การกำหนดเป้าหมาย

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีให้ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายแก่คำขอโฆษณา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

RequestConfiguration

RequestConfiguration เป็นโครงสร้างที่รวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ทั่วโลกผ่านฟังก์ชันส่วนกลางของ SetRequestConfiguration()

หากต้องการอัปเดตการกำหนดค่าคำขอ ให้รับการกำหนดค่าปัจจุบันก่อน จากนั้นอัปเดตการกำหนดค่าที่ต้องการ แล้วตั้งค่าดังนี้

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ได้มีการตั้งค่าที่เรียกว่า "แท็กสำหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก" การตั้งค่าแท็กนี้ถือว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ดำเนินการในนามของเจ้าของแอป โดยเข้าใจว่าการใช้การตั้งค่านี้ในทางที่ผิดอาจส่งผลให้บัญชี Google ของคุณถูกสิ้นสุดการใช้งาน

ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณระบุได้ว่าต้องการให้ Google ปฏิบัติต่อเนื้อหาแบบมุ่งเน้นเด็กเป็นหลักหรือไม่เมื่อคุณส่งคำขอโฆษณา หากคุณระบุว่าต้องการให้ Google ปฏิบัติต่อเนื้อหาของคุณแบบมุ่งเน้นเด็กเป็นหลัก เราจะดำเนินการเพื่อปิดใช้ IBA และโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งในคำขอโฆษณาดังกล่าว

คุณกำหนดการตั้งค่าได้โดยกำหนดสมาชิก tag_for_child_directed_treatment ของโครงสร้าง RequestConfiguration ให้กับค่าที่แจกแจงรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • ให้สิทธิ์ RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment แก่ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้เราดูแลเนื้อหาแบบมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • ให้สิทธิ์ RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment แก่ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้เนื้อหามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecifiedหากคุณไม่ต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้ระบบดำเนินการกับเนื้อหาของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับ COPPA ในคำขอโฆษณา

ตัวอย่างต่อไปนี้ช่วยระบุว่าคุณต้องการให้ระบบพิจารณาเนื้อหาว่ามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ COPPA

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าแท็กนี้หมายความว่าคุณรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ดำเนินการในนามของเจ้าของแอป โดยเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้บัญชี Google ของคุณถูกยุติการใช้งาน

คุณทำเครื่องหมายให้กับคำขอโฆษณาเพื่อรับการปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ได้สะดวก โปรดทราบว่าคุณอาจมีภาระหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายภายใต้ GDPR โปรดอ่านคำแนะนำของสหภาพยุโรปและขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือของ Google ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้สะดวกเท่านั้น แต่ไม่ได้ลดทอนภาระหน้าที่ของผู้เผยแพร่โฆษณาตามที่กฎระเบียบดังกล่าวระบุไว้แต่อย่างใด ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า GDPR ส่งผลต่อผู้เผยแพร่โฆษณาอย่างไร

เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ พารามิเตอร์แท็กสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในยุโรป (TFUA) จะรวมอยู่ในคำขอโฆษณา พารามิเตอร์นี้จะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับคำขอโฆษณาทั้งหมด และยังปิดใช้คำขอที่ส่งไปยังผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม เช่น พิกเซลการวัดผลโฆษณา และเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม

สมาชิกใน RequestConfiguration กำหนดค่าพารามิเตอร์ TFUA คือ tag_for_under_age_of_consent ได้ เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกำหนดค่าได้โดยใช้ค่าที่แจกแจงต่อไปนี้

 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้คำขอโฆษณาได้รับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้คำขอโฆษณาได้รับการดูแลสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • กำหนด RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้กับ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified เพื่อระบุว่าคุณไม่ได้ระบุว่าคำขอโฆษณาควรได้รับการปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ำกว่าอายุที่ให้ความยินยอมหรือไม่

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าคุณต้องการ TFUA รวมอยู่ในคำขอโฆษณา

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

แท็กที่เปิดใช้การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่าอายุที่ยินยอมไม่ควรตั้งค่าเป็น "จริง" พร้อมกัน โดยหากตั้งค่าดังกล่าว การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะมีความสำคัญเหนือกว่า

การกรองเนื้อหาโฆษณา

แอปจะกำหนดการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุดให้กับคำขอโฆษณาได้ผ่านทาง RequestConfiguration::max_ad_content_rating field โฆษณา AdMob ที่ส่งกลับเมื่อกำหนดค่ามีการจัดประเภทเนื้อหาที่ระดับนั้นหรือต่ำกว่า ค่าที่เป็นไปได้สำหรับกรณีนี้ขึ้นอยู่กับการแยกประเภทป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัล และต้องเป็นค่าที่แจกแจงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

โค้ดต่อไปนี้กำหนดค่าโครงสร้าง RequestConfiguration เพื่อระบุว่าเนื้อหาโฆษณาที่แสดงผลควรสอดคล้องกับการระบุป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่สูงกว่า G

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

ออบเจ็กต์ AdRequest จะรวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมายที่จะส่งไปพร้อมกับคำขอโฆษณา

URL เนื้อหา

เมื่อขอโฆษณา แอปอาจส่ง URL ของเนื้อหาที่แสดง ซึ่งจะทำให้การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดจับคู่โฆษณากับเนื้อหาได้

เช่น หากแอปกำลังขอโฆษณาขณะแสดงเนื้อหาจาก https://www.example.com คุณสามารถส่ง URL นี้เพื่อกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องได้

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();