Chính sách về tính năng Measurement Protocol, SDK và User ID

Các chính sách sau đây áp dụng cho tất cả ứng dụng sử dụng tính năng Measurement Protocol, SDK và/hoặc User ID của Google Analytics:

  • Bạn phải có đầy đủ các quyền để sử dụng dịch vụ này, bao gồm cả các lần uỷ quyền cần thiết của cả(các) chủ sở hữu quyền của dữ liệu mà bạn truyền bằng nền tảng và(các) chủ sở hữu quyền của(các) tài khoản Google Analytics tương ứng.
  • Bạn phải thông báo đúng cách cho người dùng cuối về các cách triển khai và tính năng của Google Analytics mà bạn sử dụng, bao gồm cả thông báo về dữ liệu mà bạn sẽ thu thập thông qua Google Analytics và việc dữ liệu này có thể được kết nối với dữ liệu khác mà bạn có về người dùng cuối hay không. Bạn phải có được sự đồng ý của người dùng cuối hoặc cung cấp cho họ cơ hội chọn không sử dụng các tính năng và hoạt động triển khai mà bạn sử dụng.
  • Nếu sử dụng SDK để triển khai bất kỳ Tính năng quảng cáo nào của Google Analytics, chẳng hạn như Báo cáo đối tượng hoặc Tái tiếp thị, thì bạn phải tuân thủ Chính sách về Tính năng quảng cáo Google Analytics, ngoài Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play và mọi chính sách hiện hành khác.
  • Bạn không được tải lên bất kỳ dữ liệu nào cho phép Google nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như một số tên nhất định, Số an sinh xã hội, địa chỉ email hoặc bất kỳ dữ liệu tương tự nào) hoặc dữ liệu nhận dạng vĩnh viễn một thiết bị cụ thể (chẳng hạn như mã nhận dạng thiết bị duy nhất nếu không thể đặt lại giá trị nhận dạng đó).
  • Bạn không được ghép phiên đã xác thực và chưa xác thực các phiên của người dùng cuối trừ phi người dùng cuối của bạn đồng ý với hoạt động đó và việc hợp nhất như vậy được cho phép theo luật và quy định hiện hành.

Lỗi vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc chấm dứt(các) tài khoản Google Analytics của bạn và mất dữ liệu Google Analytics.