Dosya ve klasör arayın

Google Drive API'sı, dosya ve klasörlerde arama yapmak için çeşitli yöntemleri destekler.

Bir Drive kullanıcısının dosya ve klasörlerinin tümünü veya bir kısmını döndürmek için files.list yöntemini kullanabilirsiniz. files.list yöntemi, bazı kaynak yöntemleri (files.get ve files.update gibi) için gerekli fileId öğelerini almak için de kullanılabilir.

Geçerli kullanıcının Drive'ım bölümündeki tüm dosyaları ve klasörleri arama

Tüm dosya ve klasörleri döndürmek için files.list yöntemini parametre olmadan kullanın.

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files

Geçerli kullanıcının Drive'ım bölümünde belirli dosyaları veya klasörleri arama

Belirli bir dosya veya klasör grubunu aramak istiyorsanız bir veya daha fazla arama terimini birleştirerek döndürülecek dosyaları filtrelemek için files.list yöntemiyle q sorgu dizesini kullanın.

Bir sorgu dizesi aşağıdaki üç bölümü içerir:

query_term operator values

Burada:

 • query_term, aranacak sorgu terimi veya alanıdır.

 • operator sorgu teriminin koşulunu belirtir.

 • values, arama sonuçlarınızı filtrelemek için kullanmak istediğiniz belirli değerlerdir.

Dosya ve klasörleri filtrelemek için kullanabileceğiniz sorgu terimlerini ve operatörleri görüntülemek için Arama sorgusu terimleri ve operatörleri bölümüne bakın.

Örneğin, aşağıdaki sorgu dizesi, aramayı MIME türünü ayarlayarak yalnızca klasör döndürecek şekilde filtreler:

q: mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'

MIME türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Workspace ve Google Drive tarafından desteklenen MIME türleri başlıklı makaleye göz atın.

Sorgu dizesi örnekleri

Aşağıdaki tabloda bazı temel sorgu dizelerine örnekler verilmiştir. Asıl kod, aramanız için kullandığınız istemci kitaplığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sorgulamak istediğiniz şey Örnek
"merhaba" adlı dosyalar name = 'hello'
Adı "merhaba" ve "hoşçakal" kelimelerini içeren dosyalar name contains 'hello' and name contains 'goodbye'
Adı "merhaba" içermeyen dosyalar not name contains 'hello'
"Önemli" metnini içeren ve çöp kutusunda bulunan dosyalar fullText contains 'important' and trashed = true
"Merhaba" kelimesini içeren dosyalar fullText contains 'hello'
"merhaba" kelimesini içermeyen dosyalar not fullText contains 'hello'
Tam olarak "merhaba dünya" ifadesini içeren dosyalar fullText contains '"hello world"'
"\" karakterini içeren sorgu içeren dosyalar (örneğin, "\authors") fullText contains '\\authors'
Klasör olan dosyalar mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'
Klasör olmayan dosyalar mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder'
Belirli bir tarihten sonra değiştirilen dosyalar (varsayılan saat dilimi UTC'dir) modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00'
Belirli bir tarihten sonra değiştirilen resim veya video dosyaları modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00' and (mimeType contains 'image/' or mimeType contains 'video/')
Yıldızlı dosyalar starred = true
Bir koleksiyondaki dosyalar (örneğin, parents koleksiyonundaki klasör kimliği) '1234567' in parents
Bir koleksiyonda, uygulama verileri klasöründeki dosyalar 'appDataFolder' in parents
"test@example.org" kullanıcısının sahibi olduğu dosyalar 'test@example.org' in owners
"test@example.org" kullanıcısının yazma iznine sahip olduğu dosyalar 'test@example.org' in writers
"grup@example.org" grubunun üyelerinin yazma iznine sahip olduğu dosyalar 'group@example.org' in writers
Yetkili kullanıcıyla paylaşılan ve adında "merhaba" ifadesi bulunan dosyalar sharedWithMe and name contains 'hello'
Tüm uygulamalar tarafından görülebilen özel bir dosya özelliğine sahip dosyalar properties has { key='mass' and value='1.3kg' }
İstekte bulunan uygulamaya özel özel bir dosya özelliğine sahip dosyalar appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }
Hiç kimse veya alanla paylaşılmamış (yalnızca gizli ya da belirli kullanıcılar veya gruplarla paylaşılmış) dosyalar visibility = 'limited'

İstemci kitaplığıyla arama sonuçlarını filtreleme

Aşağıdaki kod örneğinde, arama sonuçlarını JPEG dosyalarının dosya adlarına ve kimliklerine göre filtrelemek için bir istemci kitaplığının nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Bu örnekte, sonuçları image/jpeg türündeki dosyalara göre daraltmak için mimeType sorgu terimi kullanılmaktadır. Ayrıca, aramayı Drive alanı ile daha da daraltmak için spaces değerini drive olarak ayarlar. nextPageToken, null değerini döndürdüğünde başka sonuç yoktur.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/SearchFile.java
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use-case of search files. */
public class SearchFile {

 /**
  * Search for specific set of files.
  *
  * @return search result list.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static List<File> searchFile() throws IOException {
      /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  List<File> files = new ArrayList<File>();

  String pageToken = null;
  do {
   FileList result = service.files().list()
     .setQ("mimeType='image/jpeg'")
     .setSpaces("drive")
     .setFields("nextPageToken, items(id, title)")
     .setPageToken(pageToken)
     .execute();
   for (File file : result.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   files.addAll(result.getFiles());

   pageToken = result.getNextPageToken();
  } while (pageToken != null);

  return files;
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/search_file.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def search_file():
 """Search file in drive location

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  files = []
  page_token = None
  while True:
   # pylint: disable=maybe-no-member
   response = (
     service.files()
     .list(
       q="mimeType='image/jpeg'",
       spaces="drive",
       fields="nextPageToken, files(id, name)",
       pageToken=page_token,
     )
     .execute()
   )
   for file in response.get("files", []):
    # Process change
    print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')
   files.extend(response.get("files", []))
   page_token = response.get("nextPageToken", None)
   if page_token is None:
    break

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  files = None

 return files


if __name__ == "__main__":
 search_file()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/search_file.js
/**
 * Search file in drive location
 * @return{obj} data file
 * */
async function searchFile() {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const files = [];
 try {
  const res = await service.files.list({
   q: 'mimeType=\'image/jpeg\'',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   spaces: 'drive',
  });
  Array.prototype.push.apply(files, res.files);
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveSearchFiles.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function searchFiles()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $files = array();
    $pageToken = null;
    do {
      $response = $driveService->files->listFiles(array(
        'q' => "mimeType='image/jpeg'",
        'spaces' => 'drive',
        'pageToken' => $pageToken,
        'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      ));
      foreach ($response->files as $file) {
        printf("Found file: %s (%s)\n", $file->name, $file->id);
      }
      array_push($files, $response->files);

      $pageToken = $response->pageToken;
    } while ($pageToken != null);
    return $files;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

Özel dosya özelliği olan dosyaları arama

Özel dosya özelliğine sahip dosyaları aramak için anahtar ve değer ile birlikte properties veya appProperties arama sorgusu terimini kullanın. Örneğin, 8e8aceg2af2ge72e78 değerine sahip additionalID adlı istekte bulunan uygulamaya özel özel dosya özelliğini aramak için:

appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }

Daha fazla bilgi için Özel dosya özellikleri ekleme bölümüne bakın.

Belirli bir etikete veya alan değerine sahip dosyaları arama

Belirli etiketlere sahip dosyaları aramak için belirli bir etiket kimliğine sahip labels arama sorgusu terimini kullanın. Örneğin: 'labels/LABEL_ID' in labels. Başarılı olursa yanıt gövdesi, etiketin uygulandığı tüm dosya örneklerini içerir.

Belirli bir etiket kimliğine sahip olmayan dosyaları aramak için: Not 'labels/LABEL_ID' in labels.

Dosyaları belirli alan değerlerine göre de arayabilirsiniz. Örneğin, metin değeri olan dosyaları aramak için: labels/LABEL_ID.text_field_id ='TEXT'.

Daha fazla bilgi için Belirli bir etikete veya alan değerine sahip dosyaları arama bölümüne bakın.

Toplulukta arama yapma

files.list çağıran aramalar varsayılan olarak user öğesinin corpora kodunu kullanır. domain ile paylaşılan dosyalar gibi başka şirketlerde arama yapmak için corpora parametresini ayarlayın.

Tek bir sorguda birden fazla topluluk araması yapılabilir. Ancak, birleştirilen topluluk çok büyükse eksik sonuçlar döndürülebilir. Yanıt gövdesinde incompleteSearch değeri true ise tüm dokümanlar döndürülmemiştir. Bu gerçekleşirse, user veya drive gibi farklı bir şirket seçerek sorgunuzun kapsamını daraltmanız gerekir.