API ของ REST

รูปที่ 1: Google Fit REST API

Google Fit REST API ช่วยให้คุณจัดเก็บและอ่านข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้ในศูนย์ฟิตเนสจากแอปในแพลตฟอร์มใดก็ได้

REST API ให้ทรัพยากรและวิธีการในการดําเนินการต่อไปนี้

  • สร้าง รับ แสดงรายการ และแก้ไขแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลแสดงแหล่งข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ไม่ซ้ํากัน ข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทั้งหมดในสโตร์การออกกําลังกายจะเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลเฉพาะ

  • สร้าง รับ รวบรวม และลบชุดข้อมูล ชุดข้อมูลแสดงชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งๆ

  • แสดงจุดข้อมูลและเพิ่มลงในชุดข้อมูล จุดข้อมูลจะแสดงตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลบางแห่ง

  • สร้าง แสดงรายการ และลบเซสชัน เซสชันแสดงช่วงเวลาที่มีข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง