Tham chiếu trường Analytics.js

Tài liệu này liệt kê tất cả tên trường có thể định cấu hình cho analytics.js.

 1. Chỉ tạo trường
 2. Chung
 3. User
 4. Phiên hoạt động
 5. Nguồn lưu lượng truy cập
 6. Thông tin hệ thống
 7. Hit
 8. Thông tin nội dung
 9. Quảng cáo ứng dụng
 10. Sự kiện
 11. Thương mại điện tử nâng cao
 12. Lượt tương tác trên mạng xã hội
 13. Thời gian
 14. Ngoại lệ
 15. Các chỉ số / phương diện tuỳ chỉnh

Chỉ tạo trường

Bạn chỉ có thể đặt các trường sau trong phương thức create. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc phần Tạo đối tượng trình theo dõi trong Hướng dẫn cấu hình nâng cao.

Mã theo dõi/ Mã tài sản web

Bắt buộc đối với tất cả các loại truy cập.

Mã theo dõi / mã tài sản web. Định dạng là UA-XXXX-Y. Tất cả dữ liệu được thu thập đều được liên kết với mã này.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
trackingId văn bản None (Không có)
Giá trị mẫu: UA-XXXX-Y
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y');

// Alerts the tracking ID for the default tracker.
ga(function(tracker) {
 alert(tracker.get('trackingId'));
});

Tên mục theo dõi

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Tên của đối tượng công cụ theo dõi.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
name văn bản t0
Giá trị mẫu: myTracker
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'name': 'myTracker'});

Client ID

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Xác định ẩn danh một phiên bản trình duyệt. Theo mặc định, giá trị này được lưu trữ dưới dạng một phần của cookie Analytics bên thứ nhất với thời hạn hai năm.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
clientId văn bản Randomly Generated
Giá trị mẫu: 35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {
 'clientId': '35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b'
});

Tốc độ lấy mẫu

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chỉ định tỷ lệ phần trăm người dùng cần theo dõi. Mặc định là 100 (không có người dùng nào được lấy mẫu), nhưng các trang web lớn có thể cần sử dụng tốc độ lấy mẫu thấp hơn để không vượt quá giới hạn xử lý của Google Analytics.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
sampleRate number 100
Giá trị mẫu: 5
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'sampleRate': 5});

Tốc độ lấy mẫu tốc độ trang web

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chế độ cài đặt này xác định tần suất gửi báo hiệu tốc độ trang web. Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đo lường 1% người dùng.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
siteSpeedSampleRate number 1
Giá trị mẫu: 10
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'siteSpeedSampleRate': 10});

Luôn gửi liên kết giới thiệu

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Theo mặc định, URL liên kết giới thiệu HTTP, được dùng để phân bổ nguồn lưu lượng truy cập, chỉ được gửi khi tên máy chủ của trang web giới thiệu khác với tên máy chủ của trang hiện tại. Bạn chỉ nên bật chế độ cài đặt này nếu muốn xử lý các trang khác từ máy chủ hiện tại dưới dạng lượt giới thiệu.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
alwaysSendReferrer boolean false
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'alwaysSendReferrer': true});

Cho phép tham số liên kết

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Theo mặc định, analytics.js sẽ tìm kiếm các thông số chiến dịch tùy chỉnh như utm_source, utm_medium, v.v. trong cả chuỗi truy vấn và liên kết của URL của trang hiện tại. Việc đặt trường này thành false sẽ dẫn đến việc bỏ qua mọi thông số chiến dịch tùy chỉnh xuất hiện trong thẻ ký tự liên kết.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
allowAnchor boolean true
Giá trị mẫu: false
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'allowAnchor': false});

Tên cookie

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Tên cookie được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phân tích

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookieName văn bản _ga
Giá trị mẫu: gaCookie
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'cookieName': 'gaCookie'});

Miền cookie

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chỉ định miền dùng để lưu trữ cookie phân tích. Việc đặt thành "none" sẽ đặt cookie mà không chỉ định miền.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookieDomain văn bản document.location.hostname (normalized)
Giá trị mẫu: example.com
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'cookieDomain': 'example.com'});

Cờ gắn cờ

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chỉ định các cờ bổ sung để thêm vào cookie. Cờ phải được phân tách bằng dấu chấm phẩy.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookieFlags văn bản None (Không có)
Giá trị mẫu: SameSite=None; Secure
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'cookieFlags': 'SameSite=None; Secure'});

Thời hạn cookie

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chỉ định thời gian hết hạn cookie (tính bằng giây).

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookieExpires số nguyên 63072000 (two years)
Giá trị mẫu: 86400
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'cookieExpires': 86400});

Cập nhật cookie

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Khi bạn đặt cookieUpdate thành true (giá trị mặc định), analytics.js sẽ cập nhật cookie mỗi lần tải trang. Thao tác này sẽ cập nhật thời hạn cookie được đặt tương ứng với lượt truy cập gần đây nhất vào trang web. Ví dụ: nếu thời hạn sử dụng cookie được đặt thành 1 tuần và người dùng truy cập bằng cùng một trình duyệt 5 ngày một lần, thì thời hạn sử dụng cookie sẽ được cập nhật ở mỗi lượt truy cập nên sẽ không bao giờ hết hạn.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
cookieUpdate boolean true
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'cookieUpdate': 'false'});

Lưu trữ GAC

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Theo mặc định, analytics.js sẽ viết một cookie để lưu trữ thông tin chiến dịch. Trường này có thể được dùng để vô hiệu hoá hoạt động ghi cookie đó.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
storeGac boolean true
Giá trị mẫu: false
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'storeGac': false});

Miền cookie cũ

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Trường này được dùng để định cấu hình cách analytics.js tìm kiếm cookie do các tập lệnh Google Analytics trước đó tạo (chẳng hạn như ga.js và urchin.js).

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
legacyCookieDomain văn bản None (Không có)
Giá trị mẫu: store.example.com
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'legacyCookieDomain': 'store.example.com'});

Nhập nhật ký cũ

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Chỉ định xem analytics.js có cố gắng nhập dữ liệu lịch sử từ cookie ga.js hay không.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
legacyHistoryImport boolean true
Giá trị mẫu: false
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto', {'legacyHistoryImport': false});

Cho phép các tham số của trình liên kết

Không bắt buộc. Bạn chỉ có thể đặt giá trị này trong phương thức create.

Việc đặt trường này thành true sẽ cho phép việc phân tích cú pháp của các đối tượng đo lường trình liên kết giữa nhiều miền dùng để chuyển trạng thái trên các miền.

Tên trường Loại giá trị Giá trị mặc định
allowLinker boolean false
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {allowLinker: true});

Chung

Cho phép tính năng quảng cáo

Không bắt buộc.

Đặt trường này là false để tắt báo hiệu cho các tính năng quảng cáo của Google Analytics khi các tính năng này đã được bật thông qua plugin displayfeatures hoặc từ trong Google Analytics (Cài đặt thuộc tính > Thu thập dữ liệu).

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
allowAdFeatures None (Không có) boolean true Không có all
Giá trị mẫu: false
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'allowAdFeatures', false)

Mặt nạ IP

Không bắt buộc.

Khi có mặt, địa chỉ IP của người gửi sẽ được che giấu.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
anonymizeIp aip boolean None (Không có) Không có all
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'anonymizeIp', true);

Nguồn dữ liệu

Không bắt buộc.

Cho biết nguồn dữ liệu của lượt truy cập. Lượt truy cập được gửi từ analytics.js sẽ có nguồn dữ liệu được đặt thành 'web'; lượt truy cập được gửi từ một trong những SDK dành cho thiết bị di động sẽ có nguồn dữ liệu được đặt thành 'ứng dụng'.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dataSource ds văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: crm
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'dataSource', 'crm');

Thời gian của hàng đợi

Không bắt buộc.

Dùng để thu thập các lượt truy cập ngoại tuyến / tiềm ẩn. Giá trị thể hiện thời gian delta (tính bằng mili giây) từ khi xảy ra lượt truy cập đến thời điểm xảy ra lượt truy cập. Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 0. Các giá trị lớn hơn 4 giờ có thể dẫn đến các lượt truy cập không được xử lý.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
queueTime qt số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 560
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'queueTime', 560);

SSL buộc

Không bắt buộc.

Theo mặc định, báo hiệu được gửi từ các trang https sẽ được gửi bằng https trong khi các báo hiệu được gửi từ trang http sẽ được gửi bằng http. Việc đặt forceSSL thành true sẽ buộc các trang http cũng gửi tất cả báo hiệu bằng https.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
forceSSL None (Không có) boolean false Không có all
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'forceSSL', true);

Vận tải

Không bắt buộc.

Điều này chỉ định cơ chế truyền tải sẽ gửi lượt truy cập. Các tuỳ chọn là "báo hiệu", "xhr" hoặc "hình ảnh". Theo mặc định, analytics.js sẽ cố gắng tìm ra phương pháp tốt nhất dựa trên kích thước lần truy cập và khả năng của trình duyệt. Nếu bạn chỉ định 'beacon' và trình duyệt của người dùng không hỗ trợ phương thức `Navigationgator.sendBeacon`, thì trình duyệt này sẽ quay lại 'image' hoặc 'xhr' tuỳ thuộc vào kích thước lượt truy cập.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
transport None (Không có) văn bản none (automatically determined) None (Không có) all
Giá trị mẫu: beacon
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', 'click', 'download-me', {transport: 'beacon'});

Sử dụng tính năng Báo hiệu

Không bắt buộc.

Tuỳ chọn này hiện không còn được sử dụng. Thay vào đó, hãy dùng "phí vận chuyển". Khi bạn đặt giá trị này thành true (đúng), hệ thống sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng navgator.sendBeacon để gửi lượt truy cập. Điều này hữu ích trong trường hợp bạn muốn theo dõi sự kiện ngay trước khi người dùng rời khỏi trang web của bạn mà không trì hoãn việc điều hướng. Nếu trình duyệt không hỗ trợ Navgator.sendBeacon, thì lượt truy cập sẽ được gửi như bình thường.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
useBeacon None (Không có) boolean false Không có all
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', 'click', 'download-me', {useBeacon: true});

Thông số trình liên kết

Không bắt buộc.

Thông số trình liên kết để đo lường trên nhiều miền.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
linkerParam None (Không có) văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: _ga=1.231587807.1974034684.1435105198
Cách sử dụng mẫu:
// Alerts the linker parameter for the default tracker.
ga(function(tracker) {
 alert(tracker.get('linkerParam'));
});

Gọi lại lượt truy cập

Không bắt buộc.

Một hàm sẽ được gọi sau khi xử lý một lượt truy cập. Lệnh gọi lại này được thiết kế để luôn được gọi, trực tiếp sau khi lượt truy cập được gửi thành công hoặc khi đã xác định rằng lượt truy cập không thể gửi được hoặc không gửi được. Không có đối số nào được truyền vào hàm khi được gọi. Bạn nên tránh sử dụng HitcallBack để thực thi mã quan trọng cho ứng dụng của bạn vì có thể mã này không được gọi trong một số ít trường hợp (ví dụ: nếu máy chủ không phản hồi hoặc analytics.js không tải được). Trong trường hợp này, bạn có thể đặt thời gian chờ để đảm bảo quá trình thực thi.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
hitCallback None (Không có) hàm None (Không có) None (Không có) all
Ví dụ về cách sử dụng:
// Alerts the user when a hit is sent.
ga('send', 'pageview', {
 'hitCallback': function() {
  alert('hit sent');
 }
});

// Use a timeout to ensure the execution of critical application code.
ga('send', 'pageview', {'hitCallback': criticalCode});
setTimeout(criticalCode, 2000);

// Only run the critical code once.
var alreadyCalled = false;
function criticalCode() {
 if (alreadyCalled) return;
 alreadyCalled = true;

 // Run critical code here...
}

Người dùng

User ID

Không bắt buộc.

Trường này là bắt buộc nếu bạn không chỉ định Mã ứng dụng (cid) trong yêu cầu. Giá trị nhận dạng này là giá trị nhận dạng đã biết cho người dùng do chủ sở hữu trang web/người dùng thư viện cung cấp. Không được là PII (thông tin nhận dạng cá nhân). Bạn không được giữ nguyên giá trị này trong cookie Google Analytics hoặc bộ nhớ Analytics khác được cung cấp.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
userId uid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: as8eknlll
Cách sử dụng mẫu:
// Set the user ID when creating the tracker.
ga('create', 'UA-XXXX-Y', {'userId': 'as8eknlll'});

// Alternatively, you may set the user ID via the `set` method.
ga('set', 'userId', 'as8eknlll');

Phiên hoạt động

Kiểm soát phiên

Không bắt buộc.

Dùng để kiểm soát thời lượng phiên. Giá trị của "bắt đầu" buộc phiên mới để bắt đầu với lượt truy cập này và "kết thúc" buộc phiên hiện tại kết thúc với lượt truy cập này. Tất cả các giá trị khác sẽ bị bỏ qua.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
sessionControl sc văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: start
Cách sử dụng mẫu:
// Starts a new session.
ga('send', 'pageview', {'sessionControl': 'start'});

Nguồn lưu lượng

Đường liên kết giới thiệu tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định nguồn giới thiệu nào mang lại lưu lượng truy cập cho một trang web. Giá trị này cũng dùng để tính toán nguồn lưu lượng truy cập. Định dạng của giá trị này là URL. Trường này được khởi tạo bởi lệnh tạo và chỉ được đặt khi tên máy chủ hiện tại khác với tên máy chủ của đường liên kết giới thiệu, trừ phi trường "alwaysSendReferrer" được đặt thành true.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
referrer dr văn bản document.referrer 2048 byte all
Giá trị mẫu: http://example.com
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'referrer', 'http://example.com');

Tên chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định tên chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignName cn văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: (direct)
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignName', '(direct)');

Nguồn chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định nguồn chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignSource cs văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: (direct)
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignSource', '(direct)');

Phương tiện chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định phương tiện chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignMedium cm văn bản None (Không có) 50 byte all
Giá trị mẫu: organic
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignMedium', 'organic');

Từ khoá cho chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định từ khoá của chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignKeyword ck văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Blue Shoes
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignKeyword', 'Blue Shoes');

Nội dung chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định nội dung chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignContent cc văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: content
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignContent', 'content');

Mã chiến dịch

Không bắt buộc.

Chỉ định mã chiến dịch.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
campaignId ci văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: ID
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'campaignId', 'ID');

Thông tin hệ thống

Độ phân giải màn hình

Không bắt buộc.

Chỉ định độ phân giải màn hình. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
screenResolution sr văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 800x600
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'screenResolution', '800x600');

Kích thước khung nhìn

Không bắt buộc.

Chỉ định khu vực có thể xem của trình duyệt / thiết bị. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
viewportSize vp văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 123x456
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'viewportSize', '123x456');

Mã hóa tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định bộ ký tự dùng để mã hoá trang / tài liệu. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
encoding de văn bản UTF-8 20 byte all
Giá trị mẫu: UTF-8
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'encoding', 'UTF-16');

Màu màn hình

Không bắt buộc.

Chỉ định độ sâu cho màu màn hình. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
screenColors sd văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 24-bits
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'screenColors', '8-bit');

Ngôn ngữ người dùng

Không bắt buộc.

Chỉ định ngôn ngữ. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
language ul văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: en-us
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'language', 'en-us');

Bật Java

Không bắt buộc.

Chỉ định xem Java đã được bật hay chưa. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
javaEnabled je boolean None (Không có) Không có all
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'javaEnabled', true);

Phiên bản Flash

Không bắt buộc.

Chỉ định phiên bản flash. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
flashVersion fl văn bản None (Không có) 20 byte all
Giá trị mẫu: 10 1 r103
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'flashVersion', '10 1 r103');

Hit

Loại truy cập

Bắt buộc đối với tất cả các loại truy cập.

Loại lần truy cập. Phải là một trong các lựa chọn như "pageview", "screenview", "sự kiện", "giao dịch", "mục", "xã hội", "ngoại lệ", "thời gian".

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
hitType t văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: pageview
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', {
 'hitType': 'pageview',
 'page': '/home'
});

Lượt truy cập không có tương tác

Không bắt buộc.

Chỉ định một lượt truy cập được coi là không tương tác.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
nonInteraction ni boolean None (Không có) Không có all
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'nonInteraction', true);

Thông tin về Nội dung

URL vị trí tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định URL đầy đủ (không bao gồm văn bản liên kết) của trang. Trường này được khởi tạo bằng lệnh create.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
location dl văn bản None (Không có) 2048 byte all
Giá trị mẫu: http://foo.com/home?a=b
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'location', 'http://foo.com/home?a=b');

Tên máy chủ lưu trữ tài liệu

Không bắt buộc.

Chỉ định tên máy chủ lưu trữ nội dung.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
hostname dh văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: foo.com
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'hostname', 'foo.com');

Đường dẫn tài liệu

Không bắt buộc.

Phần đường dẫn của URL trang. Phải bắt đầu bằng "/". Đối với các lượt truy cập "pageview", bạn phải chỉ định &dl hoặc cả &dh và &dp để lượt truy cập đó hợp lệ. Dùng để chỉ định các đường dẫn trang ảo.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
page dp văn bản None (Không có) 2048 byte all
Giá trị mẫu: /foo
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'page', '/foo');

Tiêu đề tài liệu

Không bắt buộc.

Tiêu đề của trang / tài liệu. Giá trị mặc định là document.title.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
title dt văn bản None (Không có) 1500 byte all
Giá trị mẫu: Settings
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'title', 'Settings');

Tên màn hình

Bắt buộc đối với loại lượt truy cập xem màn hình.

Thông số này không bắt buộc trên thuộc tính web và bắt buộc trên các thuộc tính thiết bị di động đối với lượt truy cập xem màn hình. Thông số này được dùng cho "Tên màn hình" của lượt truy cập xem màn hình. Trên các thuộc tính web, thông số này sẽ mặc định là URL duy nhất của trang bằng cách sử dụng tham số &dl nguyên trạng, hoặc tập hợp tham số từ &dh và &dp.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
screenName cd văn bản None (Không có) 2048 byte lượt xem màn hình
Giá trị mẫu: High Scores
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'screenName', 'High Scores');

Nhóm nội dung

Không bắt buộc.

Bạn có thể có tối đa 5 nhóm nội dung, mỗi nhóm có một chỉ mục liên kết từ 1 đến 5. Mỗi nhóm nội dung có thể có tối đa 100 nhóm nội dung. Giá trị của một nhóm nội dung là văn bản phân cấp được phân tách bằng dấu "/". Tất cả dấu gạch chéo ở đầu và cuối sẽ bị xoá và mọi dấu gạch chéo lặp lại sẽ được giảm thành một dấu gạch chéo. Ví dụ: '/a//b/' sẽ được chuyển đổi thành 'a/b'.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
contentGroup cg<groupIndex> văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: news/sports
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');

Mã liên kết

Không bắt buộc.

Mã của một phần tử DOM được nhấp, dùng để phân biệt nhiều liên kết với cùng một URL trong các báo cáo Analytics trong trang khi Thuộc tính liên kết nâng cao được bật cho thuộc tính.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
linkid linkid văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: nav_bar
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', '&linkid', 'html-element-id');

Ứng dụng

Tên ứng dụng

Không bắt buộc.

Chỉ định tên ứng dụng. Trường này là bắt buộc đối với bất kỳ lượt truy cập nào có dữ liệu liên quan đến ứng dụng (tức là phiên bản ứng dụng, mã ứng dụng hoặc mã trình cài đặt ứng dụng). Trường này là không bắt buộc đối với các lượt truy cập gửi vào thuộc tính web.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
appName an văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: My App
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'appName', 'My App');

Mã ứng dụng

Không bắt buộc.

Giá trị nhận dạng ứng dụng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
appId aid văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: com.company.app
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'appId', 'com.company.app');

Phiên bản ứng dụng

Không bắt buộc.

Chỉ định phiên bản ứng dụng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
appVersion av văn bản None (Không có) 100 byte all
Giá trị mẫu: 1.2
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'appVersion', '1.2');

Mã trình cài đặt ứng dụng

Không bắt buộc.

Mã nhận dạng trình cài đặt ứng dụng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
appInstallerId aiid văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: com.platform.vending
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'appInstallerId', 'com.platform.vending');

Sự kiện

Danh mục sự kiện

Bắt buộc đối với loại truy cập sự kiện.

Chỉ định danh mục sự kiện. Không được để trống.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
eventCategory ec văn bản None (Không có) 150 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Category
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', {
 'eventCategory': 'Category',
 'eventAction': 'Action'
});

Hành động sự kiện

Bắt buộc đối với loại truy cập sự kiện.

Chỉ định hành động sự kiện. Không được để trống.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
eventAction ea văn bản None (Không có) 500 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Action
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', {
 'eventCategory': 'Category',
 'eventAction': 'Action'
});

Nhãn sự kiện

Không bắt buộc.

Chỉ định nhãn sự kiện.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
eventLabel el văn bản None (Không có) 500 byte sự kiện
Giá trị mẫu: Label
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', {
 'eventCategory': 'Category',
 'eventAction': 'Action',
 'eventLabel': 'Label'
});

Giá trị sự kiện

Không bắt buộc.

Chỉ định giá trị sự kiện. Các giá trị phải là số không âm.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
eventValue ev số nguyên None (Không có) None (Không có) sự kiện
Giá trị mẫu: 55
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'event', {
 'eventCategory': 'Category',
 'eventAction': 'Action',
 'eventValue': 55
});

Thương mại điện tử nâng cao

SKU sản phẩm

Không bắt buộc.

SKU của sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) id pr<productIndex>id văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: P12345
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'id': 'P12345'});

Tên sản phẩm

Không bắt buộc.

Tên sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) name pr<productIndex>nm văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Android T-Shirt
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'name': 'Android T-Shirt'});

Thương hiệu của sản phẩm

Không bắt buộc.

Thương hiệu có liên quan đến sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) brand pr<productIndex>br văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Google
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'brand': 'Google'});

Danh mục sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh mục chứa sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Thông số danh mục sản phẩm có thể là phân cấp. Sử dụng / làm dấu phân tách để chỉ định tối đa 5 cấp thứ bậc. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) category pr<productIndex>ca văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Apparel
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'category': 'Apparel'});

Biến thể sản phẩm

Không bắt buộc.

Biến thể của sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) variant pr<productIndex>va văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: Black
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'variant': 'Black'});

Giá sản phẩm

Không bắt buộc.

Đơn giá của một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) price pr<productIndex>pr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 29.20
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'price': '29.20'});

Số lượng sản phẩm

Không bắt buộc.

Số lượng của một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) quantity pr<productIndex>qt số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'quantity': 2});

Mã giảm giá sản phẩm

Không bắt buộc.

Mã giảm giá được liên kết với một sản phẩm. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) coupon pr<productIndex>cc văn bản None (Không có) 500 byte all
Giá trị mẫu: SUMMER_SALE13
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'coupon': 'SUMMER_SALE13'});

Vị trí sản phẩm

Không bắt buộc.

Vị trí của sản phẩm trong một danh sách hoặc bộ sưu tập. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) position pr<productIndex>ps số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'position': 2});

Phương diện tùy chỉnh của sản phẩm

Không bắt buộc.

Phương diện tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục phương diện là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) dimension pr<productIndex>cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: Member
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'dimension1': 'Member'});

Chỉ số tuỳ chỉnh của sản phẩm

Không bắt buộc.

Chỉ số tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục chỉ số là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product) metric pr<productIndex>cm<metricIndex> số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 28
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addProduct', {'metric1': 28});

Hành động đối với sản phẩm

Không bắt buộc.

Vai trò của các sản phẩm trong một lượt truy cập. Nếu bạn không chỉ định hành động đối với sản phẩm, thì hệ thống sẽ bỏ qua tất cả các định nghĩa sản phẩm có trong lượt truy cập đó. Phải là một trong các lựa chọn sau: thông tin chi tiết, nhấp, thêm, xoá, thanh toán, thanh toán_tuỳ chọn, mua hàng, hoàn tiền. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) pa văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: detail
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'detail');

Mã giao dịch

Không bắt buộc.

Mã giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) id ti văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: T1234
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'id': 'T1234'});

Đơn vị liên kết

Không bắt buộc.

Cửa hàng hoặc đơn vị liên kết mà giao dịch này diễn ra. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) affiliation ta văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Google Store
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'affiliation': 'Google Store'});

Doanh thu

Không bắt buộc.

Tổng giá trị giao dịch, bao gồm cả thuế và phí vận chuyển. Nếu không được gửi, giá trị này sẽ được tự động tính toán bằng cách sử dụng các trường số lượng và giá của tất cả các sản phẩm trong cùng một lần truy cập. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) revenue tr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 123.21
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'revenue': '123.21'});

Thuế

Không bắt buộc.

Tổng thuế liên quan đến giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) tax tt currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 10.78
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'tax': '10.78'});

Thông tin vận chuyển

Không bắt buộc.

Phí vận chuyển liên quan đến giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) shipping ts currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 3.55
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'shipping': '3.55'});

Mã giảm giá

Không bắt buộc.

Phiếu giảm giá giao dịch được sử dụng với giao dịch. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "mua hàng" hoặc "hoàn tiền". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) coupon tcc văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: SUMMER08
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'purchase', {'coupon': 'SUMMER08'});

Danh sách thao tác với sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh sách hoặc bộ sưu tập nơi diễn ra một hành động sản phẩm. Đây là một thông số bổ sung có thể được gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "chi tiết" hoặc "nhấp chuột". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) list pal văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Search Results
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'click', {'list': 'Search Results'});

Bước thanh toán

Không bắt buộc.

Số bước trong phễu thanh toán. Đây là một thông số bổ sung có thể gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "thanh toán". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) step cos số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'checkout', {'step': 2});

Tuỳ chọn bước thanh toán

Không bắt buộc.

Thông tin bổ sung về một bước thanh toán. Đây là một thông số bổ sung có thể gửi khi Hành động sản phẩm được đặt thành "thanh toán". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(product action) option col văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Visa
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'checkout', {'option': 'Visa'});

Tên danh sách lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh sách hoặc bộ sưu tập chứa sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) list il<listIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Search Results
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'list': 'Search Results'});

SKU của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Mã sản phẩm hoặc SKU. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) id il<listIndex>pi<productIndex>id văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: P67890
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'id': 'P67890'});

Tên lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Tên sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) name il<listIndex>pi<productIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Android T-Shirt
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'name': 'Android T-Shirt'});

Thương hiệu hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Thương hiệu có liên quan đến sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) brand il<listIndex>pi<productIndex>br văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Google
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'brand': 'Google'});

Danh mục lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Danh mục chứa sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) category il<listIndex>pi<productIndex>ca văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Apparel
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'category': 'Apparel'});

Biến thể lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Biến thể của sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) variant il<listIndex>pi<productIndex>va văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Black
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'variant': 'Black'});

Vị trí lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Vị trí của sản phẩm trong một danh sách hoặc bộ sưu tập. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) position il<listIndex>pi<productIndex>ps số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 2
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'position': 2});

Giá lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Giá của một sản phẩm. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) price il<listIndex>pi<productIndex>pr currency None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 29.20
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'price': '29.20'});

Phương diện tùy chỉnh của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Phương diện tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục phương diện là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) dimension il<listIndex>pi<productIndex>cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Member
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'dimension1': 'Member'});

Chỉ số tuỳ chỉnh của lượt hiển thị sản phẩm

Không bắt buộc.

Chỉ số tuỳ chỉnh cấp sản phẩm, trong đó chỉ mục chỉ số là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ mục Danh sách lượt hiển thị phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Chỉ số sản phẩm phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(impression) metric il<listIndex>pi<productIndex>cm<metricIndex> số nguyên None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 28
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addImpression', {'metric1': '28'});

Mã khuyến mãi

Không bắt buộc.

Mã khuyến mãi. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(promo) id promo<promoIndex>id văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: SHIP
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addPromo', {'id': 'SHIP'});

Tên chương trình khuyến mãi

Không bắt buộc.

Tên của quảng cáo. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(promo) name promo<promoIndex>nm văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Free Shipping
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addPromo', {'name': 'Free Shipping'});

Mẫu quảng cáo khuyến mãi

Không bắt buộc.

Mẫu quảng cáo được liên kết với chương trình khuyến mãi. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(promo) creative promo<promoIndex>cr văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: Shipping Banner
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addPromo', {'creative': 'Shipping Banner'});

Vị trí khuyến mãi

Không bắt buộc.

Vị trí của mẫu quảng cáo. Chỉ mục khuyến mãi phải là một số nguyên dương từ 1 đến 200. Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(promo) position promo<promoIndex>ps văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: banner_slot_1
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:addPromo', {'position': 'banner_slot_1'});

Hành động khuyến mãi

Không bắt buộc.

Chỉ định vai trò của chương trình khuyến mãi có trong một lượt truy cập. Nếu một hành động khuyến mãi không được chỉ định, thì hành động khuyến mãi mặc định, "view" sẽ được giả định. Để đo lường một lượt nhấp của người dùng vào một chương trình khuyến mãi, hãy đặt giá trị này thành "promo_click". Đối với analytics.js, bạn phải cài đặt trình bổ trợ Thương mại điện tử nâng cao trước khi sử dụng trường này.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
(promo) action promoa văn bản None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: click
Cách sử dụng mẫu:
ga('ec:setAction', 'promo_click'});

Mã đơn vị tiền tệ

Không bắt buộc.

Khi có thẻ, hãy cho biết nội tệ cho tất cả giá trị tiền tệ giao dịch. Giá trị phải là mã đơn vị tiền tệ ISO 4217 hợp lệ.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
currencyCode cu văn bản None (Không có) 10 byte all
Giá trị mẫu: EUR
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'currencyCode', 'EUR');

Tương tác trên mạng xã hội

Mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook hoặc Google Plus.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
socialNetwork sn văn bản None (Không có) 50 byte social
Giá trị mẫu: facebook
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'social', {
 'socialNetwork': 'facebook',
 'socialAction': 'like',
 'socialTarget': 'http://foo.com'
})

Hành động trên mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định hành động tương tác trên mạng xã hội. Ví dụ: trên Google Plus khi người dùng nhấp vào nút +1, hành động trên mạng xã hội là 'dấu cộng'.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
socialAction sa văn bản None (Không có) 50 byte social
Giá trị mẫu: like
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'social', {
 'socialNetwork': 'facebook',
 'socialAction': 'like',
 'socialTarget': 'http://foo.com'
})

Mục tiêu hành động trên mạng xã hội

Bắt buộc đối với loại truy cập mạng xã hội.

Chỉ định mục tiêu của một lượt tương tác trên mạng xã hội. Giá trị này thường là một URL nhưng có thể là bất kỳ văn bản nào.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
socialTarget st văn bản None (Không có) 2048 byte social
Giá trị mẫu: http://foo.com
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'social', {
 'socialNetwork': 'facebook',
 'socialAction': 'like',
 'socialTarget': 'http://foo.com'
})

Thời gian

Danh mục thời gian người dùng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định danh mục thời gian người dùng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
timingCategory utc văn bản None (Không có) 150 byte thời gian
Giá trị mẫu: category
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'timing', {
 'timingCategory': 'category',
 'timingVar': 'lookup',
 'timingValue': 123
});

Tên biến thời gian người dùng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định biến thời gian người dùng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
timingVar utv văn bản None (Không có) 500 byte thời gian
Giá trị mẫu: lookup
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'timing', {
 'timingCategory': 'category',
 'timingVar': 'lookup',
 'timingValue': 123
});

Thời gian người dùng sử dụng

Bắt buộc đối với loại truy cập thời gian.

Chỉ định giá trị thời gian của người dùng. Giá trị tính bằng mili giây.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
timingValue utt số nguyên None (Không có) None (Không có) thời gian
Giá trị mẫu: 123
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'timing', {
 'timingCategory': 'category',
 'timingVar': 'lookup',
 'timingValue': 123
});

Nhãn thời gian người dùng

Không bắt buộc.

Chỉ định nhãn thời gian người dùng.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
timingLabel utl văn bản None (Không có) 500 byte thời gian
Giá trị mẫu: label
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'timing', {
 'timingCategory': 'category',
 'timingVar': 'lookup',
 'timingValue': 123,
 'timingLabel': 'label'
});

Ngoại lệ

Mô tả ngoại lệ

Không bắt buộc.

Chỉ định nội dung mô tả ngoại lệ.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
exDescription exd văn bản None (Không có) 150 byte trường hợp ngoại lệ
Giá trị mẫu: DatabaseError
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'exception', {
 'exDescription': 'DatabaseError'
});

Trường hợp ngoại lệ có nghiêm trọng không?

Không bắt buộc.

Xác định xem ngoại lệ có nghiêm trọng hay không.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
exFatal exf boolean 1 Không có trường hợp ngoại lệ
Giá trị mẫu: true
Cách sử dụng mẫu:
ga('send', 'exception', {
 'exFatal': true
});

Phương diện / Chỉ số tùy chỉnh

Phương diện tùy chỉnh

Không bắt buộc.

Mỗi phương diện tùy chỉnh đều có một chỉ mục liên kết. Có tối đa 20 phương diện tùy chỉnh (200 phương diện cho tài khoản Analytics 360). Chỉ mục phương diện phải là số nguyên dương từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị đó.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
dimension cd<dimensionIndex> văn bản None (Không có) 150 byte all
Giá trị mẫu: Sports
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'dimension14', 'Sports');

Chỉ số tuỳ chỉnh

Không bắt buộc.

Mỗi chỉ số tùy chỉnh có một chỉ mục liên kết. Có tối đa 20 chỉ số tuỳ chỉnh (200 chỉ số cho tài khoản Analytics 360). Chỉ mục chỉ số phải là số nguyên dương từ 1 đến 200, bao gồm cả hai giá trị đó.

Tên trường Thông số giao thức Loại giá trị Giá trị mặc định Chiều dài tối đa Các loại truy cập được hỗ trợ
metric cm<metricIndex> number None (Không có) None (Không có) all
Giá trị mẫu: 47
Cách sử dụng mẫu:
ga('set', 'metric7', 47);