Method: indexing.datasources.updateSchema

Cập nhật giản đồ của một nguồn dữ liệu. Phương thức này không thực hiện việc cập nhật gia tăng cho giản đồ. Thay vào đó, phương thức này cập nhật giản đồ bằng cách ghi đè toàn bộ giản đồ.

Lưu ý: API này yêu cầu tài khoản quản trị viên hoặc tài khoản dịch vụ để thực thi.

Yêu cầu HTTP

PUT https://cloudsearch.googleapis.com/v1/indexing/{name=datasources/*}/schema

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Tên của nguồn dữ liệu cần cập nhật Giản đồ. Định dạng: datasources/{sourceId}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "validateOnly": boolean,
 "schema": {
  object (Schema)
 },
 "debugOptions": {
  object (DebugOptions)
 }
}
Các trường
validateOnly

boolean

Nếu đúng, giản đồ này sẽ được kiểm tra tính hợp lệ, nhưng sẽ không được đăng ký bằng nguồn dữ liệu, ngay cả khi hợp lệ.

schema

object (Schema)

Giản đồ mới cho nguồn.

debugOptions

object (DebugOptions)

Các tuỳ chọn gỡ lỗi phổ biến.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Operation.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings.indexing
 • https://www.googleapis.com/auth/cloud_search.settings
 • https://www.googleapis.com/auth/cloud_search

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.