Method: enterprises.devices.get

دستگاه می گیرد. دستگاه های حذف شده با خطای 404 پاسخ خواهند داد.

درخواست HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/devices/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام دستگاه به شکل enterprises/{enterpriseId}/devices/{deviceId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Device است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.