Sử dụng Bộ thử nghiệm dàn xếp để xác minh thiết lập đặt giá thầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bộ thử nghiệm dàn xếp (MTS) là một khung mà bạn có thể đưa vào phiên bản gỡ lỗi của ứng dụng để xác minh các mục tích hợp dàn xếp của bạn.

Để bắt đầu sử dụng Bộ thử nghiệm dàn xếp, hãy xem xét tài liệu AdMob.

Sau khi cài đặt MTS trong ứng dụng và làm quen với việc sử dụng, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để xác minh hoạt động tích hợp đặt giá thầu:

Kiểm tra xem các nguồn quảng cáo đặt giá thầu có xuất hiện cho một đơn vị quảng cáo hay không

Trước tiên, hãy xác minh các nguồn quảng cáo đặt giá thầu được định cấu hình đúng cách trong các nhóm dàn xếp AdMob và được liên kết với một đơn vị quảng cáo.

Nếu một đơn vị quảng cáo có một nhóm dàn xếp với một nguồn quảng cáo đặt giá thầu được liên kết với đơn vị quảng cáo đó, thì sẽ có một mục Nguồn quảng cáo đặt giá thầu trong phần thông tin chi tiết cho đơn vị quảng cáo đó.

Nếu không có nguồn đặt giá thầu nào xuất hiện cho đơn vị quảng cáo, hãy thử các bước sau:

  • Hãy kiểm tra kỹ nhóm dàn xếp của bạn để đảm bảo rằng một nguồn quảng cáo đặt giá thầu được định cấu hình và nhóm dàn xếp nhắm mục tiêu đến đơn vị quảng cáo của bạn.
  • Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi trong giao diện người dùng AdMob có hiệu lực trên Bộ thử nghiệm dàn xếp, vì vậy, hãy thử thử lại định kỳ.

Xác minh rằng bạn đã cài đặt bộ chuyển đổi và SDK

Nếu nguồn quảng cáo đặt giá thầu đã xuất hiện trong màn hình Thông tin về đơn vị quảng cáo cho một đơn vị quảng cáo nhất định, thì bạn sẽ thấy các chỉ báo màu xanh lục/màu đỏ cho SDK, bộ chuyển đổi và tệp kê khai cho nguồn quảng cáo đó.

Nếu bị thiếu bộ chuyển đổi hoặc SDK, bạn phải thêm SDK vào ứng dụng của mình. Hãy tham khảo hướng dẫn dàn xếp để biết thêm thông tin.

Kiểm tra phiên bản SDK và bộ chuyển đổi

Sau khi cài đặt bộ chuyển đổi và SDK, hãy nhấp vào nguồn quảng cáo. Xác minh phiên bản SDK và Bộ chuyển đổi từ màn hình chi tiết nguồn quảng cáo.

Hãy kiểm tra với tài liệu đặt giá thầu cho đối tác dàn xếp có liên quan hoặc người quản lý tài khoản Google của bạn để xác nhận rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất và cập nhật bằng cách sử dụng phương thức tích hợp đã chọn nếu bạn cần.

Kiểm tra xem bộ chuyển đổi đã được khởi chạy đúng cách hay chưa

Trên màn hình thông tin chi tiết về nguồn quảng cáo, hãy xác minh rằng Trạng thái khởi chạy bộ chuyển đổi có màu xanh lục trong màn hình nguồn quảng cáo. Dấu kiểm màu xanh lục xác minh những điều sau:

  • Đã khởi chạy thành công bộ chuyển đổi.
  • Bạn đã định cấu hình đúng mã ứng dụng trong tệp AndroidManifest.xml .
  • Ứng dụng của bạn gọi MobileAds.initialize(Content, OnInitializationCompleteListener) khi ứng dụng ra mắt.

Xác minh rằng các thông số nguồn quảng cáo bắt buộc đã được nhập

Trong màn hình thông tin chi tiết về nguồn quảng cáo, cũng có phần Cấu hình nguồn quảng cáo. Tất cả các thông số được chỉ định phải có màu xanh lục. Điều này xác minh rằng một giá trị đã được nhập cho thông số nhất định. Tuy nhiên, điều này không xác minh rằng giá trị của các thông số cấu hình là hợp lệ hoặc chính xác.

Nếu bạn đã vượt qua thành công tất cả các bước kiểm tra ở trên, tích hợp của bạn phải hoạt động và quảng cáo sẽ phân phát nếu các thông số nguồn quảng cáo chính xác.

Nếu quảng cáo vẫn không phân phát, thì có thể có vấn đề với các nguồn đặt giá thầu và không phải ứng dụng của bạn. Hãy kiểm tra với người quản lý tài khoản của Google hoặc nhóm hỗ trợ nếu trường hợp này có vẻ đúng.

Thử nghiệm tải quảng cáo theo thời gian thực

Bạn có thể tải quảng cáo trong Bộ thử nghiệm dàn xếp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Khi đáp ứng các điều kiện này, nút Tải quảng cáo sẽ được bật và quảng cáo thử nghiệm có thể được tải từ người đặt giá thầu trong mạng.

Nếu bạn gặp sự cố khi khởi chạy bộ chuyển đổi, hãy xem phần khắc phục sự cố.