การกำหนดเป้าหมาย

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีให้ข้อมูลการกําหนดเป้าหมายกับคําขอโฆษณา

สิ่งที่ต้องมีก่อน

RequestConfiguration

RequestConfiguration คือโครงสร้างที่รวบรวมข้อมูลการกําหนดเป้าหมายที่จะนําไปปรับใช้ทั่วโลกผ่านฟังก์ชัน SetRequestConfiguration() ทั่วโลก

หากต้องการอัปเดตการกําหนดค่าคําขอ คุณต้องรับการกําหนดค่าปัจจุบันก่อน จากนั้นดําเนินการอัปเดตที่ต้องการ แล้วตั้งค่าดังนี้

 firebase::gma::RequestConfiguration retrieved_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 // .. apply your changes, then:

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) มีการตั้งค่าชื่อว่า "tag สําหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก" การตั้งค่าแท็กนี้หมายความว่าคุณได้รับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ดําเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้บัญชี Google ของคุณถูกยกเลิกการใช้งาน

ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณระบุได้ว่าต้องการให้ Google ปฏิบัติต่อเนื้อหาแบบมุ่งเน้นเด็กเป็นหลักหรือไม่เมื่อคุณส่งคําขอโฆษณา หากคุณระบุว่าต้องการให้ Google พิจารณาเนื้อหาของคุณว่ามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย เราจะดําเนินการเพื่อปิดใช้ IBA และโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งในคําขอโฆษณานั้น

กําหนดการตั้งค่าได้โดยกําหนดโครงสร้างสมาชิก tag_for_child_directed_treatment ของ RequestConfiguration ให้กับค่าที่แจกแจงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • ให้ RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้เนื้อหาของคุณมีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ COPPA
 • โปรดกําหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้กับ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้เนื้อหามีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของ COPPA
 • กําหนด RequestConfiguration::tag_for_child_directed_treatment ให้ RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentUnspecifiedหากไม่ต้องการระบุลักษณะการดําเนินการกับเนื้อหาตาม COPPA ในคําขอโฆษณา

ตัวอย่างต่อไปนี้จะระบุว่าคุณต้องการให้เนื้อหาของคุณมีการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก ตามวัตถุประสงค์ของ COPPA

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_child_directed_treatment =
  firebase::RequestConfiguration::kChildDirectedTreatmentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

การตั้งค่าแท็กนี้ เป็นการรับรองว่าการแจ้งเตือนนี้ถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของแอป คุณเข้าใจว่าการละเมิดการตั้งค่านี้อาจส่งผลให้บัญชี Google ของคุณถูกยกเลิก

คุณทําเครื่องหมายให้กับคําขอโฆษณาเพื่อรับการปฏิบัติสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ได้สะดวก โปรดทราบว่าคุณอาจมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ GDPR โปรดอ่านหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปและปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ โปรดทราบว่าเครื่องมือของ Google ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้สะดวก และไม่ต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่กฎระเบียบดังกล่าวระบุไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่า GDPR ส่งผลต่อผู้เผยแพร่โฆษณาอย่างไร

เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ แท็กสําหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ในยุโรป (TFUA) จะรวมอยู่ในคําขอโฆษณา พารามิเตอร์นี้จะปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้และรีมาร์เก็ตติ้งสําหรับคําขอโฆษณาทั้งหมด ทั้งยังปิดใช้คําขอที่ส่งไปยังผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม เช่น พิกเซลการวัดผลโฆษณา และผู้แสดงโฆษณาอิสระ

เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะมีสมาชิกในคําขอโฆษณาเป็นการกําหนดค่าพารามิเตอร์ TFUA: tag_for_under_age_of_consent ซึ่งกําหนดค่าด้วยค่าที่แจกแจงดังต่อไปนี้

 • ระบุ RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent ให้ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้คําขอโฆษณาได้รับการดูแลสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • ให้ RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent แก่ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentFalse เพื่อระบุว่าคุณไม่ต้องการให้คําขอโฆษณาไม่ได้รับการปฏิบัติสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้
 • ให้ RequestConfiguration::tag_for_under_age_of_consent แก่ RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentUnspecified เพื่อระบุว่าคุณยังไม่ได้ระบุว่าคําขอโฆษณาควรได้รับการดูแลสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่มีอายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้หรือไม่

ตัวอย่างต่อไปนี้ระบุว่าคุณต้องการให้ TFUA รวมอยู่ในคําขอโฆษณา

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.tag_for_under_age_of_consent =
  firebase::RequestConfiguration::kUnderAgeOfConsentTrue;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

แท็กเพื่อเปิดใช้การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ที่อายุต่ํากว่าอายุที่ให้ความยินยอมได้ไม่ควรตั้งค่าทั้ง 2 แบบเป็นจริง หากใช่ การตั้งค่าที่มีเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะมีผลเหนือกว่า

การกรองเนื้อหาโฆษณา

แอปจะกําหนดการจัดประเภทเนื้อหาโฆษณาสูงสุดสําหรับคําขอโฆษณาผ่าน RequestConfiguration::max_ad_content_rating field ได้ โฆษณา AdMob ที่แสดงเมื่อกําหนดค่านี้ มีการจัดประเภทเนื้อหาเท่ากับหรือต่ํากว่าระดับนั้น ค่าที่เป็นไปได้สําหรับวิธีนี้ขึ้นอยู่กับการแยกประเภทป้ายกํากับเนื้อหาดิจิทัลและต้องเป็นหนึ่งในค่าแจกแจงต่อไปนี้

 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingPG
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingT
 • RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingMA

โค้ดต่อไปนี้จะกําหนดค่าโครงสร้าง RequestConfiguration เพื่อระบุว่าเนื้อหาโฆษณาที่แสดงผลควรสอดคล้องกับการกําหนดป้ายกํากับเนื้อหาดิจิทัลที่สูงกว่า G

 firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
  firebase::gma::GetRequestConfiguration();

 request_configuration.max_ad_content_rating =
  firebase::RequestConfiguration::kMaxAdContentRatingG;

 firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);

AdRequest

ออบเจ็กต์ AdRequest จะรวบรวมข้อมูลการกําหนดเป้าหมายที่จะส่งไปพร้อมกับคําขอโฆษณา

URL สําหรับเนื้อหา

เมื่อขอโฆษณา แอปอาจส่ง URL ของเนื้อหาที่แสดง ซึ่งจะทําให้การกําหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดจับคู่โฆษณากับเนื้อหาได้

เช่น หากแอปขอโฆษณาขณะที่แสดงเนื้อหาจาก https://www.example.com คุณก็ส่ง URL นี้เพื่อกําหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องได้

 // AdRequest with content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request(/*content_url=*/"https://www.example.com");

 // AdRequest without content URL:
 firebase::admob::AdRequest ad_request();