REST Resource: generatedapks

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

เมธอด

download

ดาวน์โหลด APK ที่รับรองแล้ว 1 รายการที่สร้างจาก App Bundle

list

แสดงผลข้อมูลเมตาของการดาวน์โหลดสําหรับ APK ทั้งหมดที่สร้างจาก App Bundle หนึ่งๆ