Tài liệu này dành cho Universal Analytics. Hãy xem Measurement Protocol (Google Analytics 4) nếu bạn đang sử dụng Google Analytics 4.

Tổng quan về Measurement Protocol

Tài liệu này dành cho Universal Analytics. Hãy xem bài viết Measurement Protocol (Google Analytics 4) nếu bạn đang sử dụng Google Analytics 4.

Measurement Protocol của Google Analytics cho phép các nhà phát triển tạo những yêu cầu HTTP để gửi dữ liệu tương tác thô của người dùng trực tiếp đến các máy chủ của Google Analytics. Điều này cho phép các nhà phát triển đo lường cách người dùng tương tác với doanh nghiệp của họ trong hầu hết mọi môi trường. Sau đó, nhà phát triển có thể sử dụng Measurement Protocol để:

  • Đo lường hoạt động của người dùng trong môi trường mới.
  • Liên kết hành vi từ trực tuyến đến cửa hàng thực.
  • Gửi dữ liệu từ cả máy khách và máy chủ.

Bắt đầu

Sau đây là các tài nguyên bạn cần để bắt đầu: