Google Analytics 4 là phiên bản mới của Google Analytics và là phiên bản mặc định cho các tài sản mới. Tìm hiểu cách di chuyển tài sản Universal Analytics sang Google Analytics 4.

Hướng dẫn di chuyển

Hướng dẫn di chuyển cho các khái niệm đo lường chung, chẳng hạn như thiết lập thẻ, lượt xem trang ảo, sự kiện, v.v.
Bật tính năng hỗ trợ Google Analytics 4 trong các ứng dụng bằng API quản trị và dữ liệu mới nhất.
Đơn giản hoá việc di chuyển dữ liệu thương mại điện tử bằng cách sử dụng một phương thức triển khai duy nhất cho phương pháp đo lường thương mại điện tử của Universal Analytics và Google Analytics 4.
Tài nguyên di chuyển Universal Analytics