ภาพรวมของแพลตฟอร์ม

Google Fit เป็นระบบนิเวศแบบเปิด ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปอัปโหลดข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไปยังที่เก็บส่วนกลางซึ่งผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลของตนจากอุปกรณ์และแอปต่างๆ ได้ในที่เดียว และยังคงเข้าถึงข้อมูลได้หาก อัปเกรดเป็นอุปกรณ์ใหม่

แอปสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสามารถจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้หรือเซ็นเซอร์ได้ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลที่แอปอื่นๆ สร้างขึ้น

อ่านนโยบายสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Fit และข้อมูลผู้ใช้อย่างละเอียด และตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามข้อกําหนด โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Google Fit อย่างละเอียดก่อนใช้ Google Fit การใช้ API หมายความว่าคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Google Fit

คอมโพเนนต์

Google Fit ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

รูปที่ 1: ภาพรวมของแพลตฟอร์ม
ร้านฟิตเนส
ที่เก็บส่วนกลางที่เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์และแอปต่างๆ ร้านฟิตเนสเป็นบริการระบบคลาวด์ที่โปร่งใสต่อลูกค้า
เฟรมเวิร์กเซ็นเซอร์
ชุดการนําเสนอระดับสูงที่ช่วยให้คุณทํางานกับฟิตเนส ได้อย่างง่ายดาย คุณใช้การนําเสนอเหล่านี้กับ Google Fit API
สิทธิ์และการควบคุมผู้ใช้
ชุดขอบเขตการให้สิทธิ์เพื่อขอการให้สิทธิ์จากผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Google Fit กําหนดให้ผู้ใช้ต้องได้รับความยินยอม เพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
Google Fit API
Android และ REST API เพื่อเข้าถึง Store การออกกําลังกาย คุณสามารถสร้างแอปที่รองรับ Google Fit บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Android, iOS และเว็บแอป

ร้านฟิตเนส

ร้านอุปกรณ์ฟิตเนสเป็นบริการระบบคลาวด์ที่ยังคงรักษาข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเอาไว้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ Google แอปในแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลและ เข้าถึงข้อมูลที่สร้างโดยแอปอื่นๆ Google Fit มีชุด API ที่จะช่วยให้ แทรกข้อมูลและค้นหาที่เก็บฟิตเนสได้อย่างง่ายดาย

เฟรมเวิร์กเซ็นเซอร์

เฟรมเวิร์กเซ็นเซอร์กําหนดการนําเสนอระดับสูงสําหรับเซ็นเซอร์ ประเภทข้อมูล จุดข้อมูล และเซสชัน การนําเสนอเหล่านี้จะช่วยให้คุณทํางานกับ ฟิตเนสฟิตเนสในแพลตฟอร์มใดก็ได้

แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลแสดงเซ็นเซอร์และประกอบด้วยชื่อ ประเภทข้อมูล ที่เก็บรวบรวม และรายละเอียดอื่นๆ ของเซ็นเซอร์ แหล่งข้อมูลอาจแสดงเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์หรือเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ คุณกําหนดเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์ในแอปได้
ประเภทข้อมูล
ประเภทข้อมูลแสดงถึงข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีประเภทต่างๆ เช่น จํานวนก้าวหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ประเภทข้อมูลจะสร้างสคีมาที่แอปต่างๆ จะเข้าใจข้อมูลของกันและกันได้ ประเภทข้อมูลประกอบด้วยชื่อและรายการช่องที่มีการจัดลําดับ ซึ่งแต่ละช่องแสดงมิติข้อมูล ตัวอย่างเช่น ประเภทข้อมูลของสถานที่ตั้งมี 3 ช่อง (ละติจูด ลองจิจูด และความถูกต้อง) แต่ประเภทข้อมูลของน้ําหนักจะมีเพียงช่องเดียว
จุดข้อมูล
จุดข้อมูลประกอบด้วยอาร์เรย์การประทับเวลาที่มีประเภทข้อมูลหนึ่งๆ ซึ่งอ่านจากแหล่งข้อมูล คุณใช้จุดข้อมูลเพื่อบันทึกและแทรกข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในฟิตเนส และการอ่านข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูล จุดที่มีเวลาเริ่มต้นแสดงถึงช่วงเวลาต่างๆ แทนการอ่านแบบทันที
ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูลจะแสดงชุดข้อมูลประเภทเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหนึ่งๆ ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาหนึ่ง คุณใช้ชุดข้อมูลเพื่อแทรกข้อมูล ลงในที่เก็บฟิตเนสได้ การค้นหาที่อ่านข้อมูลจากสโตร์การออกกําลังกายยังแสดงผลชุดข้อมูลด้วย
เซสชัน
เซสชันแสดงถึงช่วงเวลาที่ผู้ใช้ทํากิจกรรมการออกกําลังกาย เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน และอื่นๆ เซสชันช่วยจัดระเบียบข้อมูล และทําการค้นหาโดยละเอียดหรือรวมในสโตร์การออกกําลังกายสําหรับกิจกรรมการออกกําลังกาย

สิทธิ์และการควบคุมผู้ใช้

Google Fit ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนจึงจะอ่านหรือจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ Google Fit จะกําหนดขอบเขตของ OAuth ที่แมปกับกลุ่มสิทธิ์จํานวนหนึ่งที่มีสิทธิ์การอ่านและเขียนแยกกัน ได้แก่ กิจกรรม เนื้อหา สถานที่ตั้ง โภชนาการ และประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะจัดกลุ่มตามรายละเอียดที่ละเอียดกว่า) กลุ่มสิทธิ์แต่ละกลุ่มจะให้สิทธิ์แอปเข้าถึงชุดประเภทข้อมูลได้ แอปจะระบุขอบเขตเหล่านี้อย่างน้อย 1 อย่างเพื่อใช้กับข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ Google Fit จะขอสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ใช้

Google Fit API

Google Fit มี API ต่อไปนี้

  • Android API สําหรับแอป Android
  • REST API สําหรับแอปในแพลตฟอร์มใดก็ได้