Giản đồ nổi tiếng

Ngoài giản đồ tùy chỉnh, những giản đồ nổi tiếng sau đây được xác định để bạn sử dụng.

Mục từ điển

Các mục thuộc loại _dictionaryEntry có thể có các thuộc tính sau:

Thuộc tính Loại Mô tả Bắt buộc?
_term chuỗi Thuật ngữ cần xác định. Giá trị được đề xuất là các từ hoặc cụm từ không viết hoa, không có dấu chấm câu. Bắt buộc
_từ đồng nghĩa chuỗi (lặp lại) Các cụm từ thay thế để đưa vào các cụm từ tìm kiếm khớp với chuỗi được xác định trong _term. Bắt buộc
_only applicableForAttachedSearchApplications boolean Cho phép bạn nhóm các từ đồng nghĩa theo nguồn dữ liệu và ứng dụng tìm kiếm. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xác định từ đồng nghĩa với nguồn dữ liệu cụ thể. Không bắt buộc