
  },
  "price": "29.99",
  "priceCurrency": "USD",
  "eligibleQuantity": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "1"
  }
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="29.99"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
 </div>
</div>

نمایش اقدام سفارش

می توانید با تنظیم ویژگی url ، دکمه View Order را به سفارشات خود اضافه کنید. برای پیوند مستقیم به یک برنامه تلفن همراه، یک ViewAction نیز اضافه کنید:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "29.99",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "validFrom": "2027-12-07T23:30:00-08:00"
 },
 "acceptedOffer": {
  "@type": "Offer",
  "itemOffered": {
   "@type": "Product",
   "name": "Google Chromecast",
   "sku": "B00DR0PDNE",
   "url": "http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/",
   "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"
  },
  "price": "29.99",
  "priceCurrency": "USD",
  "eligibleQuantity": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "1"
  }
 },
 "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567",
 "potentialAction": {
  "@type": "ViewAction",
  "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="29.99"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"/>
   <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
 </div>
 <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
  <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 </div>
 <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <meta itemprop="validFrom" content="2027-12-07T23:30:00-08:00"/>
 </div>
</div>

با جزئیات صورتحساب سفارش دهید

نمونه سفارش با اطلاعات دقیق صورتحساب

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "Order",
 "merchant": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Amazon.com"
 },
 "orderNumber": "123-4567890-1234567",
 "priceCurrency": "USD",
 "price": "539.00",
 "priceSpecification": {
  "@type": "PriceSpecification",
  "validFrom": "2027-12-07T23:30:00-08:00"
 },
 "acceptedOffer": [
  {
   "@type": "Offer",
   "itemOffered": {
    "@type": "Product",
    "name": "Samsung Chromebook",
    "sku": "B009LL9VDG",
    "url": "http://www.amazon.com/Samsung-XE303C12-A01US-Chromebook-Wi-Fi-11-6-Inch/dp/B009LL9VDG/",
    "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/81H-DO3qX0L._SX522_.jpg"
   },
   "price": "249.99",
   "priceCurrency": "USD",
   "eligibleQuantity": {
    "@type": "QuantitativeValue",
    "value": "2"
   },
   "seller": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Samsung Marketplace Store"
   }
  },
  {
   "@type": "Offer",
   "itemOffered": {
    "@type": "Product",
    "name": "Google Chromecast",
    "sku": "B00DR0PDNE",
    "url": "http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/",
    "image": "http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"
   },
   "price": "29.99",
   "priceCurrency": "USD",
   "eligibleQuantity": {
    "@type": "QuantitativeValue",
    "value": "1"
   },
   "seller": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Google Store @ Amazon"
   }
  }
 ],
 "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567",
 "potentialAction": {
  "@type": "ViewAction",
  "url": "https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"
 },
 "orderStatus": "http://schema.org/OrderProcessing",
 "paymentMethod": {
  "@type": "PaymentMethod",
  "name": "http://schema.org/CreditCard"
 },
 "paymentMethodId": "**** **** **** 1234",
 "orderDate": "2027-11-07T23:30:00-08:00",
 "isGift": "false",
 "discount": "0.97",
 "discountCurrency": "USD",
 "customer": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "billingAddress": {
  "@type": "PostalAddress",
  "name": "Google",
  "streetAddress": "1600 Amphitheatre Pkwy",
  "addressLocality": "Mountain View",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "USA"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Order">
 <div itemprop="merchant" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Amazon.com"/>
 </div>
 <meta itemprop="orderNumber" content="123-4567890-1234567"/>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
 <meta itemprop="price" content="539.00"/>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Samsung Chromebook"/>
   <meta itemprop="sku" content="B009LL9VDG"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Samsung-XE303C12-A01US-Chromebook-Wi-Fi-11-6-Inch/dp/B009LL9VDG/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/81H-DO3qX0L._SX522_.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="249.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="2"/>
  </div>
  <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Samsung Marketplace Store"/>
  </div>
 </div>
 <div itemprop="acceptedOffer" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
   <meta itemprop="name" content="Google Chromecast"/>
   <meta itemprop="sku" content="B00DR0PDNE"/>
   <link itemprop="url" href="http://www.amazon.com/Google-Chromecast-Streaming-Media-Player/dp/B00DR0PDNE/"/>
   <link itemprop="image" href="http://ecx.images-amazon.com/images/I/811nvG%2BLgML._SY550_.jpg"/>
  </div>
  <meta itemprop="price" content="29.99"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="eligibleQuantity" itemscope itemtype="http://schema.org/QuantitativeValue">
   <meta itemprop="value" content="1"/>
  </div>
  <div itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Google Store @ Amazon"/>
  </div>
 </div>
 <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ViewAction">
  <link itemprop="url" href="https://www.amazon.ca/gp/css/summary/edit.html/orderID=123-4567890-1234567"/>
 </div>
 <link itemprop="orderStatus" href="http://schema.org/OrderProcessing"/>
 <div itemprop="paymentMethod" itemscope itemtype="http://schema.org/PaymentMethod">
  <meta itemprop="name" content="http://schema.org/CreditCard"/>
 </div>
 <meta itemprop="paymentMethodId" content="**** **** **** 1234"/>
 <meta itemprop="orderDate" content="2027-11-07T23:30:00-08:00"/>
 <meta itemprop="isGift" content="false"/>
 <meta itemprop="discount" content="0.97"/>
 <meta itemprop="discountCurrency" content="USD"/>
 <div itemprop="customer" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <div itemprop="billingAddress" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
  <meta itemprop="name" content="Google"/>
  <meta itemprop="streetAddress" content="1600 Amphitheatre Pkwy"/>
  <meta itemprop="addressLocality" content="Mountain View"/>
  <meta itemprop="addressRegion" content="CA"/>
  <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
 </div>
 <div itemprop="priceSpecification" itemscope itemtype="http://schema.org/PriceSpecification">
  <meta itemprop="validFrom" content="2027-12-07T23:30:00-08:00"/>
 </div>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جدول زیر تمام ویژگی های موجود برای این نوع را فهرست می کند:

ویژگی تایپ کنید شرح
تاجر سازمان یا شخص ( الزامی ) طرفی که سفارش می دهد (به عنوان مثال Amazon.com تاجر بسیاری از فروشندگان است). همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "Amazon.com").
تاجر نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
تاجر مثل URL URL Freebase برای تاجر.
شماره سفارش متن ( الزامی ) شناسه خاص تاجر برای معامله.
قیمت ارز متن ( الزامی ) ارز (در قالب 3 حرف ایزو 4217) قیمت سفارش.
قیمت شماره یا متن ( الزامی ) قیمت کل کل معامله.
پیشنهاد پذیرفته شد پیشنهاد ( الزامی ) پیشنهادات موجود در سفارش. همچنین آرایه ای از اشیاء را می پذیرد.
پیشنهاد پذیرفته شد مورد ارائه شده محصول یا رزرو ( الزامی ) کالای در حال فروش.
acceptedOffer.itemOffered. نام متن ( الزامی ) نام محصول.
acceptedOffer.itemOffered. sku متن ( برای کارت های تأیید توصیه می شود / پاسخ های جستجو ) واحد نگهداری سهام (SKU)، یعنی یک شناسه خاص تاجر برای یک محصول یا خدمات، یا محصولی که پیشنهاد به آن اشاره دارد.
acceptedOffer.itemOffered. آدرس اینترنتی URL ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جواب‌های جستجو ) URL محصول، معمولاً صفحه فرود محصول در وب‌سایت تاجر.
acceptedOffer.itemOffered. تصویر URL ( برای کارت‌های تأیید توصیه می‌شود/جواب‌های جستجو ) نشانی اینترنتی تصویری از محصول، معمولاً تصویری در وب‌سایت تاجر.
acceptedOffer.itemOffered. رنگ متن رنگ محصول.
پیشنهاد پذیرفته شد قیمت شماره یا متن ( الزامی ) قیمت واحد برای محصول.
پیشنهاد پذیرفته شد قیمت ارز متن ( الزامی ) واحد پول (در قالب 3 حرف ایزو 4217) قیمت.
پیشنهاد پذیرفته شد مقدار واجد شرایط مقدار کمی ( الزامی ) فاصله و واحد اندازه گیری مقادیر سفارش که پیشنهاد یا مشخصات قیمت برای آنها معتبر است.
acceptedOffer.eligibleQuantity. ارزش عدد ( الزامی ) ارزش ویژگی محصول.
پیشنهاد پذیرفته شد مشخصات قیمت مشخصات قیمت یک یا چند مشخصات دقیق قیمت که نشان دهنده قیمت واحد و هزینه های تحویل یا پرداخت است.
acceptedOffer.priceSpecification. قیمت شماره یا متن قیمت کل کل معامله.
acceptedOffer.priceSpecification. قیمت ارز متن ارز (در قالب 3 حرف ایزو 4217) قیمت سفارش.
پیشنهاد پذیرفته شد مورد وضعیت OfferItem Condition شرح متنی از وضعیت محصول یا خدمات، یا محصولات یا خدمات موجود در پیشنهاد.
پیشنهاد پذیرفته شد فروشنده سازمان یا شخص طرفی که با او سفارش داده شد. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "").
AcceptedOffer.seller. نام متن نام سازمان.
مشخصات قیمت مشخصات قیمت ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) هر جایگزین دقیق‌تری برای قیمت/قیمت ارز. همچنین برای تعیین مالیات و هزینه های تحویل استفاده می شود. همچنین آرایه ای از اشیاء را می پذیرد.
آدرس اینترنتی URL ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) نشانی اینترنتی سفارش، معمولاً پیوندی به وب‌سایت تاجر است که در آن کاربر می‌تواند جزئیات بیشتر درباره یک سفارش را بازیابی کند.
وضعیت سفارش وضعیت سفارش ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) وضعیت فعلی سفارش.
روش پرداخت روش پرداخت نام کارت اعتباری یا سایر روش های پرداخت سفارش.
شناسه روش پرداخت متن یک شناسه برای روش پرداخت استفاده شده (مثلاً 4 رقم آخر کارت اعتباری).
تاریخ سفارش زمان قرار تاریخ ثبت سفارش
هدیه است بولی آیا این پیشنهاد به عنوان هدیه برای کسی غیر از خریدار پذیرفته شد؟
تخفیف شماره یا متن هر گونه تخفیف اعمال شده است.
تخفیف ارز متن ارز (در قالب 3 حرف ایزو 4217) تخفیف.
مشتری شخص یا سازمان طرفی که سفارش را انجام می دهد.
مشتری. نام متن نام شخص.
آدرس قبض آدرس پستی آدرس صورتحساب برای سفارش
آدرس قبض. نام متن نام آدرس پستی
آدرس قبض. آدرس خیابان متن آدرس خیابان به عنوان مثال، 1600 Amphitheatre Pkwy.
آدرس قبض. آدرس محل متن محل. به عنوان مثال، Mountain View.
آدرس قبض. آدرس منطقه متن منطقه. به عنوان مثال، CA.
آدرس قبض. آدرس کشور متن یا کشور کشور. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا. همچنین می توانید کد کشور دو حرفی ISO 3166-1 آلفا-2 را ارائه دهید.