رزرو اتوبوس

موارد استفاده کنید

موارد استفاده زیر نمونه های رایجی از نحوه استفاده از طرح BusReservation را نشان می دهد. از این مثال ها استفاده کنید تا مطمئن شوید که نشانه گذاری شما به درستی ساختار یافته است.

تایید رزرو اولیه

هنگام ارسال تاییدیه رزرو، نشانه گذاری زیر را در ایمیل خود جاسازی کنید.

برنامه Google جزئیات رزرو را در روز سفر نمایش می دهد و به کاربر از زمان حرکت برای رسیدن به موقع به ایستگاه اتوبوس اطلاع می دهد (با در نظر گرفتن حالت حمل و نقل، ترافیک و غیره). اگر نشانی اینترنتی اعلام حضور را مانند مثال زیر ارائه دهید، برنامه Google آن را 24 ساعت قبل از سفر به کاربر به کاربر نمایش می دهد.

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "BusReservation",
 "reservationNumber": "123456",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "BusTrip",
  "busCompany": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bolt NYC"
  },
  "departureBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Port Authority, NYC"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T12:30:00-05:00",
  "arrivalBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Boston South Station"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T17:10:00-05:00"
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/BusReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="123456"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/BusTrip">
  <div itemprop="busCompany" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bolt NYC"/>
  </div>
  <div itemprop="departureBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Port Authority, NYC"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T12:30:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Boston South Station"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T17:10:00-05:00"/>
 </div>
</div>

کارت پرواز و بلیط

علاوه بر تأیید رزرو، می‌توانید کارت ورود کارت تأیید را در یک ایمیل جداگانه فعال کنید.

کارت های تایید نه تنها می توانند به کاربر کمک کنند تا به موقع به ایستگاه اتوبوس برسد، بلکه بلیط را در طول سفر به کاربر نشان می دهد. برای این، برخی از فیلدهای اضافی باید در نشانه گذاری گنجانده شوند. اگر فیلدهای اضافی برای سوار شدن به مسافران وجود دارد، آنها را در قسمت additionalTicketText قرار دهید.

برای بلیط‌هایی که صندلی رزرو شده ندارند، این فیلدها عبارتند از: numSeats ، ticketNumber ، ticketToken

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "BusReservation",
 "reservationNumber": "123456",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "BusTrip",
  "busCompany": "Bolt NYC",
  "departureBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Port Authority, NYC"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T12:30:00-05:00",
  "arrivalBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Boston South Station"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T17:10:00-05:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "underName": "John Smith",
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "ticketToken": "aztecCode:AB34",
  "additionalTicketText": "We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/BusReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="123456"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/BusTrip">
  <meta itemprop="busCompany" content="Bolt NYC"/>
  <div itemprop="departureBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Port Authority, NYC"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T12:30:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Boston South Station"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T17:10:00-05:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="underName" content="John Smith"/>
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="aztecCode:AB34"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."/>
 </div>
</div>

برای بلیط هایی با صندلی رزرو شده، این فیلدها عبارتند از: seatNumber ، seatingType ، ticketNumber ، ticketToken

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "BusReservation",
 "reservationNumber": "123456",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith"
 },
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "BusTrip",
  "busCompany": "Bolt NYC",
  "departureBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Port Authority, NYC"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T12:30:00-05:00",
  "arrivalBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Boston South Station"
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T17:10:00-05:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "underName": "John Smith",
  "ticketedSeat": {
   "@type": "Seat",
   "seatNumber": "27B",
   "seatingType": "Coach"
  },
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "ticketToken": "aztecCode:AB34",
  "additionalTicketText": "We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/BusReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="123456"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
 </div>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/BusTrip">
  <meta itemprop="busCompany" content="Bolt NYC"/>
  <div itemprop="departureBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Port Authority, NYC"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T12:30:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Boston South Station"/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T17:10:00-05:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="underName" content="John Smith"/>
  <div itemprop="ticketedSeat" itemscope itemtype="http://schema.org/Seat">
   <meta itemprop="seatNumber" content="27B"/>
   <meta itemprop="seatingType" content="Coach"/>
  </div>
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="aztecCode:AB34"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="We recommend that you arrive at the station at least 30 minutes prior to your scheduled departure. Allow additional time if you need help with baggage or tickets."/>
 </div>
</div>

مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده

برای مرجع، در اینجا یک مثال با تمام فیلدهای پشتیبانی شده پر شده است:

JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "http://schema.org",
 "@type": "BusReservation",
 "reservationNumber": "123456",
 "url": "http://boltbus.com/view/123456",
 "underName": {
  "@type": "Person",
  "name": "John Smith",
  "email": "john@mail.com"
 },
 "programMembership": {
  "@type": "ProgramMembership",
  "memberNumber": "12345",
  "program": "STA"
 },
 "bookingAgent": {
  "@type": "Organization",
  "name": "Bolt Bus NYC",
  "url": "http://boltbus.com/"
 },
 "bookingTime": "2013-01-14T13:05:00-05:00",
 "modifiedTime": "2013-03-14T13:05:00-05:00",
 "confirmReservationUrl": "http://boltbus.com/confirm?id=123456",
 "cancelReservationUrl": "http://boltbus.com/cancel?id=123456",
 "modifyReservationUrl": "http://boltbus.com/edit?id=123456",
 "checkinUrl": "http://boltbus.com/checkin?id=AB3XY2",
 "reservationStatus": "http://schema.org/ReservationConfirmed",
 "reservationFor": {
  "@type": "BusTrip",
  "name": "?",
  "busNumber": "63",
  "busName": "Bolt Bus NY:Boston",
  "busCompany": {
   "@type": "Organization",
   "name": "Bolt NYC"
  },
  "departureBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Port Authority, NYC",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "625 8th Avenue",
    "addressLocality": "New York",
    "addressRegion": "NY",
    "postalCode": "10018",
    "addressCountry": "USA"
   },
   "directions": "Bus terminals are at floors 2-4 of the Port Authority building"
  },
  "departureTime": "2017-01-04T12:30:00-05:00",
  "arrivalBusStop": {
   "@type": "BusStop",
   "name": "Boston South Station",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Summer St.",
    "addressLocality": "Boston",
    "addressRegion": "MA",
    "postalCode": "02111",
    "addressCountry": "USA"
   },
   "directions": "Bus stops are at thewest side of the train station."
  },
  "arrivalTime": "2017-01-04T17:10:00-05:00"
 },
 "reservedTicket": {
  "@type": "Ticket",
  "ticketNumber": "123XYZ",
  "downloadUrl": "?",
  "printUrl": "?",
  "ticketToken": "qrCode:123456789",
  "additionalTicketText": "?",
  "price": "45.00",
  "priceCurrency": "USD",
  "underName": {
   "@type": "Person",
   "name": "Mary Smith"
  },
  "ticketedSeat": {
   "@type": "Seat",
   "seatingType": "Coach",
   "seatNumber": "27",
   "seatRow": "A"
  }
 }
}
</script>

میکروداده

<div itemscope itemtype="http://schema.org/BusReservation">
 <meta itemprop="reservationNumber" content="123456"/>
 <link itemprop="url" href="http://boltbus.com/view/123456"/>
 <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
  <meta itemprop="name" content="John Smith"/>
  <meta itemprop="email" content="john@mail.com"/>
 </div>
 <div itemprop="programMembership" itemscope itemtype="http://schema.org/ProgramMembership">
  <meta itemprop="memberNumber" content="12345"/>
  <meta itemprop="program" content="STA"/>
 </div>
 <div itemprop="bookingAgent" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
  <meta itemprop="name" content="Bolt Bus NYC"/>
  <link itemprop="url" href="http://boltbus.com/"/>
 </div>
 <meta itemprop="bookingTime" content="2013-01-14T13:05:00-05:00"/>
 <meta itemprop="modifiedTime" content="2013-03-14T13:05:00-05:00"/>
 <link itemprop="confirmReservationUrl" href="http://boltbus.com/confirm?id=123456"/>
 <link itemprop="cancelReservationUrl" href="http://boltbus.com/cancel?id=123456"/>
 <link itemprop="modifyReservationUrl" href="http://boltbus.com/edit?id=123456"/>
 <link itemprop="checkinUrl" href="http://boltbus.com/checkin?id=AB3XY2"/>
 <link itemprop="reservationStatus" href="http://schema.org/ReservationConfirmed"/>
 <div itemprop="reservationFor" itemscope itemtype="http://schema.org/BusTrip">
  <meta itemprop="name" content="?"/>
  <meta itemprop="busNumber" content="63"/>
  <meta itemprop="busName" content="Bolt Bus NY:Boston"/>
  <div itemprop="busCompany" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <meta itemprop="name" content="Bolt NYC"/>
  </div>
  <div itemprop="departureBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Port Authority, NYC"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="625 8th Avenue"/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="New York"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="NY"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="10018"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
   </div>
   <meta itemprop="directions" content="Bus terminals are at floors 2-4 of the Port Authority building"/>
  </div>
  <meta itemprop="departureTime" content="2017-01-04T12:30:00-05:00"/>
  <div itemprop="arrivalBusStop" itemscope itemtype="http://schema.org/BusStop">
   <meta itemprop="name" content="Boston South Station"/>
   <div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
    <meta itemprop="streetAddress" content="Summer St."/>
    <meta itemprop="addressLocality" content="Boston"/>
    <meta itemprop="addressRegion" content="MA"/>
    <meta itemprop="postalCode" content="02111"/>
    <meta itemprop="addressCountry" content="USA"/>
   </div>
   <meta itemprop="directions" content="Bus stops are at thewest side of the train station."/>
  </div>
  <meta itemprop="arrivalTime" content="2017-01-04T17:10:00-05:00"/>
 </div>
 <div itemprop="reservedTicket" itemscope itemtype="http://schema.org/Ticket">
  <meta itemprop="ticketNumber" content="123XYZ"/>
  <meta itemprop="downloadUrl" content="?"/>
  <meta itemprop="printUrl" content="?"/>
  <meta itemprop="ticketToken" content="qrCode:123456789"/>
  <meta itemprop="additionalTicketText" content="?"/>
  <meta itemprop="price" content="45.00"/>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>
  <div itemprop="underName" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <meta itemprop="name" content="Mary Smith"/>
  </div>
  <div itemprop="ticketedSeat" itemscope itemtype="http://schema.org/Seat">
   <meta itemprop="seatingType" content="Coach"/>
   <meta itemprop="seatNumber" content="27"/>
   <meta itemprop="seatRow" content="A"/>
  </div>
 </div>
</div>

نشانه گذاری خود را تست کنید

می‌توانید با استفاده از ابزار تست نشانه‌گذاری ایمیل ، نشانه‌گذاری خود را تأیید کنید. کد نشانه گذاری خود را جایگذاری کنید و روی دکمه اعتبارسنجی کلیک کنید تا محتوا را اسکن کنید و گزارشی در مورد خطاهای موجود دریافت کنید.

مشخصات

جزئیات ایمیل خود را بررسی کنید تا ببینید آیا هر یک از این ویژگی ها برای رزرو اتوبوس شما اعمال می شود یا خیر. با علامت‌گذاری این ویژگی‌های اضافی، به Google اجازه می‌دهید تا توضیحات بسیار غنی‌تری از رزرو اتوبوس را به کاربر نشان دهد.

ویژگی تایپ کنید شرح
شماره رزرو متن ( الزامی ) شماره یا شناسه رزرو.
آدرس اینترنتی URL صفحه وب که در آن رزرو قابل مشاهده است.
تحت نام شخص یا سازمان ( الزامی ) مسافر.
تحت نام. نام متن ( الزامی ) نام شخص.
تحت نام. پست الکترونیک متن آدرس ایمیل.
عضویت در برنامه عضویت در برنامه هر گونه عضویت در پروازهای مکرر، برنامه وفاداری هتل، و غیره که برای رزرو اعمال می شود.
عضویت در برنامه شماره عضو متن شناسه عضویت
عضویت در برنامه برنامه متن نام برنامه.
نمایندگی رزرو سازمان یا شخص آژانس یا آژانس رزرو. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "").
نمایندگی رزرو. نام متن نام نماینده/سرویس.
نمایندگی رزرو. آدرس اینترنتی URL وب سایت نمایندگی/سرویس.
bookingTime زمان قرار تاریخ رزرو.
modifiedTime زمان قرار ( برای کارت های تایید توصیه می شود/جستجوی پاسخ ها ) زمان آخرین تغییر رزرو.
تاییدReservationUrl URL صفحه وب که در آن رزرو می تواند تایید شود.
cancelReservationUrl URL صفحه وب که در آن رزرو می تواند لغو شود.
modifyReservationUrl URL ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) صفحه وب که در آن می توان رزرو را تغییر داد.
checkinUrl URL صفحه وب که مسافر می تواند در آن اعلام حضور کند.
وضعیت رزرو وضعیت رزرو ( الزامی ) وضعیت فعلی رزرو.
رزرو برای سفر اتوبوس ( الزامی ) اطلاعات مربوط به سفر با اتوبوس.
رزرو برای. نام متن نام BusTrip.
رزرو برای. شماره اتوبوس متن مثلا 101.
رزرو برای. نام اتوبوس متن به عنوان مثال بولت اکسپرس.
رزرو برای. شرکت اتوبوسرانی سازمان ( الزامی ) به عنوان مثال Bolt NYC. همچنین یک رشته را می پذیرد (به عنوان مثال "Bolt NYC").
reservationFor.busCompany. نام متن ( الزامی ) نام سازمان.
رزرو برای. خروج اتوبوس BusStop یا BusStation ( الزامی ) جایی که اتوبوس از آنجا حرکت می کند.
reservationFor.departureBusStop. نام متن ( الزامی ) نام BusStop.
reservationFor.departureBusStop. نشانی آدرس پستی آدرس ایستگاه / ایستگاه اتوبوس حرکت.
reservationFor.departureBusStop.address. آدرس خیابان متن ( توصیه می شود برای کارت های تأیید / جستجوی پاسخ ها ) آدرس خیابان ایستگاه / ایستگاه اتوبوس حرکت.
reservationFor.departureBusStop.address. آدرس محل متن ( برای کارت های تایید توصیه می شود/جستجوی پاسخ ها ) محل (به عنوان مثال شهر) ایستگاه / ایستگاه اتوبوس حرکت.
reservationFor.departureBusStop.address. آدرس منطقه متن ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) منطقه (مثلاً ایالت) ایستگاه / ایستگاه اتوبوس حرکت.
reservationFor.departureBusStop.address. کد پستی متن ( توصیه می شود برای کارت های تأیید / جستجوی پاسخ ها ) کد پستی ایستگاه / ایستگاه اتوبوس حرکت.
reservationFor.departureBusStop.address. آدرس کشور متن یا کشور ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) کشور مبدا ایستگاه اتوبوس / ایستگاه.
reservationFor.departureBusStop. جهت ها متن مسیرهای رسیدن به ایستگاه اتوبوس
رزرو برای. زمان خروج زمان قرار ( الزامی ) زمان حرکت اتوبوس.
رزرو برای. ورودBusStop BusStop یا BusStation ( الزامی ) جایی که اتوبوس می رسد.
reservationFor.arrivalBusStop. نام متن ( الزامی ) نام BusStop.
reservationFor.arrivalBusStop. نشانی آدرس پستی آدرس ایستگاه اتوبوس/ایستگاه ورودی.
reservationFor.arrivalBusStop.address. آدرس خیابان متن ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) آدرس خیابان ایستگاه اتوبوس/ایستگاه ورود.
reservationFor.arrivalBusStop.address. آدرس محل متن ( برای کارت های تأیید توصیه می شود/جستجوی پاسخ ها ) محل (به عنوان مثال شهر) ایستگاه اتوبوس / ایستگاه ورود.
reservationFor.arrivalBusStop.address. آدرس منطقه متن ( توصیه می‌شود برای کارت‌های تأیید/جستجوی پاسخ‌ها ) منطقه (مثلاً ایالت) ایستگاه اتوبوس/ایستگاه ورود.
reservationFor.arrivalBusStop.address. کد پستی متن ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) کد پستی ایستگاه اتوبوس/ایستگاه ورود.
reservationFor.arrivalBusStop.address. آدرس کشور متن یا کشور ( توصیه می شود برای کارت های تایید/جستجوی پاسخ ها ) کشور ورود ایستگاه اتوبوس / ایستگاه.
reservationFor.arrivalBusStop. جهت ها متن مسیرهای رسیدن به ایستگاه اتوبوس
رزرو برای. زمان رسیدن زمان قرار ( الزامی ) زمان رسیدن اتوبوس.
بلیط رزرو شده بلیط اطلاعات بلیط.
بلیط رزرو شده شماره بلیط متن شماره یا شناسه بلیط
بلیط رزرو شده دانلود آدرس URL .
بلیط رزرو شده printUrl URL .
بلیط رزرو شده تیکت توکن متن یا URL اگر تصویر بارکد در سایت شما میزبانی می شود، مقدار فیلد URL تصویر یا یک بارکد یا QR URI است، مانند "barcode128:AB34" (بارکدهای ISO-15417)، "qrCode:AB34" (کدهای QR). )، "aztecCode:AB34" (کدهای آزتک)، "barcodeEAN:1234" (کدهای EAN) و "barcodeUPCA:1234" (کدهای UPCA).
بلیط رزرو شده اضافی TicketText متن متن توضیحی تکمیلی در مورد بلیط.
بلیط رزرو شده قیمت متن قیمت کل بلیط
بلیط رزرو شده قیمت ارز متن واحد پول (در قالب 3 حرف ایزو 4217) قیمت بلیط.
بلیط رزرو شده تحت نام شخص یا سازمان شخص یا سازمانی که بلیط برای آن است.
ReservedTicket.underName. نام متن نام شخص.
بلیط رزرو شده با بلیط صندلی صندلی محل صندلی رزرو شده (به عنوان مثال، 27B). .
رزرو بلیط.بلیت صندلی. نوع صندلی متن نوع/کلاس صندلی.
رزرو بلیط.بلیت صندلی. شماره صندلی متن محل صندلی رزرو شده
رزرو بلیط.بلیت صندلی. ردیف صندلی متن محل ردیف صندلی رزرو شده.