Chúng tôi rất vui vì bạn đã trở thành nhà tổ chức GDG và rất mong được cộng tác với bạn.

Vui lòng đọc kỹ danh sách những việc nên làm và không nên làm. Trước khi chính thức được công nhận là người đồng tổ chức của GDG, bạn (với tư cách là cá nhân hoàn tất biểu mẫu này) sẽ cần xem xét và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây của Chương trình GDG. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong Chương trình GDG theo Chính sách quyền riêng tư của Google.

BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG VỚI:

 • vi phạm các điều khoản của Thoả thuận bảo mật mà bạn ký với Google (có trong phần tiếp theo của tài liệu/biểu mẫu này);
 • đưa ra tuyên bố hoặc tuyên bố sai sự thật về Google hay bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của Google;
 • thay mặt Google hoặc bất kỳ công ty nào của Google đưa ra tuyên bố. Bạn phải đảm bảo rằng mọi ý kiến bạn đưa ra đều được trình bày rõ ràng là ý kiến của bạn chứ không phải ý kiến của Google;
 • đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong quá trình hoạt động của bạn với tư cách là người tổ chức GDG theo ý kiến riêng của Google gây hiểu lầm, phỉ báng, vi phạm, phỉ báng, miệt thị, tục tĩu hoặc phản cảm đối với Google;
 • trình bày sai mục đích của chương trình GDG, cách hoạt động của chương trình hoặc vai trò của bạn với tư cách là người tổ chức GDG;
 • tuyên bố là một thành viên tích cực của chương trình nếu bạn không còn là thành viên của chương trình

BẠN ĐỒNG Ý rằng với tư cách là người tổ chức GDG:

 • rằng việc bạn tham gia chương trình này là hoàn toàn tự nguyện.
 • Google có thể loại ngay khỏi chương trình GDG bất kỳ lúc nào; người tổ chức cũng có thể thoát khỏi chương trình GDG bất cứ lúc nào;
 • rằng bạn không có mối quan hệ đối tác, đại lý hoặc quan hệ sử dụng lao động – nhân viên với Google hoặc bất kỳ pháp nhân nào của Google.
 • rằng bạn không được và sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thù lao, quyền chọn, cổ phiếu hoặc các quyền hay lợi ích nào khác dành cho nhân viên của Google; đồng thời bạn từ bỏ mọi quyền đối với chúng và cam kết không bao giờ yêu cầu các quyền đó.
 • khi quảng bá hoặc giới thiệu về Chương trình GDG (trực tiếp hoặc trực tuyến), hãy luôn đề cập đến mối liên hệ của bạn với Chương trình.
 • Google có thể thay đổi điều khoản hoặc phạm vi của chương trình này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
 • rằng chi hội GDG phải duy trì hoạt động và tổ chức ít nhất 1 sự kiện mỗi 90 ngày. Việc không tổ chức sự kiện và ghi lại hoạt động vào chương trình GDG có thể khiến bạn bị xóa khỏi chương trình GDG.
 • để cho phép Google sử dụng mọi thông tin mà bạn cung cấp liên quan đến chương trình GDG theo Chính sách quyền riêng tư của Google và bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hiển thị bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các trang web của Google.
 • tuân thủ nguyên tắc về Quy tắc ứng xử xây dựng thương hiệu và cộng đồng của chúng tôi

Thoả thuận về tính bảo mật của chương trình GDG

Để tham gia Chương trình GDG với tư cách là Người tổ chức, bạn hiểu và đồng ý với Thỏa thuận bảo mật này ("Thoả thuận"):

 1. Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày bạn chấp nhận.
 2. Khi tham gia Chương trình, bạn có thể tiết lộ cho Google hoặc Google có thể tiết lộ cho bạn những thông tin được coi là thông tin mật (“Thông tin bí mật”).
 3. Người nhận Thông tin mật chỉ có thể sử dụng thông tin đó cho mục đích đã được tiết lộ (“Mục đích”). Người nhận Thông tin mật phải ở mức độ quan tâm hợp lý để bảo vệ thông tin và ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin đó. Google có thể chia sẻ Thông tin mật với nhân viên, giám đốc, đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba cần biết thông tin đó và nếu họ đã đồng ý giữ bảo mật thông tin đó. Tuy nhiên, bạn không được chia sẻ Thông tin mật.
 4. Thông tin mật không bao gồm những thông tin: (a) người nhận được thông tin trước khi bị tiết lộ; (b) được công khai; (c) được nhận hợp pháp từ một bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật; hoặc (d) do người nhận phát triển độc lập. Bạn hoặc Google có thể tiết lộ Thông tin mật trong trường hợp luật pháp buộc phải làm vậy nếu Google thông báo trước một cách hợp lý cho bên kia, trừ phi có lệnh toà rằng bên kia không được phép nhận thông báo.
 5. Bạn hoặc Google có thể chấm dứt Thoả thuận này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ba mươi ngày (email được chấp nhận), nhưng các điều khoản của Thoả thuận này sẽ vẫn giữ nguyên đối với Thông tin mật được tiết lộ trước khi chấm dứt.
 6. Trừ phi có thoả thuận khác bằng văn bản, nghĩa vụ bảo vệ Thông tin mật sẽ hết hạn sau 5 năm kể từ khi tiết lộ.
 7. Thoả thuận này không quy định nghĩa vụ phải tiến hành Chương trình tự nguyện này.
 8. Bạn và Google không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào theo Thoả thuận này.
 9. Một trong hai bên không được nhượng lại hoặc chuyển nhượng Thoả thuận này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.
 10. Thoả thuận này là toàn bộ thoả thuận của các bên về chủ đề này, thay thế cho mọi thoả thuận trước đó hoặc thoả thuận đương thời. Mọi sửa đổi phải bằng văn bản. Việc không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này sẽ không đồng nghĩa với việc từ bỏ.
 11. Thoả thuận này chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang California, ngoại trừ các nguyên tắc về xung đột pháp luật. Địa điểm duy nhất giải quyết tranh chấp liên quan đến Thoả thuận này sẽ là Hạt Santa Clara, tiểu bang California.

Bằng việc đồng ý với tài liệu này, bạn xác nhận và chấp nhận Điều khoản và điều kiện ở trên cũng như Điều khoản bảo mật trong chương trình GDG.