رزرو پرواز

از این نوع برای اعلام رزرو سفر هوایی استفاده کنید.

موارد استفاده کنید

موارد استفاده زیر نمونه‌های رایج نحوه استفاده از طرح FlightReservation را نشان می‌دهد. از این مثال ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که نشانه گذاری شما به درستی ساختار یافته است.

تاییدیه پرواز اولیه

هنگام ارسال ایمیل تأیید پرواز، علامت گذاری زیر را در ایمیل خود جاسازی کنید. این مثال برای پرواز یک طرفه است:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "FlightReservation",
 "reservationNumber": "RXJ34P",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Flight",
  "flightNumber": "110",
  "airline": {
   "@type": "Airline",
   "name": "United",
   "iataCode": "UA"
  },
  "departureAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "San Francisco Airport",
   "iataCode": "SFO"
  },
  "departureTime": "2027-03-04T20:15:00-08:00",
  "arrivalAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "John F. Kennedy International Airport",
   "iataCode": "JFK"
  },
  "arrivalTime": "2027-03-05T06:30:00-05:00"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="110"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T20:15:00-08:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T06:30:00-05:00"/>
 </div>
</div>

کارت پرواز

علاوه بر تأیید پرواز، می‌توانید جزئیات کارت پرواز را علامت‌گذاری کنید.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "FlightReservation",
 "reservationNumber": "RXJ34P",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Flight",
  "flightNumber": "110",
  "airline": {
   "@type": "Airline",
   "name": "United",
   "iataCode": "UA"
  },
  "departureAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "San Francisco Airport",
   "iataCode": "SFO"
  },
  "departureTime": "2027-03-04T20:15:00-08:00",
  "arrivalAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "John F. Kennedy International Airport",
   "iataCode": "JFK"
  },
  "arrivalTime": "2027-03-05T06:30:00-05:00"
 },
 "airplaneSeat": "9A",
 "airplaneSeatClass": {
  "@type": "AirplaneSeatClass",
  "name": "Business"
 },
 "ticketNumber": "ABC1234",
 "ticketToken": "qrCode:AB34",
 "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="110"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T20:15:00-08:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T06:30:00-05:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="airplaneSeat" content="9A"/>
 <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">
  <meta itemprop="name" content="Business"/>
 </div>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="ABC1234"/>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:AB34"/>
 <link itemprop="checkInUrl" href="http://united.com/onlinecheckin.html"/>
</div>

دکمه ورود

در Gmail می‌توانید با افزودن ویژگی checkinUrl یک دکمه ورود به تأیید پرواز اضافه کنید. همچنین در صورت پیوند مستقیم به یک برنامه تلفن همراه، یک CheckInAction ارائه دهید:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "FlightReservation",
 "reservationNumber": "RXJ34P",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green"
 },
 "reservationFor": {
  "@type": "Flight",
  "flightNumber": "110",
  "airline": {
   "@type": "Airline",
   "name": "United",
   "iataCode": "UA"
  },
  "departureAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "San Francisco Airport",
   "iataCode": "SFO"
  },
  "departureTime": "2027-03-04T20:15:00-08:00",
  "arrivalAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "John F. Kennedy International Airport",
   "iataCode": "JFK"
  },
  "arrivalTime": "2027-03-05T06:30:00-05:00"
 },
 "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html",
 "potentialAction": {
  "@type": "CheckInAction",
  "target": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="110"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T20:15:00-08:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T06:30:00-05:00"/>
 </div>
 <link itemprop="checkinUrl" href="http://united.com/onlinecheckin.html"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/CheckInAction">
  <link itemprop="target" href="http://united.com/onlinecheckin.html"/>
 </div>
</div>

چند بخش پروازی

برای توصیف پروازهای دارای بخش‌های مختلف، از چندین مورد FlightReservation استفاده کنید:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
[
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Eva Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "201",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "San Francisco Airport",
    "iataCode": "JFK"
   },
   "departureTime": "2027-03-04T11:00:00-05:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "John F. Kennedy International Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T13:25:00-06:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Eva Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "1050",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "San Francisco Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "departureTime": "2027-03-05T14:55:00-06:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "John F. Kennedy International Airport",
    "iataCode": "SFO"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T15:15:00-08:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 }
]
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="201"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T11:00:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T13:25:00-06:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="1050"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-05T14:55:00-06:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T15:15:00-08:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>

مسافران متعدد

برای توصیف پروازهایی که چند مسافر دارند از چند مورد FlightReservation استفاده کنید:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
[
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "201",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "John F. Kennedy International Airport",
    "iataCode": "JFK"
   },
   "departureTime": "2027-03-04T11:00:00-05:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "O'Hare International Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T13:25:00-06:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "John Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "1050",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "O'Hare International Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "departureTime": "2027-03-05T14:55:00-06:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "San Francisco Airport",
    "iataCode": "SFO"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T15:15:00-08:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Eva Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "201",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "John F. Kennedy International Airport",
    "iataCode": "JFK"
   },
   "departureTime": "2027-03-04T11:00:00-05:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "O'Hare International Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T13:25:00-06:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 },
 {
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "FlightReservation",
  "reservationNumber": "RXJ34P",
  "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Eva Green"
  },
  "reservationFor": {
   "@type": "Flight",
   "flightNumber": "1050",
   "airline": {
    "@type": "Airline",
    "name": "United",
    "iataCode": "UA"
   },
   "departureAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "O'Hare International Airport",
    "iataCode": "ORD"
   },
   "departureTime": "2027-03-05T14:55:00-06:00",
   "arrivalAirport": {
    "@type": "Airport",
    "name": "San Francisco Airport",
    "iataCode": "SFO"
   },
   "arrivalTime": "2027-03-05T15:15:00-08:00"
  },
  "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html"
 }
]
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="201"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T11:00:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="O'Hare International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T13:25:00-06:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="1050"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="O'Hare International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-05T14:55:00-06:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T15:15:00-08:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="201"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T11:00:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="O'Hare International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T13:25:00-06:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="1050"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="O'Hare International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="ORD"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-05T14:55:00-06:00"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T15:15:00-08:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-01T08:30:00-08:00"/>
</div>

مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده

برای مرجع، در اینجا یک مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده پر شده است:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "FlightReservation",
 "reservationNumber": "RXJ34P",
 "reservationStatus": "http://schema.org/Confirmed",
 "url": "http://cheapair.com/view/RXJ34P",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "Eva Green",
  "email": "eva@mail.com"
 },
 "bookingAgent": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Cheap Air Travel",
  "url": "http://cheapair.com/"
 },
 "bookingTime": "2027-01-14T13:05:00-05:00",
 "modifiedTime": "2027-03-14T13:05:00-05:00",
 "programMembership": {
  "@type": "ProgramMembership",
  "memberNumber": "4BY123111",
  "program": "StarAlliance"
 },
 "confirmReservationUrl": "http://cheapair.com/confirm?id=RXJ34P",
 "cancelReservationUrl": "http://cheapair.com/cancel?id=RXJ34P",
 "modifyReservationUrl": "http://cheapair.com/edit?id=RXJ34P",
 "checkinUrl": "http://united.com/onlinecheckin.html",
 "potentialAction": [
  {
   "@type": "ConfirmAction",
   "target": "http://cheapair.com/confirm?id=RXJ34P"
  },
  {
   "@type": "CancelAction",
   "target": "http://cheapair.com/cancel?id=RXJ34P"
  },
  {
   "@type": "EditAction",
   "target": "http://cheapair.com/edit?id=RXJ34P"
  },
  {
   "@type": "CheckInAction",
   "target": "http://united.com/onlinecheckin.html"
  }
 ],
 "reservationFor": {
  "@type": "Flight",
  "flightNumber": "110",
  "airline": {
   "@type": "Airline",
   "name": "United",
   "iataCode": "UA"
  },
  "operatedBy": {
   "@type": "Airline",
   "name": "Continental Airlines",
   "iataCode": "CO"
  },
  "departureAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "San Francisco Airport",
   "iataCode": "SFO"
  },
  "departureTime": "2027-03-04T20:15:00-08:00",
  "departureGate": "11",
  "departureTerminal": "B",
  "arrivalAirport": {
   "@type": "Airport",
   "name": "John F. Kennedy International Airport",
   "iataCode": "JFK"
  },
  "arrivalTime": "2027-03-05T06:30:00-05:00",
  "arrivalGate": "32",
  "arrivalTerminal": "B",
  "webCheckinTime": "2027-03-03T20:00:00-08:00",
  "boardingTime": "2027-03-04T19:15:00-08:00"
 },
 "ticketNumber": "123XYZ",
 "ticketDownloadUrl": "http://cheapair.com/download/RXJ34P.pdf",
 "ticketPrintUrl": "http://cheapair.com/print/RXJ34P.html",
 "ticketToken": "qrCode:123456789",
 "additionalTicketText": "Some ticket details, terms and conditions...",
 "airplaneSeat": "9A",
 "airplaneSeatClass": {
  "@type": "AirplaneSeatClass",
  "name": "Business"
 },
 "boardingGroup": "B"
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/FlightReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="RXJ34P"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/Confirmed"/>
 <link itemprop="url" href="http://cheapair.com/view/RXJ34P"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="Eva Green"/>
  <meta itemprop="email" content="eva@mail.com"/>
 </div>
 <div itemprop="bookingAgent" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Cheap Air Travel"/>
  <link itemprop="url" href="http://cheapair.com/"/>
 </div>
 <meta itemprop="bookingTime" content="2027-01-14T13:05:00-05:00"/>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2027-03-14T13:05:00-05:00"/>
 <div itemprop="programMembership" itemscope itemtype="http://schema.org/ProgramMembership">
  <meta itemprop="memberNumber" content="4BY123111"/>
  <meta itemprop="program" content="StarAlliance"/>
 </div>
 <link itemprop="confirmReservationUrl" href="http://cheapair.com/confirm?id=RXJ34P"/>
 <link itemprop="cancelReservationUrl" href="http://cheapair.com/cancel?id=RXJ34P"/>
 <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://cheapair.com/edit?id=RXJ34P"/>
 <link itemprop="checkinUrl" href="http://united.com/onlinecheckin.html"/>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/ConfirmAction">
  <link itemprop="target" href="http://cheapair.com/confirm?id=RXJ34P"/>
 </div>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/CancelAction"> 
  <link itemprop="target" href="http://cheapair.com/cancel?id=RXJ34P"/>
 </div>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/EditAction"> 
  <link itemprop="target" href="http://cheapair.com/edit?id=RXJ34P"/>
 </div>
 <div itemprop="potentialAction" itemscope itemtype="http://schema.org/CheckInAction"> 
  <link itemprop="target" href="http://united.com/onlinecheckin.html"/>
 </div>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/Flight">
  <meta itemprop="flightNumber" content="110"/>
  <div itemprop="airline" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="United"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="UA"/>
  </div>
  <div itemprop="operatedBy" itemscope itemtype="http://schema.org/Airline">
   <meta itemprop="name" content="Continental Airlines"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="CO"/>
  </div>
  <div itemprop="departureAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="San Francisco Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="SFO"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2027-03-04T20:15:00-08:00"/>
  <meta itemprop="departureGate" content="11"/>
  <meta itemprop="departureTerminal" content="B"/>
  <div itemprop="arrivalAirport" itemscope itemtype="http://schema.org/Airport">
   <meta itemprop="name" content="John F. Kennedy International Airport"/>
   <meta itemprop="iataCode" content="JFK"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2027-03-05T06:30:00-05:00"/>
  <meta itemprop="arrivalGate" content="32"/>
  <meta itemprop="arrivalTerminal" content="B"/>
  <meta itemprop="webCheckinTime" content="2027-03-03T20:00:00-08:00"/>
  <meta itemprop="boardingTime" content="2027-03-04T19:15:00-08:00"/>
 </div>
 <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
 <link itemprop="ticketDownloadUrl" href="http://cheapair.com/download/RXJ34P.pdf"/>
 <link itemprop="ticketPrintUrl" href="http://cheapair.com/print/RXJ34P.html"/>
 <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:123456789"/>
 <meta itemprop="additionalTicketText" content="Some ticket details, terms and conditions..."/>
 <meta itemprop="airplaneSeat" content="9A"/>
 <div itemprop="airplaneSeatClass" itemscope itemtype="http://schema.org/AirplaneSeatClass">
  <meta itemprop="name" content="Business"/>
 </div>
 <meta itemprop="boardingGroup" content="B"/>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جزئیات ایمیل خود را بررسی کنید تا ببینید آیا هر یک از این ویژگی ها برای رزرو پرواز شما اعمال می شود یا خیر. با علامت‌گذاری این ویژگی‌های اضافی، به Google اجازه می‌دهید تا توضیحات بسیار غنی‌تری از رزرو پرواز را به کاربر نشان دهد.

رزرو پرواز

نام نوع: FlightReservation

رزرو را گسترش می دهد

نام تایپ کنید شرح
اضافی TicketText متن اطلاعات تکمیلی در مورد کارت پرواز.
صندلی هواپیما متن محل صندلی رزرو شده (به عنوان مثال، 27B).
هواپیما کلاس صندلی کابین/کلاس صندلی هواپیما.
هواپیما کلاس صندلی. نام متن نام کلاس هواپیمای صندلی.
boardingGroup متن نشانگر سفارش / اولویت پرواز برای خطوط هوایی خاص.
نمایندگی رزرو سازمان یا شخص آژانس یا آژانس رزرو. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "").
نمایندگی رزرو. نام متن نام نماینده/سرویس.
نمایندگی رزرو. آدرس اینترنتی URL وب سایت نمایندگی/سرویس.
bookingTime زمان قرار تاریخ رزرو.
modifiedTime زمان قرار (توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها) زمان آخرین تغییر رزرو.
پتانسیل اقدام ، ConfirmAction ، CancelAction یا CheckInAction اقدامی که می توان در رزرو انجام داد.
پتانسیل اقدام هدف نقطه ورود یک کنترل کننده برای پردازش عمل مشخص می کند، معمولاً یک URL ساده.
عضویت در برنامه عضویت در برنامه هر گونه عضویت در پروازهای مکرر، برنامه وفاداری هتل، و غیره که برای رزرو اعمال می شود.
عضویت در برنامه شماره عضو متن شناسه عضویت
عضویت در برنامه برنامه متن نام برنامه.
رزرو برای
(ضروری)
پرواز پروازی که برای آن رزرو شده است.
رزرو برای. شرکت هواپیمایی
(ضروری)
شرکت هواپیمایی شرکت هواپیمایی ارائه دهنده پرواز
رزرواسیون برای.ایرلاین. iataCode
(ضروری)
متن کد یاتا برای شرکت هواپیمایی.
رزرواسیون برای.ایرلاین. نام
(ضروری)
متن نام شرکت هواپیمایی.
رزرو برای. ورود فرودگاه
(ضروری)
فرودگاه مقصد نهایی پرواز. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "فرودگاه بین المللی جان اف کندی JFK").
ReservationFor.ArrivalAirport. iataCode
(ضروری)
متن کد یاتا برای فرودگاه (به عنوان مثال 'UA').
ReservationFor.ArrivalAirport. نام
(ضروری)
متن نام فرودگاه
رزرو برای. دروازه ورود متن شناسه گیت ورود فرودگاه پرواز.
رزرو برای. ترمینال ورود متن ترمینال فرودگاه ورودی دروازه.
رزرو برای. زمان رسیدن
(ضروری)
زمان قرار زمان مورد انتظار ورود
رزرو برای. زمان سوار شدن به هواپیما زمان قرار زمان شروع پرواز
رزرو برای. فرودگاه خروج
(ضروری)
فرودگاه فرودگاه مبدا برای پرواز. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "سانفرانسیسکو فرودگاه SFO").
ReservationFor.DepartureAirport. iataCode
(ضروری)
متن کد یاتا برای فرودگاه (به عنوان مثال 'UA').
ReservationFor.DepartureAirport. نام
(ضروری)
متن نام فرودگاه
رزرو برای. دروازه خروج متن شناسه گیت خروجی فرودگاه پرواز.
رزرو برای. ترمینال خروج متن ترمینال فرودگاه دروازه خروج.
رزرو برای. زمان خروج
(ضروری)
زمان قرار زمان مورد انتظار حرکت
رزرو برای. شماره پرواز
(ضروری)
متن شناسه پرواز
رزرو برای. انجام شده توسط شرکت هواپیمایی شرکت هواپیمایی که پرواز را انجام می دهد.
reservationFor.operatedBy. iataCode متن کد یاتا برای شرکت هواپیمایی.
reservationFor.operatedBy. نام متن نام شرکت هواپیمایی.
رزرو برای. webCheckinTime زمان قرار اولین زمان برای بررسی وب
شماره رزرو
(ضروری)
متن شماره یا شناسه رزرو.
وضعیت رزرو
(ضروری)
وضعیت رزرو وضعیت فعلی رزرو
TicketDownloadUrl URL از جایی که کارت پرواز را می توان دانلود کرد.
شماره بلیط متن شماره یا شناسه بلیط
ticketPrintUrl URL جایی که می توان کارت پرواز را چاپ کرد.
تیکت توکن متن یا URL اگر تصویر بارکد در سایت شما میزبانی می شود، مقدار فیلد URL تصویر یا یک بارکد یا QR URI است، مانند "barcode128:AB34" (بارکدهای ISO-15417)، "qrCode:AB34" (کدهای QR). )، "aztecCode:AB34" (کدهای آزتک)، "barcodeEAN:1234" (کدهای EAN) و "barcodeUPCA:1234" (کدهای UPCA).
تحت نام
(ضروری)
سازمان یا شخص مسافر.
تحت نام. پست الکترونیک متن آدرس ایمیل.
تحت نام. نام
(ضروری)
متن نام شخص.
آدرس اینترنتی URL صفحه وب که در آن رزرو قابل مشاهده است.