SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google


Google Mobile Ads SDK รวม SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ iOS และ Android และมีให้ใช้งานเฉพาะในแพลตฟอร์มเหล่านั้น

การใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Google Developers

หากต้องการติดตั้ง SDK นี้ โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งาน