Method: forms.responses.get

Uzyskaj jedną odpowiedź z formularza.

Żądanie HTTP

GET https://forms.googleapis.com/v1/forms/{formId}/responses/{responseId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
formId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator formularza.

responseId

string

To pole jest wymagane. Identyfikator odpowiedzi w formularzu.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu FormResponse.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.responses.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.