Tham chiếu phương thức đối tượng ga

Tài liệu tham khảo này mô tả các phương thức có sẵn trên đối tượng ga.

Tóm tắt phương pháp

Các phương thức sau có sẵn trên đối tượng ga sau khi thư viện analytics.js được tải. Vì các phương thức này không hoạt động ngay lập tức, nên bạn phải luôn gọi các phương thức đó bằng lệnh gọi lại đã sẵn sàng trong hàng đợi lệnh ga.

Don't9tt — sử dụng các phương thức đối tượng ga bên ngoài readyCallback vì các phương thức này có thể chưa có sẵn.

var trackers = ga.getAll();

Nên – sử dụng các phương thức đối tượng ga bên trong readyCallback vì các phương thức này chắc chắn sẽ có sẵn.

ga(function() {
 var trackers = ga.getAll();
});
Phương pháp
create([trackingId], [cookieDomain], [name], [fieldsObject]);

trả về: Tracker

Tạo một bản sao trình theo dõi mới với các trường được chỉ định.

getByName(name)

trả về: Tracker

Lấy thực thể theo dõi có tên được chỉ định.

getAll()

trả về: Array<Tracker>

Lấy tất cả các thực thể theo dõi.

remove(name)

trả về: undefined

Xoá thực thể trình theo dõi có tên được chỉ định.

Thông tin chi tiết về phương pháp

create

Tạo một bản sao trình theo dõi mới với các trường được chỉ định.

Cách sử dụng

ga.create([trackingId], [cookieDomain], [name], [fieldsObject]);

Các tham số

Xem tài liệu tham khảo về trường để biết tài liệu dành riêng cho từng trường.

Trả về

Tracker

Ví dụ

// Creates a default tracker for the property UA-XXXXX-Y
// and uses automatic cookie domain configuration.
ga(function() {
 var tracker = ga.create('UA-XXXXX-Y', 'auto');
})
// Creates a tracker with the name "myTracker" for the property
// UA-XXXXX-Y, sets the cookieDomain to "example.com" and specifies
// a site speed sample rate of 10%.
ga(function() {
 var myTracker = ga.create('UA-XXXXX-Y', 'example.com', 'myTracker', {
  siteSpeedSampleRate: 10
 });
});

getByName

Lấy thực thể theo dõi có tên được chỉ định.

Cách sử dụng

ga.getByName(name);

Các tham số

Tên Loại Bắt buộc Nội dung mô tả
name string Tên của trình theo dõi cần nhận.

Trả về

Tracker

Ví dụ

// Gets the default tracker.
ga(function() {
 ga.getByName('t0');
});
// Gets the tracker with the name "myTracker".
ga(function() {
 ga.getByName('myTracker');
});

getAll

Lấy tất cả các thực thể theo dõi.

ga.getAll();

Trả về

Array<Tracker>

Ví dụ:

// Logs a list of all tracker names to the console.
ga(function() {
 var trackers = ga.getAll();
 trackers.forEach(function(tracker) {
  console.log(tracker.get('name'));
 });
});

remove

Xoá thực thể trình theo dõi có tên được chỉ định.

Cách sử dụng

ga.remove(name);

Các tham số

Tên Loại Bắt buộc Nội dung mô tả
name string Tên trình theo dõi cần xoá.

Trả về

undefined

Ví dụ

// Removes the default tracker.
ga(function() {
 // Note that, unlike the ga command queue's remove method,
 // this method requires passing a tracker name, even when
 // removing the default tracker.
 ga.remove('t0');
});
// Removes the tracker with the name "myTracker".
ga(function() {
 ga.remove('myTracker');
});