Đăng ký nhận thông báo về sự kiện trên Google Meet

Trang này mô tả các sự kiện trên Google Meet mà ứng dụng của bạn có thể đăng ký bằng API Sự kiện Google Workspace. Sau khi bạn quyết định loại sự kiện cần thiết, hãy tạo một gói thuê bao để bắt đầu nhận sự kiện từ Google Meet.

Để tìm hiểu thêm về cách phát triển ứng dụng cho Google Meet, hãy xem bài viết Tổng quan về API REST của Google Meet.

Tài nguyên đích được hỗ trợ trên Meet

Để nhận sự kiện trên Meet, API Sự kiện của Google Workspace hỗ trợ gói thuê bao cho các tài nguyên sau đây:

 • Không gian họp, được biểu thị dưới dạng tài nguyên space.
 • Người dùng, được biểu thị dưới dạng tài nguyên user của Cloud Identity API.

Các sự kiện được hỗ trợ trên Meet

Gói thuê bao Google Workspace cho phép bạn nhận sự kiện về những loại thay đổi sau trong Meet:

Khi tạo gói thuê bao cho một tài nguyên Meet, bạn sẽ sử dụng trường eventTypes[] để chỉ định loại sự kiện mà bạn muốn nhận. Các loại sự kiện được định dạng theo thông số kỹ thuật của CloudEvents, chẳng hạn như google.workspace.APPLICATION.RESOURCE.VERSION.ACTION. Ví dụ: để nhận sự kiện về những người mới tham gia một hội nghị trong không gian Meet, bạn sẽ chỉ định loại sự kiện là google.workspace.meet.participant.v2.joined. Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các sự kiện, hãy xem bài viết Cấu trúc của các sự kiện Google Workspace.

Bảng sau đây hiển thị các loại sự kiện được hỗ trợ, nội dung mô tả và tài nguyên Meet đã thay đổi được biểu thị trong dữ liệu sự kiện:

Loại sự kiện Mô tả Tài nguyên Meet

google.workspace.meet.conference.v2.started

Hội nghị truyền hình sẽ bắt đầu trong không gian họp.

conferenceRecord

google.workspace.meet.conference.v2.ended

Hội nghị truyền hình sẽ kết thúc trong không gian họp.

conferenceRecord

google.workspace.meet.participant.v2.joined

Một người tham gia một hội nghị đang diễn ra trong không gian họp.

conferenceRecord.participantSession

google.workspace.meet.participant.v2.left

Một người tham gia rời khỏi một hội nghị đang diễn ra trong không gian họp.

conferenceRecord.participantSession

google.workspace.meet.recording.v2.fileGenerated

Hệ thống sẽ tạo tệp bản ghi cho hội nghị trong không gian họp.

conferenceRecord.recording

google.workspace.meet.transcript.v2.fileGenerated

Hệ thống sẽ tạo tệp chép lời cho một hội nghị trong không gian họp.

conferenceRecord.transcript

Dữ liệu sự kiện

Phần này mô tả dữ liệu sự kiện và ví dụ về tải trọng cho các sự kiện trong không gian họp trên Meet.

Khi gói thuê bao Google Workspace của bạn nhận được một sự kiện từ Meet, trường data sẽ chứa tải trọng của sự kiện đó. Tải trọng này có thông tin về tài nguyên Google Workspace đã thay đổi. Ví dụ: nếu bạn đã đăng ký các sự kiện về bản chép lời mới trong một không gian, thì tải trọng cho các sự kiện này sẽ chứa thông tin về tài nguyên transcript đã thay đổi.

Dữ liệu tài nguyên trong tải trọng sự kiện

Bảng sau đây cung cấp ví dụ về các tải trọng JSON của gói thuê bao không gian họp trên Meet. Các ví dụ này sử dụng hội nghị conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE diễn ra trong không gian. Đối với mỗi sự kiện mà gói thuê bao nhận được, tải trọng sẽ xuất hiện trong trường data của sự kiện:

Ví dụ Loại sự kiện Tải trọng JSON

Một hội nghị sẽ bắt đầu tại không gian họp trên Meet.

google.workspace.meet.conference.v2.started

Không bao gồm dữ liệu tài nguyên
{
  "conferenceRecord":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE"
  }
}
   
Một người tham gia hội nghị trong không gian họp trên Meet.

google.workspace.meet.participant.v2.joined

Không bao gồm dữ liệu tài nguyên
{
  "participantSession":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/participants/FFF-GGG-HHH-III-JJJ/participantSessions/LLL-MMM-NNN-OOO-PPP"
  }
}
   
Hệ thống sẽ tạo bản ghi cho hội nghị truyền hình trong không gian họp trên Meet. google.workspace.meet.recording.v2.fileGenerated
Không bao gồm dữ liệu tài nguyên
{
  "recording":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/recordings/LLL-MMM-NNN-OOO-PPP"
  }
}
   
Hệ thống sẽ tạo bản chép lời cho một hội nghị trong không gian họp trên Meet. google.workspace.meet.transcript.v2.fileGenerated
Không bao gồm dữ liệu tài nguyên
{
  "transcript":
  {
    "name": "conferenceRecords/AAA-BBB-CCC-DDD-EEE/transcripts/PPP-QQQ-RRR-SSS-TTT"
  }
}