رویداد جهانی آغاز سال 2023 را تماشا کنید
با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

در سال 2015، سازمان ملل 17 هدف توسعه پایدار ایجاد کرد و هدف آن دستیابی به آنها تا سال 2030 بود. همه 193 کشور عضو سازمان ملل متحد بر روی این 17 هدف برای پایان دادن به فقر، تضمین رفاه و حفاظت از کره زمین توافق کردند.

برای چالش راه حل 2023، ماموریت شما ایجاد پروژه ای است که با استفاده از فناوری های Google به حل یک یا چند هدف از 17 هدف توسعه پایدار کمک می کند.

اهداف توسعه پایدار 17 سازمان ملل:
بدون فقر | گرسنگی صفر | تندرستی و تندرستی | آموزش با کیفیت | برابری جنسیتی | آب پاک و فاضلاب | انرژی مقرون به صرفه و پاک | کار شایسته و رشد اقتصادی | صنعت، نوآوری و زیرساخت | کاهش نابرابری | شهرها و جوامع پایدار | مصرف و تولید مسئولانه | اقدام اقلیمی | زندگی زیر آب | زندگی در خشکی | صلح، عدالت و نهادهای قوی | شراکت

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهبود یافته و ترویج کشاورزی پایدار.

پروژه های نمونه:
تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه، در تمام سنین.

پروژه های نمونه:
تضمین آموزش با کیفیت فراگیر و عادلانه و ارتقای فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.

پروژه های نمونه:
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران.

پروژه های نمونه:
اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه.

پروژه های نمونه:
اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه.

پروژه های نمونه:

    هیچ کدام فهرست نشده است
    در نظر بگیرید که در این دسته بندی قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!

ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و مولد، و کار شایسته برای همه.

پروژه های نمونه:
ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و ترویج نوآوری.

پروژه های نمونه:
کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها.

پروژه های نمونه:
شهرها و سکونتگاه های انسانی را فراگیر، ایمن، انعطاف پذیر و پایدار کنید.

پروژه های نمونه:
از الگوهای مصرف و تولید پایدار اطمینان حاصل کنید.

پروژه های نمونه:
برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن اقدام فوری انجام دهید.

پروژه های نمونه:

هیچ کدام فهرست نشده است
در نظر بگیرید که در این دسته بندی قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار.

پروژه های نمونه:

هیچ کدام فهرست نشده است
در نظر بگیرید که در این دسته بندی قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!

حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و از دست دادن تنوع زیستی، و توقف و معکوس کردن تخریب زمین.

پروژه های نمونه:

هیچ کدام فهرست نشده است
در نظر بگیرید که در این دسته بندی قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!

ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه، و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر.

پروژه های نمونه:

هیچ کدام فهرست نشده است
در نظر داشته باشید که در این دسته قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!

تقویت ابزار اجرا و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.

پروژه های نمونه:

هیچ کدام فهرست نشده است
در نظر بگیرید که در این دسته بندی قرار بگیرید و تأثیر بگذارید!