จัดเก็บข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชัน

โฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันคือโฟลเดอร์พิเศษที่ซ่อนอยู่ ซึ่งแอปของคุณสามารถใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์การกำหนดค่า ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพยายามสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์นั้น ใช้โฟลเดอร์นี้จัดเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้ไม่ควรโต้ตอบด้วยโดยตรง แอปพลิเคชันของคุณจะเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้เท่านั้น และเนื้อหาในโฟลเดอร์จะถูกซ่อนจากผู้ใช้และจากแอปไดรฟ์อื่นๆ

ไฟล์ใน appDataFolder จะย้ายไปมาระหว่างตำแหน่งของพื้นที่เก็บข้อมูล (พื้นที่ทำงาน) ไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การจัดระเบียบไฟล์

ระบบจะลบโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันเมื่อผู้ใช้ถอนการติดตั้งแอปจาก MyDrive และผู้ใช้ยังลบโฟลเดอร์ข้อมูลของแอปด้วยตนเองได้อีกด้วย

ขอบเขตโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน

คุณต้องขอสิทธิ์เข้าถึงขอบเขต https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata ก่อนจึงจะเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีขอสิทธิ์เข้าถึงขอบเขตได้ที่ข้อมูลการให้สิทธิ์และการตรวจสอบสิทธิ์เฉพาะ API ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต OAuth 2.0 ที่เจาะจงได้ที่ขอบเขต OAuth 2.0 สำหรับ Google API

สร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน

หากต้องการสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน ให้ระบุ appDataFolder ในพร็อพเพอร์ตี้ parents ของไฟล์และใช้วิธีการ files.create เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีแทรกไฟล์ลงในโฟลเดอร์โดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/**
 * Class to demonstrate use-case of create file in the application data folder.
 */
public class UploadAppData {

 /**
  * Creates a file in the application data folder.
  *
  * @return Created file's Id.
  */
 public static String uploadAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // File's metadata.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("config.json");
   fileMetadata.setParents(Collections.singletonList("appDataFolder"));
   java.io.File filePath = new java.io.File("files/config.json");
   FileContent mediaContent = new FileContent("application/json", filePath);
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/upload_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_appdata():
 """Insert a file in the application data folder and prints file Id.
 Returns : ID's of the inserted files

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file_metadata = {"name": "abc.txt", "parents": ["appDataFolder"]}
  media = MediaFileUpload("abc.txt", mimetype="text/txt", resumable=True)
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 upload_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/upload_appdata.js
/**
 * Insert a file in the application data folder and prints file Id
 * */
async function uploadAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 const fs = require('fs');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'config.json',
  parents: ['appDataFolder'],
 };
 const media = {
  mimeType: 'application/json',
  body: fs.createReadStream('files/config.json'),
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadAppData()
{
  try {
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope(Drive::DRIVE);
  $client->addScope(Drive::DRIVE_APPDATA);
  $driveService = new Drive($client);
  $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
    'name' => 'config.json',
    'parents' => array('appDataFolder')
  ));
  $content = file_get_contents('../files/config.json');
  $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
    'data' => $content,
    'mimeType' => 'application/json',
    'uploadType' => 'multipart',
    'fields' => 'id'));
  printf("File ID: %s\n", $file->id);
  return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  } 
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class of demonstrate the use of Drive upload app data. 
  public class UploadAppData
  {
    /// <summary>
    /// Insert a file in the application data folder and prints file Id.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">File path to upload.</param>
    /// <returns>ID's of the inserted files, null otherwise.</returns>
    public static string DriveUploadAppData(string filePath)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "config.json",
          Parents = new List<string>()
          {
            "appDataFolder"
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "application/json");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }

        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ได้ที่สร้างและป้อนข้อมูลโฟลเดอร์

ค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน

หากต้องการค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน ให้ตั้งค่าช่อง spaces เป็น appDataFolder และใช้เมธอด files.list ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้การค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันโดยใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ListAppData.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/**
 * Class to demonstrate use-case of list 10 files in the application data folder.
 */
public class ListAppData {

 /**
  * list down files in the application data folder.
  *
  * @return list of 10 files.
  */
 public static FileList listAppData() throws IOException {
    /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = null;
  try {
   credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
     .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_APPDATA));
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   FileList files = service.files().list()
     .setSpaces("appDataFolder")
     .setFields("nextPageToken, files(id, name)")
     .setPageSize(10)
     .execute();
   for (File file : files.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   return files;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to list files: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }

}

Python

drive/snippets/drive-v3/app_data_snippet/list_appdata.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def list_appdata():
 """List all files inserted in the application data folder
 prints file titles with Ids.
 Returns : List of items

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  response = (
    service.files()
    .list(
      spaces="appDataFolder",
      fields="nextPageToken, files(id, name)",
      pageSize=10,
    )
    .execute()
  )
  for file in response.get("files", []):
   # Process change
   print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  response = None

 return response.get("files")


if __name__ == "__main__":
 list_appdata()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/appdata_snippets/list_appdata.js
/**
 * Copyright 2022 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * List all files inserted in the application data folder
 * */
async function listAppdata() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 try {
  const res = await service.files.list({
   spaces: 'appDataFolder',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   pageSize: 100,
  });
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

module.exports = listAppdata;

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveListAppData.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function listAppData()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $response = $driveService->files->listFiles(array(
      'spaces' => 'appDataFolder',
      'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      'pageSize' => 10
    ));
    foreach ($response->files as $file) {
      printf("Found file: %s (%s)", $file->name, $file->id);
    }
    return $response->files;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ListAppData.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive's list files in the application data folder.
  public class ListAppData
  {
    /// <summary>
    /// List down files in the application data folder.
    /// </summary>
    /// <returns>list of 10 files, null otherwise.</returns>
    public static FileList DriveListAppData()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.DriveAppdata);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.List();
        request.Spaces = "appDataFolder";
        request.Fields = "nextPageToken, files(id, name)";
        request.PageSize = 10;
        var result = request.Execute();
        foreach (var file in result.Files)
        {
          // Prints the list of 10 file names.
          Console.WriteLine("Found file: {0} ({1})", file.Name, file.Id);
        }
        return result;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

ดาวน์โหลดไฟล์จากโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชัน ให้ใช้เมธอด files.get หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและดูตัวอย่างโค้ด ให้ไปที่ดาวน์โหลดเนื้อหาไฟล์ BLOB