Chạy mã mẫu

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng chạy mẫu và thực hiện truy vấn.

Trong lệnh sau:

  • Thay thế my-dev-project bằng mã dự án Google Cloud Platform cho dự án Actions Console mà bạn đã tạo. Để tìm mã dự án trong Actions Console, hãy chọn dự án, nhấp vào biểu tượng bánh răng rồi chọn Cài đặt dự án.

  • Thay thế my-model bằng tên mô hình mà bạn đã tạo trong bước trước.

googlesamples-assistant-pushtotalk --project-id my-dev-project --device-model-id my-model

Nhấn phím Enter và thử một số truy vấn sau:

  • Tôi là ai?
  • Bây giờ là mấy giờ?
  • Thời tiết ở San Francisco như thế nào?

Nếu Trợ lý không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn khắc phục sự cố.

Để thay đổi ngôn ngữ của Trợ lý Google hoặc để bật tính năng kết quả cá nhân, hãy dùng ứng dụng Trợ lý Google.

Tìm mã phiên bản thiết bị

Khi bạn chạy mẫu lần đầu tiên, thao tác này sẽ tạo một phiên bản thiết bị cho thiết bị cụ thể của bạn. Phiên bản thiết bị này sẽ được liên kết với mẫu thiết bị mà bạn đã chỉ định để chạy mẫu. Bạn cũng có thể tự tạo phiên bản bằng công cụ đăng ký.

Mẫu này sẽ lưu cả mã nhận dạng mô hình và mã thực thể. Nếu bạn chạy mẫu mà không cung cấp các đối số này làm đối số, thì theo mặc định, mẫu sẽ sử dụng mã nhận dạng đã lưu.

Tìm mã phiên bản thiết bị trong dữ liệu đầu ra của mẫu.

INFO:root:Connecting to embeddedassistant.googleapis.com
WARNING:root:Device config not found: [Errno 2] No such file or directory: '/home/pi/.config/googlesamples-assistant/device_config.json'
INFO:root:Registering device
INFO:root:Device registered: 0eea18ae-d17e-11e7-ac7a-b827ebb8010f # Device instance ID
Press Enter to send a new request...

Bước tiếp theo

Giờ đây, khi bạn đã có Trợ lý Google hoạt động trên thiết bị của mình, đã đến lúc mở rộng phạm vi cung cấp. Bạn có thể xem một số bước tiếp theo có thể thực hiện tại đây hoặc tiếp tục tạo Hành động trên thiết bị.