Tài liệu tham khảo về thông số Measurement Protocol

Tài liệu này liệt kê tất cả các thông số cho Measurement Protocol.

 1. Chung
 2. User
 3. Phiên hoạt động
 4. Nguồn lưu lượng truy cập
 5. Thông tin hệ thống
 6. Hit
 7. Thông tin nội dung
 8. Quảng cáo ứng dụng
 9. Sự kiện
 10. Thương mại điện tử
 11. Thương mại điện tử nâng cao
 12. Lượt tương tác trên mạng xã hội
 13. Thời gian
 14. Ngoại lệ
 15. Các chỉ số / phương diện tuỳ chỉnh

Chung

Phiên bản giao thức

Bắt buộc đối với tất cả các loại truy cập.

Phiên bản Giao thức. Giá trị hiện tại là '1'. Lựa chọn này sẽ chỉ thay đổi khi có những thay đổi không tương thích ngược.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
v văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1
Ví dụ về cách sử dụng: v=1

Mã theo dõi/ Mã tài sản web

Bắt buộc đối với tất cả các loại truy cập.

Mã theo dõi / mã tài sản web. Định dạng là UA-XXXX-Y. Tất cả dữ liệu được thu thập đều được liên kết với mã này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: UA-XXXX-Y
Ví dụ về cách sử dụng: tid=UA-XXXX-Y

Mặt nạ IP

Không bắt buộc.

Khi có mặt, địa chỉ IP của người gửi sẽ được che giấu. Ví dụ: IP sẽ được che khi có bất kỳ tham số nào sau đây trong tải trọng: &aip=, &aip=0 hoặc &aip=1

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
aip boolean None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1
Ví dụ về cách sử dụng: aip=1

Tắt tính năng cá nhân hoá quảng cáo

Không bắt buộc.

Hãy sử dụng thông số này để đánh dấu một sự kiện là tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo, bao gồm cả các sự kiện từ một tài sản có chế độ cài đặt cho phép cá nhân hóa quảng cáo. Ví dụ: nếu một giao dịch được đánh dấu là tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo, giao dịch đó sẽ không được sử dụng khi điền đối tượng tiếp thị lại cho "người mua trong quá khứ".

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
npa boolean None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1
Ví dụ về cách sử dụng: npa=1

Nguồn dữ liệu

Không bắt buộc.

Cho biết nguồn dữ liệu của lượt truy cập. Lượt truy cập được gửi từ analytics.js sẽ có nguồn dữ liệu được đặt thành 'web'; lượt truy cập được gửi từ một trong những SDK dành cho thiết bị di động sẽ có nguồn dữ liệu được đặt thành 'ứng dụng'.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ds văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: web
Ví dụ về cách sử dụng: ds=web

Giá trị mẫu: app
Ví dụ về cách sử dụng: ds=app

Giá trị mẫu: call center
Ví dụ về cách sử dụng: ds=call%20center

Giá trị mẫu: crm
Ví dụ về cách sử dụng: ds=crm

Thời gian của hàng đợi

Không bắt buộc.

Dùng để thu thập các lượt truy cập ngoại tuyến / tiềm ẩn. Giá trị thể hiện thời gian delta (tính bằng mili giây) từ khi xảy ra lượt truy cập đến thời điểm xảy ra lượt truy cập. Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 0. Các giá trị lớn hơn 4 giờ có thể dẫn đến các lượt truy cập không được xử lý.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
qt số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 560
Ví dụ về cách sử dụng: qt=560

Trình lưu vào bộ nhớ đệm

Không bắt buộc.

Dùng để gửi một số ngẫu nhiên trong yêu cầu GET nhằm đảm bảo các trình duyệt và proxy sẽ không lưu lượt truy cập vào bộ nhớ đệm. Thông số này sẽ được gửi dưới dạng tham số cuối cùng của yêu cầu vì chúng tôi thấy một số phần mềm lọc Internet của bên thứ ba đã thêm các thông số bổ sung vào các yêu cầu HTTP không chính xác. Giá trị này không được dùng trong báo cáo.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
z văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 289372387623
Ví dụ về cách sử dụng: z=289372387623

Người dùng

Client ID

Không bắt buộc.

Trường này là bắt buộc nếu bạn không chỉ định Mã nhận dạng người dùng (uid) trong yêu cầu. Việc này sẽ gán biệt danh cho một người dùng, thiết bị hoặc phiên bản trình duyệt cụ thể. Đối với web, thông tin này thường được lưu trữ dưới dạng cookie của bên thứ nhất với thời hạn hai năm. Đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động, tùy chọn này được tạo ngẫu nhiên cho từng bản sao cụ thể của một lượt cài đặt ứng dụng. Giá trị của trường này phải là UUID ngẫu nhiên (phiên bản 4) như mô tả trong http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b
Ví dụ về cách sử dụng: cid=35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b

User ID

Không bắt buộc.

Trường này là bắt buộc nếu bạn không chỉ định Mã ứng dụng (cid) trong yêu cầu. Giá trị nhận dạng này là giá trị nhận dạng đã biết cho người dùng do chủ sở hữu trang web/người dùng thư viện cung cấp. Không được là PII (thông tin nhận dạng cá nhân). Bạn không được giữ nguyên giá trị này trong cookie Google Analytics hoặc bộ nhớ Analytics khác được cung cấp.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
uid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: as8eknlll
Ví dụ về cách sử dụng: uid=as8eknlll

Phiên hoạt động

Kiểm soát phiên

Không bắt buộc.

Dùng để kiểm soát thời lượng phiên. Giá trị của "bắt đầu" buộc phiên mới để bắt đầu với lượt truy cập này và "kết thúc" buộc phiên hiện tại kết thúc với lượt truy cập này. Tất cả các giá trị khác sẽ bị bỏ qua.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sc văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: start
Ví dụ về cách sử dụng: sc=start

Giá trị mẫu: end
Ví dụ về cách sử dụng: sc=end

Ghi đè IP

Không bắt buộc.

Địa chỉ IP của người dùng. Đây phải là một địa chỉ IP hợp lệ ở định dạng IPv4 hoặc IPv6. Nó sẽ luôn được ẩn danh như là &aip (IP ẩn danh) đã được sử dụng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
uip văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1.2.3.4
Ví dụ về cách sử dụng: uip=1.2.3.4

Ghi đè tác nhân người dùng

Không bắt buộc.

Tác nhân người dùng của trình duyệt. Xin lưu ý rằng Google có các thư viện để xác định tác nhân người dùng thực. Việc tự tay chế tạo đại lý của riêng bạn có thể phá vỡ bất cứ lúc nào.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ua văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
Ví dụ về cách sử dụng: ua=Opera%2F9.80%20%28Windows%20NT%206.0%29%20Presto%2F2.12.388%20Version%2F12.14

Ghi đè địa lý

Không bắt buộc.

Vị trí địa lý của người dùng. Mã địa lý phải là một mã quốc gia gồm hai chữ cái hoặc mã tiêu chí đại diện cho một thành phố hoặc khu vực (xem http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/geoid). Thông số này đi trước vị trí bất kỳ bắt nguồn từ địa chỉ IP, bao gồm cả thông số Ghi đè IP. Mã không hợp lệ sẽ khiến phương diện địa lý được đặt thành '(not set)'.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
geoid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: US
Ví dụ về cách sử dụng: geoid=US

Giá trị mẫu: 21137
Ví dụ về cách sử dụng: geoid=21137

Nguồn lưu lượng

Đường liên kết giới thiệu tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định nguồn giới thiệu nào mang lại lưu lượng truy cập cho một trang web. Giá trị này cũng dùng để tính toán nguồn lưu lượng truy cập. Định dạng của giá trị này là URL.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dr văn bản None (Không có) 2048 byte all
Giá trị mẫu: http://example.com
Ví dụ về cách sử dụng: dr=http%3A%2F%2Fexample.com

Tên chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định tên chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cn văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: (direct)
Ví dụ về cách sử dụng: cn=%28direct%29

Nguồn chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định nguồn chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cs văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: (direct)
Ví dụ về cách sử dụng: cs=%28direct%29

Phương tiện chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định phương tiện chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cm văn bản None (Không có) 50 byte all
Giá trị mẫu: organic
Ví dụ về cách sử dụng: cm=organic

Từ khoá cho chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định từ khoá của chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ck văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Blue Shoes
Ví dụ về cách sử dụng: ck=Blue%20Shoes

Nội dung chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định nội dung chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cc văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: content
Ví dụ về cách sử dụng: cc=content

Mã chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định mã chiến dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ci văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: ID
Ví dụ về cách sử dụng: ci=ID

Mã Google Ads

Không bắt buộc.

Chỉ định Id quảng cáo của Google.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
gclid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg
Ví dụ về cách sử dụng: gclid=CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg

Mã nhận dạng cho quảng cáo Hiển thị của Google

Không bắt buộc.

Chỉ định Mã quảng cáo hiển thị của Google.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dclid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: d_click_id
Ví dụ về cách sử dụng: dclid=d_click_id

Thông tin hệ thống

Độ phân giải màn hình

Không bắt buộc.

Chỉ định độ phân giải màn hình.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sr văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 800x600
Ví dụ về cách sử dụng: sr=800x600

Kích thước khung nhìn

Không bắt buộc.

Chỉ định khu vực có thể xem của trình duyệt / thiết bị.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
vp văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 123x456
Ví dụ về cách sử dụng: vp=123x456

Mã hóa tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định bộ ký tự dùng để mã hoá trang / tài liệu.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
de văn bản UTF-8 20 byte all
Giá trị mẫu: UTF-8
Ví dụ về cách sử dụng: de=UTF-8

Màu màn hình

Không bắt buộc.

Chỉ định độ sâu cho màu màn hình.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sd văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 24-bits
Ví dụ về cách sử dụng: sd=24-bits

Ngôn ngữ người dùng

Không bắt buộc.

Chỉ định ngôn ngữ.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ul văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: en-us
Ví dụ về cách sử dụng: ul=en-us

Bật Java

Không bắt buộc.

Chỉ định xem Java đã được bật hay chưa.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
je boolean None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1
Ví dụ về cách sử dụng: je=1

Phiên bản Flash

Không bắt buộc.

Chỉ định phiên bản flash.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
fl văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 10 1 r103
Ví dụ về cách sử dụng: fl=10%201%20r103

Hit

Loại truy cập

Bắt buộc đối với tất cả các loại truy cập.

Loại lần truy cập. Phải là một trong các lựa chọn như "pageview", "screenview", "sự kiện", "giao dịch", "mục", "xã hội", "ngoại lệ", "thời gian".

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
t văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: pageview
Ví dụ về cách sử dụng: t=pageview

Lượt truy cập không có tương tác

Không bắt buộc.

Chỉ định một lượt truy cập được coi là không tương tác.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ni boolean None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 1
Ví dụ về cách sử dụng: ni=1

Thông tin về Nội dung

URL vị trí tài liệu

Không bắt buộc.

Hãy dùng thông số này để gửi URL đầy đủ (vị trí tài liệu) của trang có nội dung. Bạn có thể sử dụng tham số &dh và &dp để ghi đè tên máy chủ và đường dẫn + phần truy vấn tương ứng của vị trí tài liệu. Các ứng dụng JavaScript xác định tham số này bằng cách sử dụng phép nối các tham số document.location.origin + document.location.pathname + document.location.search cho trình duyệt. Hãy nhớ xoá mọi thông tin xác thực người dùng hoặc thông tin riêng tư khác khỏi URL nếu có. Đối với các lượt truy cập "pageview", bạn phải chỉ định &dl hoặc cả &dh và &dp để lượt truy cập đó hợp lệ.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dl văn bản None (Không có) 2048 byte all
Giá trị mẫu: http://foo.com/home?a=b
Ví dụ về cách sử dụng: dl=http%3A%2F%2Ffoo.com%2Fhome%3Fa%3Db

Tên máy chủ lưu trữ tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định tên máy chủ lưu trữ nội dung.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dh văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: foo.com
Ví dụ về cách sử dụng: dh=foo.com

Đường dẫn tài liệu

Không bắt buộc.

Phần đường dẫn của URL trang. Phải bắt đầu bằng "/". Đối với các lượt truy cập "pageview", bạn phải chỉ định &dl hoặc cả &dh và &dp để lượt truy cập đó hợp lệ.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dp văn bản None (Không có) 2048 byte all
Giá trị mẫu: /foo
Ví dụ về cách sử dụng: dp=%2Ffoo

Tiêu đề tài liệu

Không bắt buộc.

Tiêu đề của trang / tài liệu.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dt văn bản None (Không có) 1500 byte all
Giá trị mẫu: Settings
Ví dụ về cách sử dụng: dt=Settings

Tên màn hình

Bắt buộc đối với loại lượt truy cập xem màn hình.

Thông số này không bắt buộc trên thuộc tính web và bắt buộc trên các thuộc tính thiết bị di động đối với lượt truy cập xem màn hình. Thông số này được dùng cho "Tên màn hình" của lượt truy cập xem màn hình. Trên các thuộc tính web, thông số này sẽ mặc định là URL duy nhất của trang bằng cách sử dụng tham số &dl nguyên trạng, hoặc tập hợp tham số từ &dh và &dp.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cd văn bản None (Không có) 2048 byte lượt xem màn hình
Giá trị mẫu: High Scores
Ví dụ về cách sử dụng: cd=High%20Scores

Nhóm nội dung

Không bắt buộc.

Bạn có thể có tối đa 5 nhóm nội dung, mỗi nhóm có một chỉ mục liên kết từ 1 đến 5. Mỗi nhóm nội dung có thể có tối đa 100 nhóm nội dung. Giá trị của một nhóm nội dung là văn bản phân cấp được phân tách bằng dấu "/". Tất cả dấu gạch chéo ở đầu và cuối sẽ bị xoá và mọi dấu gạch chéo lặp lại sẽ được giảm thành một dấu gạch chéo. Ví dụ: '/a//b/' sẽ được chuyển đổi thành 'a/b'.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cg<groupIndex> văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: news/sports
Ví dụ về cách sử dụng: cg1=news%2Fsports

Mã liên kết

Không bắt buộc.

Mã của một phần tử DOM được nhấp, dùng để phân biệt nhiều liên kết với cùng một URL trong các báo cáo Analytics trong trang khi Thuộc tính liên kết nâng cao được bật cho thuộc tính.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
linkid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: nav_bar
Ví dụ về cách sử dụng: linkid=nav_bar

Ứng dụng

Tên ứng dụng

Không bắt buộc.

Chỉ định tên ứng dụng. Trường này là bắt buộc đối với bất kỳ lượt truy cập nào có dữ liệu liên quan đến ứng dụng (tức là phiên bản ứng dụng, mã ứng dụng hoặc mã trình cài đặt ứng dụng). Trường này là không bắt buộc đối với các lượt truy cập gửi vào thuộc tính web.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
an văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: My App
Ví dụ về cách sử dụng: an=My%20App

Mã ứng dụng

Không bắt buộc.

Giá trị nhận dạng ứng dụng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
aid văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: com.company.app
Ví dụ về cách sử dụng: aid=com.company.app

Phiên bản ứng dụng

Không bắt buộc.

Chỉ định phiên bản ứng dụng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
av văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: 1.2
Ví dụ về cách sử dụng: av=1.2

Mã trình cài đặt ứng dụng

Không bắt buộc.

Mã nhận dạng trình cài đặt ứng dụng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
aiid văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: com.platform.vending
Ví dụ về cách sử dụng: aiid=com.platform.vending

Sự kiện

Danh mục sự kiện

Bắt buộc đối với loại truy cập sự kiện.

Chỉ định danh mục sự kiện. Không được để trống.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ec văn bản None (Không có) 150 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Category
Ví dụ về cách sử dụng: ec=Category

Hành động sự kiện

Bắt buộc đối với loại truy cập sự kiện.

Chỉ định hành động sự kiện. Không được để trống.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ea văn bản None (Không có) 500 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Action
Ví dụ về cách sử dụng: ea=Action

Nhãn sự kiện

Không bắt buộc.

Chỉ định nhãn sự kiện.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
el văn bản None (Không có) 500 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Label
Ví dụ về cách sử dụng: el=Label

Giá trị sự kiện

Không bắt buộc.

Chỉ định giá trị sự kiện. Các giá trị phải là số không âm.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ev số nguyên None (Không có) None (Không có) sự kiện
Giá trị mẫu: 55
Ví dụ về cách sử dụng: ev=55

Thương mại điện tử

Mã giao dịch

Bắt buộc đối với loại truy cập giao dịch.
Bắt buộc đối với loại truy cập mục.

Giá trị nhận dạng riêng biệt của giao dịch. Giá trị này phải giống nhau cho cả lượt truy cập Giao dịch và lượt truy cập vào Mục được liên kết với giao dịch cụ thể.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ti văn bản None (Không có) 500 byte giao dịch, mặt hàng
Giá trị mẫu: OD564
Ví dụ về cách sử dụng: ti=OD564

Đơn vị liên kết giao dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định đơn vị liên kết hoặc tên cửa hàng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ta văn bản None (Không có) 500 byte giao dịch
Giá trị mẫu: Member
Ví dụ về cách sử dụng: ta=Member

Doanh thu giao dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định tổng doanh thu liên quan đến giao dịch. Giá trị này phải bao gồm mọi chi phí vận chuyển hoặc thuế.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tr currency 0 None (Không có) giao dịch
Giá trị mẫu: 15.47
Ví dụ về cách sử dụng: tr=15.47

Vận chuyển giao dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định tổng phí vận chuyển của giao dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ts currency 0 None (Không có) giao dịch
Giá trị mẫu: 3.50
Ví dụ về cách sử dụng: ts=3.50

Thuế giao dịch

Không bắt buộc.

Xác định tổng thuế của giao dịch.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tt currency 0 None (Không có) giao dịch
Giá trị mẫu: 11.20
Ví dụ về cách sử dụng: tt=11.20

Tên mặt hàng

Bắt buộc đối với loại lượt truy cập vào mặt hàng.

Chỉ định tên mặt hàng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
in văn bản None (Không có) 500 byte mặt hàng
Giá trị mẫu: Shoe
Ví dụ về cách sử dụng: in=Shoe

Giá mặt hàng

Không bắt buộc.

Xác định giá cho một mặt hàng / đơn vị.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ip currency 0 None (Không có) mặt hàng
Giá trị mẫu: 3.50
Ví dụ về cách sử dụng: ip=3.50

Số lượng mặt hàng

Không bắt buộc.

Chỉ định số lượng mặt hàng đã mua.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
iq số nguyên 0 None (Không có) mặt hàng
Giá trị mẫu: 4
Ví dụ về cách sử dụng: iq=4

Mã mặt hàng

Không bắt buộc.

Chỉ định SKU hoặc mã mặt hàng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ic văn bản None (Không có) 500 byte mặt hàng
Giá trị mẫu: SKU47
Ví dụ về cách sử dụng: ic=SKU47

Danh mục mặt hàng

Không bắt buộc.

Chỉ định danh mục chứa mặt hàng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
iv văn bản None (Không có) 500 byte mặt hàng
Giá trị mẫu: Blue
Ví dụ về cách sử dụng: iv=Blue

Thương mại điện tử nâng cao

SKU sản phẩm

Không bắt buộc.

SKU của sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>id văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: P12345
Ví dụ về cách sử dụng: pr1id=P12345

Tên sản phẩm

Không bắt buộc.

Tên sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>nm văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Android T-Shirt
Ví dụ về cách sử dụng: pr1nm=Android%20T-Shirt

Thương hiệu của sản phẩm

Không bắt buộc.

Thương hiệu có liên quan đến sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>br văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Google
Ví dụ về cách sử dụng: pr1br=Google

Danh mục sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh mục chứa sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Thông số danh mục sản phẩm có thể là phân cấp. Sử dụng / làm dấu phân tách để chỉ định tối đa 5 cấp thứ bậc. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>ca văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Apparel
Ví dụ về cách sử dụng: pr1ca=Apparel

Giá trị mẫu: Apparel/Mens/T-Shirts
Ví dụ về cách sử dụng: pr1ca=Apparel%2FMens%2FT-Shirts

Biến thể sản phẩm

Không bắt buộc.

Biến thể của sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>va văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Black
Ví dụ về cách sử dụng: pr1va=Black

Giá sản phẩm

Không bắt buộc.

Đơn giá của một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>pr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 29.20
Ví dụ về cách sử dụng: pr1pr=29.20

Số lượng sản phẩm

Không bắt buộc.

Số lượng của một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>qt số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Ví dụ về cách sử dụng: pr1qt=2

Mã giảm giá sản phẩm

Không bắt buộc.

Mã giảm giá được liên kết với một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>cc văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: SUMMER_SALE13
Ví dụ về cách sử dụng: pr1cc=SUMMER_SALE13

Vị trí sản phẩm

Không bắt buộc.

Vị trí của sản phẩm trong một danh sách hoặc bộ sưu tập. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>ps số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Ví dụ về cách sử dụng: pr1ps=2

Phương diện tùy chỉnh của sản phẩm

Không bắt buộc.

Phương diện tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục phương diện là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: Member
Ví dụ về cách sử dụng: pr1cd2=Member

Chỉ số tuỳ chỉnh của sản phẩm

Không bắt buộc.

Chỉ số tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục chỉ số là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pr<productIndex>cm<metricIndex> số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 28
Ví dụ về cách sử dụng: pr1cm2=28

Hành động đối với sản phẩm

Không bắt buộc.

Vai trò của các sản phẩm trong một lượt truy cập. Nếu bạn không chỉ định hành động đối với sản phẩm, thì hệ thống sẽ bỏ qua tất cả các định nghĩa sản phẩm có trong lượt truy cập đó. Phải là một trong các lựa chọn sau: thông tin chi tiết, nhấp, thêm, xoá, thanh toán, thanh toán_tuỳ chọn, mua hàng, hoàn tiền. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pa văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: detail
Ví dụ về cách sử dụng: pa=detail

Mã giao dịch

Không bắt buộc.

Mã giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ti văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: T1234
Ví dụ về cách sử dụng: ti=T1234

Đơn vị liên kết

Không bắt buộc.

Cửa hàng hoặc đơn vị liên kết mà giao dịch này diễn ra. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ta văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Google Store
Ví dụ về cách sử dụng: ta=Google%20Store

Doanh thu

Không bắt buộc.

Tổng giá trị giao dịch, bao gồm cả thuế và phí vận chuyển. Nếu không được gửi, giá trị này sẽ được tự động tính toán bằng cách sử dụng các trường số lượng và giá của tất cả các sản phẩm trong cùng một lần truy cập. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 123.21
Ví dụ về cách sử dụng: tr=123.21

Thuế

Không bắt buộc.

Tổng thuế liên quan đến giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tt currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 10.78
Ví dụ về cách sử dụng: tt=10.78

Thông tin vận chuyển

Không bắt buộc.

Phí vận chuyển liên quan đến giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
ts currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 3.55
Ví dụ về cách sử dụng: ts=3.55

Mã giảm giá

Không bắt buộc.

Phiếu giảm giá giao dịch được sử dụng với giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tcc văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: SUMMER08
Ví dụ về cách sử dụng: tcc=SUMMER08

Danh sách thao tác với sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh sách hoặc bộ sưu tập nơi diễn ra một hành động sản phẩm. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "chi tiết" hoặc "nhấp chuột". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pal văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Search Results
Ví dụ về cách sử dụng: pal=Search%20Results

Bước thanh toán

Không bắt buộc.

Số bước trong phễu thanh toán. Đây là một thông số bổ sung có thể gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "thanh toán". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cos số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Ví dụ về cách sử dụng: cos=2

Tuỳ chọn bước thanh toán

Không bắt buộc.

Thông tin bổ sung về một bước thanh toán. Đây là một thông số bổ sung có thể gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "thanh toán". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
col văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Visa
Ví dụ về cách sử dụng: col=Visa

Tên danh sách lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh sách hoặc bộ sưu tập chứa sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Search Results
Ví dụ về cách sử dụng: il1nm=Search%20Results

SKU của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Mã sản phẩm hoặc SKU. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>id văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: P67890
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2id=P67890

Tên lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Tên sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Android T-Shirt
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2nm=Android%20T-Shirt

Thương hiệu hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Thương hiệu có liên quan đến sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>br văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Google
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2br=Google

Danh mục lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh mục chứa sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>ca văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Apparel
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2ca=Apparel

Biến thể lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Biến thể của sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>va văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Black
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2va=Black

Vị trí lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Vị trí của sản phẩm trong một danh sách hoặc bộ sưu tập. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>ps số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2ps=2

Giá lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Giá của một sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>pr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 29.20
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2pr=29.20

Phương diện tùy chỉnh của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Phương diện tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục phương diện là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Member
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2cd3=Member

Chỉ số tuỳ chỉnh của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Chỉ số tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục chỉ số là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
il<listIndex>pi<productIndex>cm<metricIndex> số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 28
Ví dụ về cách sử dụng: il1pi2cm3=28

Mã khuyến mãi

Không bắt buộc.

Mã khuyến mãi. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
promo<promoIndex>id văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: SHIP
Ví dụ về cách sử dụng: promo1id=SHIP

Tên chương trình khuyến mãi

Không bắt buộc.

Tên của quảng cáo. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
promo<promoIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Free Shipping
Ví dụ về cách sử dụng: promo1nm=Free%20Shipping

Mẫu quảng cáo khuyến mãi

Không bắt buộc.

Mẫu quảng cáo được liên kết với chương trình khuyến mãi. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
promo<promoIndex>cr văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Shipping Banner
Ví dụ về cách sử dụng: promo1cr=Shipping%20Banner

Vị trí khuyến mãi

Không bắt buộc.

Vị trí của mẫu quảng cáo. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
promo<promoIndex>ps văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: banner_slot_1
Ví dụ về cách sử dụng: promo1ps=banner_slot_1

Hành động khuyến mãi

Không bắt buộc.

Chỉ định vai trò của chương trình khuyến mãi có trong một lượt truy cập. Nếu một hành động khuyến mãi không được chỉ định, thì hành động khuyến mãi mặc định, "view" sẽ được giả định. Để đo lường một lượt nhấp của người dùng vào một chương trình khuyến mãi, hãy đặt giá trị này thành "promo_click". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
promoa văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: click
Ví dụ về cách sử dụng: promoa=click

Mã đơn vị tiền tệ

Không bắt buộc.

Khi có thẻ, hãy cho biết nội tệ cho tất cả giá trị tiền tệ giao dịch. Giá trị phải là mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 hợp lệ.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cu văn bản None (Không có) 10 byte all
Giá trị mẫu: EUR
Ví dụ về cách sử dụng: cu=EUR

Tương tác trên mạng xã hội

Mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Google Plus.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sn văn bản None (Không có) 50 byte social
Giá trị mẫu: facebook
Ví dụ về cách sử dụng: sn=facebook

Hành động trên mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định hành động tương tác trên mạng xã hội. Ví dụ: trên Google Plus khi người dùng nhấp vào nút +1, hành động trên mạng xã hội là 'dấu cộng'.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sa văn bản None (Không có) 50 byte social
Giá trị mẫu: like
Ví dụ về cách sử dụng: sa=like

Mục tiêu hành động trên mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định mục tiêu của một lượt tương tác trên mạng xã hội. Giá trị này thường là một URL nhưng có thể là bất kỳ văn bản nào.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
st văn bản None (Không có) 2048 byte social
Giá trị mẫu: http://foo.com
Ví dụ về cách sử dụng: st=http%3A%2F%2Ffoo.com

Thời gian

Danh mục thời gian người dùng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định danh mục thời gian người dùng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
utc văn bản None (Không có) 150 byte thời gian
Giá trị mẫu: category
Ví dụ về cách sử dụng: utc=category

Tên biến thời gian người dùng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định biến thời gian người dùng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
utv văn bản None (Không có) 500 byte thời gian
Giá trị mẫu: lookup
Ví dụ về cách sử dụng: utv=lookup

Thời gian người dùng sử dụng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định giá trị thời gian của người dùng. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
utt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 123
Ví dụ về cách sử dụng: utt=123

Nhãn thời gian người dùng

Không bắt buộc.

Chỉ định nhãn thời gian người dùng.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
utl văn bản None (Không có) 500 byte thời gian
Giá trị mẫu: label
Ví dụ về cách sử dụng: utl=label

Thời gian tải trang

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần để tải một trang. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
plt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 3554
Ví dụ về cách sử dụng: plt=3554

Thời gian DNS

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần thiết để thực hiện tra cứu DNS.Giá trị được tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dns số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 43
Ví dụ về cách sử dụng: dns=43

Thời gian tải trang xuống

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần để tải trang xuống. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
pdt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: pdt=500

Thời gian phản hồi chuyển hướng

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần thiết để mọi lệnh chuyển hướng xảy ra. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
rrt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: rrt=500

Thời gian kết nối TeleCP

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần thiết để thực hiện kết nối TCP. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
tcp số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: tcp=500

Thời gian phản hồi của máy chủ

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian máy chủ phản hồi sau thời gian kết nối. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
srt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: srt=500

Thời gian tương tác DOM

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần thiết để Document.readyState 'tương tác'. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dit số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: dit=500

Thời gian tải nội dung

Không bắt buộc.

Chỉ định thời gian cần thiết để Sự kiện DOMContentLoaded kích hoạt. Giá trị tính bằng mili giây.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
clt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 500
Ví dụ về cách sử dụng: clt=500

Ngoại lệ

Mô tả ngoại lệ

Không bắt buộc.

Chỉ định nội dung mô tả ngoại lệ.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
exd văn bản None (Không có) 150 byte trường hợp ngoại lệ
Giá trị mẫu: DatabaseError
Ví dụ về cách sử dụng: exd=DatabaseError

Trường hợp ngoại lệ có nghiêm trọng không?

Không bắt buộc.

Xác định xem ngoại lệ có nghiêm trọng hay không.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
exf boolean 1 None (Không có) trường hợp ngoại lệ
Giá trị mẫu: 0
Ví dụ về cách sử dụng: exf=0

Phương diện / Chỉ số tùy chỉnh

Phương diện tùy chỉnh

Không bắt buộc.

Mỗi phương diện tùy chỉnh đều có một chỉ mục liên kết. Có tối đa 20 phương diện tùy chỉnh (200 phương diện cho tài khoản Analytics 360). Chỉ mục phương diện phải là số nguyên dương từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị đó.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: Sports
Ví dụ về cách sử dụng: cd1=Sports

Chỉ số tuỳ chỉnh

Không bắt buộc.

Mỗi chỉ số tùy chỉnh có một chỉ mục liên kết. Có tối đa 20 chỉ số tuỳ chỉnh (200 chỉ số cho tài khoản Analytics 360). Chỉ mục chỉ số phải là số nguyên dương từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị đó.

Thông số Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
cm<metricIndex> number None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 47
Ví dụ về cách sử dụng: cm1=47