Method: monetization.subscriptions.basePlans.offers.list

แสดงข้อเสนอทั้งหมดในการสมัครใช้บริการหนึ่งๆ

คำขอ HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}/offers

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
packageName

string

ต้องระบุ แอปหลัก (ชื่อแพ็กเกจ) ที่ควรอ่านการสมัครใช้บริการ

productId

string

ต้องระบุ การสมัครใช้บริการหลัก (รหัส) ที่ควรอ่านข้อเสนอ อาจระบุเป็น "-" เพื่ออ่านข้อเสนอทั้งหมดภายใต้แอป

basePlanId

string

ต้องระบุ แพ็กเกจเริ่มต้น (รหัส) หลักที่ควรอ่านข้อเสนอ อาจระบุเป็น "-" เพื่ออ่านข้อเสนอทั้งหมดภายใต้การสมัครใช้บริการหรือแอป ต้องระบุเป็น "-" หากระบุ productId เป็น "-"

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนสูงสุดของการสมัครใช้บริการที่จะส่งคืน บริการอาจแสดงผลน้อยกว่าค่านี้ หากไม่ระบุ ระบบจะส่งคืนการสมัครใช้บริการไม่เกิน 50 รายการ ค่าสูงสุดคือ 1,000 ระบบจะเปลี่ยนค่าที่เกิน 1,000 ให้เป็น 1,000

pageToken

string

โทเค็นหน้าเว็บที่ได้รับจากการโทร ListSubscriptionsOffers ครั้งก่อน ระบุสิ่งนี้เพื่อเรียกหน้าถัดไป

ขณะใส่เลขหน้า พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุให้ offers.list ต้องตรงกับการเรียกที่ระบุโทเค็นของหน้า

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

ข้อความตอบกลับสำหรับ Offers.list

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "subscriptionOffers": [
  {
   object (SubscriptionOffer)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
subscriptionOffers[]

object (SubscriptionOffer)

ข้อเสนอการสมัครใช้บริการจากการสมัครใช้บริการที่ระบุ

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไป หากเว้นช่องนี้ไว้ จะไม่มีหน้าต่อมา

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher