Sử dụng trình bổ trợ

Trình bổ trợ là những tập lệnh giúp cải thiện chức năng của analytics.js để hỗ trợ việc đo lường mức độ tương tác của người dùng. Trình bổ trợ thường dành riêng cho một nhóm các tính năng mà tất cả người dùng Google Analytics đều có thể không yêu cầu, chẳng hạn như thương mại điện tử hoặc đo lường trên nhiều miền nên không được đưa vào analytics.js theo mặc định.

Hướng dẫn này giải thích cách yêu cầu và sử dụng trình bổ trợ analytics.js.

Yêu cầu trình bổ trợ

Lệnh require lấy tên của một trình bổ trợ và đăng ký trình bổ trợ đó để sử dụng cùng với hàng đợi lệnh ga(). Nếu trình bổ trợ chấp nhận các tuỳ chọn cấu hình, thì các tuỳ chọn đó có thể được chuyển ở dạng đối số cuối cùng cho lệnh require.

Sau đây là chữ ký đầy đủ của lệnh require:

ga('[trackerName.]require', pluginName, [pluginOptions]);

Ví dụ: dưới đây là cách bạn sẽ cần phải sử dụng trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao với trình theo dõi mặc định:

ga('require', 'ec');

Và dưới đây là cách bạn sẽ cần có trình bổ trợ Tính năng quảng cáo cho trình theo dõi có tên "myTracker" và chuyển tuỳ chọn cấu hình ghi đè giá trị tên cookie mặc định:

ga('myTracker.require', 'displayfeatures', {
  cookieName: 'display_features_cookie'
});

Đang tải mã trình bổ trợ

Lệnh require khởi chạy các phương thức trình bổ trợ để sử dụng cùng với hàng đợi lệnh ga(), nhưng lệnh này không tải chính tập lệnh trình bổ trợ. Nếu bạn đang sử dụng trình bổ trợ của bên thứ ba hoặc tự viết trình bổ trợ, thì bạn cần tự thêm mã trình bổ trợ vào trang.

Bạn nên thêm mã trình bổ trợ vào trang bằng cách dùng thẻ <script> có thuộc tính async được thiết lập để đảm bảo trang đó không chặn các tính năng khác trên trang web của bạn.

Mã sau đây vừa yêu cầu vừa tải trình bổ trợ theo dõi đường liên kết giả định:

<script>
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('require', 'linkTracker');
ga('send', 'pageview');
</script>

<!--Note: plugin scripts must be included after the tracking snippet. -->
<script async src="/path/to/link-tracker-plugin.js"></script>

Đang đợi trình bổ trợ tải

Vì cả thư viện analytics.js và trình bổ trợ analytics.js đều được tải không đồng bộ, nên bạn có thể gặp khó khăn khi biết thời điểm trình bổ trợ được tải đầy đủ và sẵn sàng để sử dụng.

Thư viện analytics.js giải quyết vấn đề này bằng cách tạm dừng thực thi hàng đợi lệnh khi gặp lệnh require đối với một trình bổ trợ chưa tải. Sau khi bạn tải trình bổ trợ, quá trình thực thi hàng đợi sẽ tiếp tục như bình thường.

Do đó, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải kiểm thử các trình bổ trợ mà mình đang sử dụng để đảm bảo các trình bổ trợ này tải và chạy đúng cách. Nếu một trình bổ trợ không tải được hoặc có lỗi, trình bổ trợ này sẽ ngăn không cho tất cả các lệnh analytics.js tiếp theo thực thi.

Phương thức gọi trình bổ trợ

Sau khi yêu cầu trình bổ trợ, phương thức này sẽ có sẵn để sử dụng với hàng đợi lệnh ga(). Dưới đây là chữ ký lệnh gọi các phương thức trình bổ trợ:

ga('[trackerName.][pluginName:]methodName', ...args);

Ví dụ: phương thức addProduct của trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao có thể gọi như sau:

ga('ec:addProduct', {
  'id': 'P12345',
  'quantity': 1
});

Hoặc trên trình theo dõi được đặt tên bằng cách thêm tên trình theo dõi vào chuỗi lệnh:

ga('myTracker.ec:addProduct', {
  'id': 'P12345',
  'quantity': 1
});

Các bước tiếp theo

Nếu bạn đã đọc tất cả hướng dẫn trong phần này, bạn nên làm quen với hầu hết các tính năng của analytics.js. Hướng dẫn tiếp theo giải thích cách gỡ lỗi triển khai analytics.js để phát hiện lỗi dễ dàng hơn và xem chính xác chức năng của mã.