gpg::SnapshotManager::ReadResponse

#include <snapshot_manager.h>

Đọc trạng thái phản hồi và dữ liệu tổng quan nhanh được trả về từ thao tác đọc ảnh chụp nhanh.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

data
std::vector< uint8_t >
Vectơ chứa dữ liệu trong ảnh chụp nhanh.
status
Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Thuộc tính công khai

data

std::vector< uint8_t > gpg::SnapshotManager::ReadResponse::data

Vectơ chứa dữ liệu trong ảnh chụp nhanh.

trạng thái

ResponseStatus gpg::SnapshotManager::ReadResponse::status

Có thể là một trong các giá trị được liệt kê trong ResponseStatus.

Nếu phản hồi không thành công, vectơ dữ liệu của ReadResponse sẽ trống.