Spojování dat první strany

Pomocí služby Ads Data Hub můžete spouštět dotazy, které spojí data Googlu s daty první strany, která jste nahráli do nástroje BigQuery. Díky tomu můžete získat úplnější přehled o tom, jaké interakce uskutečňují uživatelé s vaší platformou. Také to může pomoci zpřesnit atribuci.

Vaše data musí být klíčována identifikátorem, který služba Ads Data Hub měří. Tento spojovací klíč slouží jako sdílený atribut mezi vašimi daty a daty Googlu a umožňuje oba soubory dat propojit. Ads Data Hub podporuje spojování podle těchto klíčů:

  • Resetovatelný identifikátor zařízení (RDID) [není dostupné pro dodavatele]
  • Vlastní proměnné Floodlight
  • Soubory cookie
  • Identifikátory LiveRamp RampID (v současnosti ve verzi beta)

Ačkoli některé spojovací klíče jsou vhodnější pro určité scénáře, výběr klíče závisí spíše na tom, jak jsou vaše data uspořádána (tj. z aplikací nebo offline), než na způsobu použití. Například pokud provádíte segmentaci zákazníků, můžete data spojovat podle RDID i souborů cookie. Použití RDID je ale užitečnější pro inzerenty, jejichž návštěvnost pochází zejména z aplikací (například firmy nabízející spolujízdu), než pro inzerenty, kteří tržby získávají jinak.

Na vysoké úrovni jsou případy použití různých možností párování v podstatě stejné: díky spojení vašich dat s daty Googlu můžete získávat odpovědi na přínosnější inzertní otázky a vytvářet lepší publika. Každý způsob párování však zpřístupňuje jiná data, má jiná omezení a vyžaduje jinak rozsáhlé investice do úvodního nastavení a následné údržby.

Přehled dostupných spojovacích klíčů

V tomto přehledu se dozvíte o rozdílech mezi dostupnými spojovacími klíči.

Je nepravděpodobné, že se podaří spárovat všechna vaše data z reklam Google. Míry shody závisejí na mnoha faktorech a liší se podle případů použití a nastavení na straně klienta. Míry shody bývají nižší, než uživatelé očekávají.

RDID

RDID je jedinečný identifikátor používaný výhradně u nativních aplikací na mobilních zařízeních. Proto je párování pomocí RDID ideální pro inzerenty, jejichž data pocházejí převážně z mobilních aplikací, nebo kteří velkou část zobrazení realizují na mobilech. Párování pomocí RDID je nejméně náročné na úvodní nastavení.

Další informace o párování pomocí RDID

Vlastní proměnné Floodlight

Vlastní proměnné Floodlight jsou parametry adresy URL připojené ke značkám Floodlight, které zaznamenávají informace během konverzní události. Protože jsou tyto značky používány výhradně službami ze sady Google Marketing Platform (GMP), je tento způsob párování omezen právě jen na ID těchto služeb. Párování pomocí vlastních proměnných Floodlight vyžaduje malé investice do úvodního nastavení.

Další informace o párování pomocí vlastních proměnných Floodlight

Soubory cookie

Párování pomocí souborů cookie přidružuje inzerentovy soubory cookie k souborům cookie Googlu. Úvodní nastavení tohoto způsobu párování vyžaduje investice. Naplnění identifikačních tabulek také vyžaduje určitý čas, jehož délka se různí.

Důležité: Párování souborů cookie lze provádět pouze pro uživatele, kteří uskutečnili transakci s vaší doménou a vašimi reklamami.

Další informace o párování pomocí souborů cookie

Identifikátory LiveRamp RampID

Další informace o párování pomocí LiveRamp

Který spojovací klíč je pro vás nejvhodnější?

Jak už jsme zmínili, výběr správného klíče závisí především na tom, jak lidé uskutečňují interakce s vaší platformou. V určitých případech použití nicméně některé klíče nelze použít. V níže uvedené tabulce podporovaných případů použití najděte, které klíče lze pro váš konkrétní případ použít. Pak můžete určit, jaký typ dat budete potřebovat.

Podporované případy použití

Níže uvedený výčet obsahuje ukázkové případy použití a data první strany, která by k danému cíli bylo možno použít. Seznam si neklade za cíl být vyčerpávající. Kromě toho, jak už jsme zmínili, v mnoha případech lze použít jakýkoli spojovací klíč. (Ačkoli v některých případech použití, specifických pro určitou platformu nebo typ zařízení, může být určitý spojovací klíč vhodnější.)

Případ použití Kontaktní body (tj. mobilní zařízení, web, sociální sítě) Data o vlastních segmentech (tj. zájmové kategorie) Údaje o konverzích (tj. transakce, offline konverze)
Nárůst díky kampani. Měření vlivu reklamy nebo kampaně na počet konverzí pomocí A/B testování.
Výkon YouTube na mobilních zařízeních. Měření zobrazení YouTube, k nimž dojde v aplikaci na mobilních zařízeních.
Konverze v aplikaci. Měření konverzí, k nimž dojde v aplikaci.
Spojování historie nákupů s daty získanými po kampani. Vyhodnocení účinnosti kampaně a uvedení historie nákupů do kontextu.
Segmentace zákazníků. Měření a zlepšení publik pomocí spojení vámi měřených derivátorů s daty o reklamách Google.
Zacílení na uživatele, kteří opustili nákupní košík. Vytváření publik z uživatelů, kteří opustili nákupní košík, pomocí konverzních událostí typu Přidání do košíku.
Telemetrie. Obohacení publik a získání statistik na základě akcí, které měříte ve své aplikaci, například prohlížení bez uskutečnění konverze.
Cílení pomocí metrik hodnoty konverze. Vytváření publik pomocí historické hodnoty konverze.

Úvodní nastavení

Konkrétní implementační postup se u jednotlivých způsobů párování liší. Obecně je nicméně potřeba:

  1. nahrát vaše data do nástroje BigQuery,
  2. udělit servisnímu účtu služby Ads Data Hub přístup ke čtení pro tyto soubory dat a přístup k zápisu pro tabulky s výsledky.

Metody párování pomocí identifikátorů LiveRamp a souborů cookie kromě toho vyžadují i další nastavení.

Nahrání dat

Svá data nahrajte do alespoň jednoho souboru dat v nástroji BigQuery (např. YourData). Vytvořte další soubor dat, do něhož bude vložen výsledek spojení, která provedete mezi svými daty a daty na Googlu (např. OutputData).

Oprávnění pro servisní účet Ads Data Hub

Servisnímu účtu služby Ads Data Hub musíte přidělit roli „Prohlížení dat BigQuery“ (roles/bigquery.dataViewer) pro všechny soubory dat obsahující nahraná data, která chcete používat.

Dále servisní účet potřebuje roli „Editor dat BigQuery“ (roles/bigquery.dataEditor) pro soubory dat, do nichž mají být ukládány výstupy provedených spojení.

Další informace o rolích v nástroji BigQuery