Tạo tệp lối tắt đến nội dung do ứng dụng lưu trữ

Lối tắt của bên thứ ba trong Google Drive là các tệp chỉ có siêu dữ liệu và liên kết đến các tệp khác trên các hệ thống lưu trữ bên ngoài do bên thứ ba sở hữu. Các lối tắt này đóng vai trò là đường liên kết tham chiếu đến các tệp "nội dung" do một ứng dụng bên ngoài Drive lưu trữ, thường là trong một kho dữ liệu hoặc hệ thống lưu trữ đám mây khác.

Để tạo lối tắt của bên thứ ba, hãy sử dụng phương thức files.create của API Google Drive và đặt loại MIME thành application/vnd.google-apps.drive-sdk. Đừng tải bất kỳ nội dung nào lên khi tạo tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các loại MIME được Google Workspace và Google Drive hỗ trợ.

Bạn không thể tải lên hoặc tải lối tắt của bên thứ ba xuống.

Các mã mẫu sau đây cho biết cách tạo lối tắt của bên thứ ba bằng thư viện ứng dụng:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateShortcut.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case */
public class CreateShortcut {

 /**
  * Creates shortcut for file.
  *
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createShortcut() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // Create Shortcut for file.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("Project plan");
   fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.drive-sdk");

   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create shortcut: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_shortcut.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_shortcut():
 """Create a third party shortcut

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Project plan",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_shortcut()

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateShortcut.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function createShortcut()
{
  try {

    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new DriveFile(array(
      'name' => 'Project plan',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.drive-sdk'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateShortcut.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case
  public class CreateShortcut
  {
    /// <summary>
    /// Create a third party shortcut.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created shortcut file id, null otherwise.</returns>
    public static string DriveCreateShortcut()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Create Shortcut for file.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Project plan",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
        };
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the shortcut file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_shortcut.js
/**
 * Create a third party shortcut
 * @return{obj} shortcut Id
 * */
async function createShortcut() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Project plan',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.drive-sdk',
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

Cách hoạt động của lối tắt bên thứ ba

Khi bạn tạo lối tắt của bên thứ ba bằng phương thức files.create, phương thức đó sẽ sử dụng yêu cầu POST để chèn siêu dữ liệu và tạo lối tắt đến nội dung của ứng dụng:

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files
Authorization: AUTHORIZATION_HEADER

{
 "title": "FILE_TITLE",
 "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
}

Khi nhấp vào lối tắt của bên thứ ba, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web bên ngoài chứa tệp. Mã tệp trên Drive nằm trong tham số state. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xử lý URL mở cho tài liệu dành riêng cho ứng dụng.

Khi đó, ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm so khớp mã tệp trong tham số state với nội dung có trong hệ thống của ứng dụng.

Thêm hình thu nhỏ tuỳ chỉnh và văn bản có thể lập chỉ mục

Để tăng khả năng phát hiện các tệp liên kết với lối tắt bên thứ ba, bạn có thể tải cả hình thu nhỏ và văn bản có thể lập chỉ mục lên khi chèn hoặc sửa đổi siêu dữ liệu tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Quản lý siêu dữ liệu tệp.