Google Play Android Developer API

อนุญาตให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน Android เข้าถึงบัญชี Google Play ของตน ในระดับสูง ขั้นตอนการทํางานที่คาดหวังคือการ "แทรก" แก้ไข ทําการเปลี่ยนแปลงตามที่จําเป็น และ "ยืนยัน"

บริการ: androidpublisher.googleapis.com

ในการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนําให้คุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google มีให้ หากแอปพลิเคชันของคุณต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคําขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสารการค้นพบเป็นข้อมูลจําเพาะที่เครื่องอ่านได้สําหรับการอธิบายและการใช้ API ของ REST ซึ่งใช้ในการสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google API บริการหนึ่งอาจให้เอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบดังต่อไปนี้:

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL หลักที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการเดียวอาจมีปลายทางบริการหลายแห่ง บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://androidpublisher.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v3.applications.deviceTierConfigs

วิธีการ
create POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/deviceTierConfigs
สร้างการกําหนดค่าระดับของอุปกรณ์ใหม่สําหรับแอป
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/deviceTierConfigs/{deviceTierConfigId}
แสดงผลการกําหนดค่าระดับของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/deviceTierConfigs
แสดงผลการกําหนดค่าระดับของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น ซึ่งเรียงลําดับตามเวลาที่สร้างจากมากไปน้อย

ทรัพยากร REST: v3.edits

วิธีการ
commit POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}:commit
แก้ไขแอป
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}
ลบการแก้ไขแอป
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}
รับการแก้ไขแอป
insert POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits
สร้างการแก้ไขใหม่สําหรับแอป
validate POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}:validate
ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขแอป

ทรัพยากร REST: v3.edits.apks

วิธีการ
addexternallyhosted POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/externallyHosted
สร้าง APK ใหม่โดยไม่ต้องอัปโหลด APK ไปยัง Google Play แต่โฮสต์ APK ที่ URL ที่ระบุแทน
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
แสดง APK ปัจจุบันทั้งหมดของแอปและแก้ไข
upload POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
อัปโหลด APK และเพิ่มไปยังการแก้ไขปัจจุบัน

ทรัพยากร REST: v3.edits.bundles

วิธีการ
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles
แสดง Android App Bundle ปัจจุบันทั้งหมดของแอปและแก้ไข
upload POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/bundles
อัปโหลด Android App Bundle ใหม่ไปยังการแก้ไขนี้

ทรัพยากร REST: v3.edits.countryavailability

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/countryAvailability/{track}
รับความพร้อมให้บริการในประเทศ

ทรัพยากร REST: v3.edits.deobfuscationfiles

วิธีการ
upload POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/deobfuscationFiles/{deobfuscationFileType}
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/deobfuscationFiles/{deobfuscationFileType}
อัปโหลดไฟล์สําหรับการถอดรหัสซอร์สโค้ดที่สร้างความสับสนใหม่และแนบ APK ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v3.edits.details

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/details
รับรายละเอียดของแอป
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/details
รายละเอียดแพตช์แอป
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/details
อัปเดตรายละเอียดของแอป

ทรัพยากร REST: v3.edits.expansionfiles

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}
ดึงการกําหนดค่าไฟล์สําหรับขยายสําหรับ APK ที่ระบุ
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}
แพตช์การกําหนดค่าไฟล์สําหรับขยายของ APK เพื่ออ้างอิงไฟล์สําหรับขยายของ APK อื่น
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}
อัปเดตการกําหนดค่าไฟล์สําหรับขยายของ APK ให้อ้างถึงไฟล์สําหรับขยายของ APK อื่น
upload POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks/{apkVersionCode}/expansionFiles/{expansionFileType}
อัปโหลดไฟล์สําหรับขยายใหม่ และแนบ APK ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v3.edits.images

วิธีการ
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}/{imageId}
ลบรูปภาพ (ระบุด้วยรหัส) จากการแก้ไข
deleteall DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}
ลบรูปภาพทั้งหมดสําหรับภาษาและประเภทรูปภาพที่ระบุ
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}
แสดงรูปภาพทั้งหมด
upload POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}/{imageType}
อัปโหลดรูปภาพของภาษาและประเภทรูปภาพที่ระบุ แล้วเพิ่มไปยังการแก้ไข

ทรัพยากร REST: v3.edits.listings

วิธีการ
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}
ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
deleteall DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings
ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ทั้งหมด
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}
รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings
แสดงข้อมูลร้านค้าที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นทั้งหมด
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}
แพตช์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/listings/{language}
สร้างหรืออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น

ทรัพยากร REST: v3.edits.testers

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/testers/{track}
รับผู้ทดสอบ
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/testers/{track}
ผู้ทดสอบแพตช์
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/testers/{track}
อัปเดตผู้ทดสอบ

ทรัพยากร REST: v3.edits.tracks

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}
รับแทร็ก
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks
แสดงแทร็กทั้งหมด
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}
แพตช์แทร็ก
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}
อัปเดตแทร็ก

ทรัพยากร REST: v3.externaltransactions

วิธีการ
createexternaltransaction POST /androidpublisher/v3/{parent=applications/*}/externalTransactions
สร้างธุรกรรมภายนอกใหม่
getexternaltransaction GET /androidpublisher/v3/{name=applications/*/externalTransactions/*}
รับธุรกรรมภายนอกที่มีอยู่
refundexternaltransaction POST /androidpublisher/v3/{name=applications/*/externalTransactions/*}:refund
คืนเงินหรือคืนเงินบางส่วนจากธุรกรรมภายนอกที่มีอยู่

ทรัพยากร REST: v3.generatedapks

วิธีการ
download GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/generatedApks/{versionCode}/downloads/{downloadId}:download
ดาวน์โหลด APK ที่มีการลงชื่อเพียงครั้งเดียวซึ่งสร้างจาก App Bundle
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/generatedApks/{versionCode}
แสดงข้อมูลเมตาของการดาวน์โหลดสําหรับ APK ทั้งหมดที่สร้างขึ้นจาก App Bundle ที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v3.grants

วิธีการ
create POST /androidpublisher/v3/{parent=developers/*/users/*}/grants
ให้สิทธิ์เข้าถึงแพ็กเกจที่มีอยู่แก่ผู้ใช้
delete DELETE /androidpublisher/v3/{name=developers/*/users/*/grants/*}
ยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงทั้งหมดของผู้ใช้ในแพ็กเกจหรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กําหนด
patch PATCH /androidpublisher/v3/{grant.name=developers/*/users/*/grants/*}
อัปเดตสิทธิ์เข้าถึงแพ็กเกจให้แก่ผู้ใช้

ทรัพยากร REST: v3.inappproducts

วิธีการ
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}
ลบไอเทมที่ซื้อในแอป (ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ)
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}
รับไอเทมที่ซื้อในแอปซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ
insert POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts
สร้างไอเทมที่ซื้อในแอป (ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ)
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts
แสดงรายการไอเทมที่ซื้อในแอปทั้งหมด ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการและการสมัครใช้บริการ
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}
แพตช์ไอเทมที่ซื้อในแอป (ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ)
update PUT /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}
อัปเดตไอเทมที่ซื้อในแอป (ผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการหรือการสมัครใช้บริการ)

ทรัพยากร REST: v3.internalappsharingartifacts

วิธีการ
uploadapk POST /androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/apk
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/apk
อัปโหลด APK ไปยังการแชร์แอปภายใน
uploadbundle POST /androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/bundle
POST /upload/androidpublisher/v3/applications/internalappsharing/{packageName}/artifacts/bundle
อัปโหลด App Bundle ไปยังการแชร์แอปภายใน

ทรัพยากร REST: v3.monetization

วิธีการ
convertRegionPrices POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/pricing:convertRegionPrices
คํานวณราคาพื้นที่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้ และรูปแบบการกําหนดราคาของแต่ละประเทศ โดยอิงตามราคาในคําขอสําหรับชุดของภูมิภาค

ทรัพยากร REST: v3.monetization.subscriptions

วิธีการ
archive POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}:archive
เก็บการสมัครใช้บริการ
create POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions
สร้างการสมัครใช้บริการใหม่
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}
ลบการสมัครใช้บริการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}
อ่านการสมัครใช้บริการรายการเดียว
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions
แสดงการสมัครใช้บริการทั้งหมดในแอปที่ระบุ
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{subscription.packageName}/subscriptions/{subscription.productId}
อัปเดตการสมัครใช้บริการที่มีอยู่

ทรัพยากร REST: v3.monetization.subscriptions.basePlans

วิธีการ
activate POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}:activate
เปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น
deactivate POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}:deactivate
ปิดใช้งานแพ็กเกจเริ่มต้น
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}
ลบแพ็กเกจเริ่มต้น
migratePrices POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}:migratePrices
ย้ายสมาชิกที่ได้รับราคาการสมัครใช้บริการในอดีตไปยังราคาที่เสนอปัจจุบันสําหรับภูมิภาคที่ระบุ

ทรัพยากร REST: v3.monetization.subscriptions.basePlans.offers

วิธีการ
activate POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}:activate
เปิดใช้งานข้อเสนอการสมัครใช้บริการ
create POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers
สร้างข้อเสนอการสมัครใช้บริการใหม่
deactivate POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}:deactivate
ปิดใช้งานข้อเสนอการสมัครใช้บริการ
delete DELETE /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}
ลบข้อเสนอการสมัครใช้บริการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers/{offerId}
อ่านข้อเสนอเดียว
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers
แสดงรายการข้อเสนอทั้งหมดภายใต้การสมัครใช้บริการที่ระบุ
patch PATCH /androidpublisher/v3/applications/{subscriptionOffer.packageName}/subscriptions/{subscriptionOffer.productId}/basePlans/{subscriptionOffer.basePlanId}/offers/{subscriptionOffer.offerId}
อัปเดตข้อเสนอพิเศษในการติดตามที่มีอยู่

ทรัพยากร REST: v3.orders

วิธีการ
refund POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/orders/{orderId}:refund
คืนเงินสําหรับการสมัครใช้บริการหรือการซื้อในแอปของผู้ใช้

ทรัพยากร REST: v3.purchases.products

วิธีการ
acknowledge POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:acknowledge
รับทราบการซื้อรายการในแอป
consume POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:consume
ซื้อรายการในแอป
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}
ตรวจสอบสถานะการซื้อและการบริโภครายการในแอป

ทรัพยากร REST: v3.purchases.subscriptions

วิธีการ
acknowledge POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:acknowledge
รับทราบการซื้อการสมัครใช้บริการ
cancel POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:cancel
ยกเลิกการซื้อการสมัครใช้บริการของผู้ใช้
defer POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:defer
เลื่อนการซื้อการสมัครใช้บริการของผู้ใช้จนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุในอนาคตที่ระบุไว้
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}
ตรวจสอบว่าการซื้อการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ถูกต้องและส่งคืนเวลาหมดอายุหรือไม่
refund POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:refund
คืนเงินสําหรับการซื้อการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ แต่การสมัครใช้บริการดังกล่าวจะยังคงใช้ได้จนถึงเวลาหมดอายุ และผู้ใช้จะยังคงสมัครใช้บริการต่อไป
revoke POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:revoke
คืนเงินและเพิกถอนการซื้อการสมัครใช้บริการของผู้ใช้ทันที

ทรัพยากร REST: v3.purchases.subscriptionsv2

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptionsv2/tokens/{token}
รับข้อมูลเมตาเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ

ทรัพยากร REST: v3.purchases.voidedpurchases

วิธีการ
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/voidedpurchases
แสดงการซื้อที่ถูกยกเลิก คืนเงิน หรือเรียกเก็บเงินคืนแล้ว

ทรัพยากร REST: v3.reviews

วิธีการ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/reviews/{reviewId}
รับรีวิวเดียว
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/reviews
แสดงรีวิวทั้งหมด
reply POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/reviews/{reviewId}:reply
ตอบรีวิวเดียว หรืออัปเดตคําตอบที่มีอยู่

ทรัพยากร REST: v3.systemapks.variants

วิธีการ
create POST /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants
สร้าง APK ที่เหมาะสําหรับการรวมในอิมเมจระบบจาก Android App Bundle ที่อัปโหลดไว้แล้ว
download GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants/{variantId}:download
ดาวน์โหลด APK ของระบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเหมาะสําหรับการรวมไว้ในรูปภาพของระบบ
get GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants/{variantId}
แสดงผลรูปแบบ APK ของระบบที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
list GET /androidpublisher/v3/applications/{packageName}/systemApks/{versionCode}/variants
ส่งกลับรายการตัวแปร APK ของระบบที่สร้างไว้ก่อนหน้า

ทรัพยากร REST: v3.users

วิธีการ
create POST /androidpublisher/v3/{parent=developers/*}/users
ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้สําหรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ระบุ
delete DELETE /androidpublisher/v3/{name=developers/*/users/*}
ยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงทั้งหมดของผู้ใช้ในบัญชีนักพัฒนาแอปที่ระบุ
list GET /androidpublisher/v3/{parent=developers/*}/users
แสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์
patch PATCH /androidpublisher/v3/{user.name=developers/*/users/*}
อัปเดตการเข้าถึงบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับผู้ใช้