Nhận và phản hồi các sự kiện trong vòng đời của gói thuê bao Google Workspace

Trang này giải thích các sự kiện trong vòng đời mà bạn nhận được cho các gói thuê bao của Google Workspace, cũng như cách bạn có thể sử dụng các sự kiện đó để duy trì một gói thuê bao đang hoạt động.

API Sự kiện của Google Workspace sẽ gửi các loại sự kiện trong vòng đời sau đây:

Ứng dụng của bạn phải xử lý rõ ràng các loại sự kiện trong vòng đời này và bỏ qua các loại sự kiện mới có thể xuất hiện trong tương lai.

Các sự kiện trong vòng đời từ API Sự kiện của Google Workspace được cấu trúc theo thông số kỹ thuật của CloudEvents. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cấu trúc của các sự kiện trong Google Workspace.

Trường hợp tạm ngưng

Khi xảy ra lỗi với một gói thuê bao của Google Workspace, API Sự kiện của Google Workspace sẽ tạm ngưng gói thuê bao đó và ngăn gói thuê bao đó nhận sự kiện. Bạn phải giải quyết mọi lỗi về gói thuê bao trước khi kích hoạt lại.

Để thông báo cho bạn về việc tạm ngưng, API Sự kiện của Google Workspace sẽ gửi một sự kiện vòng đời có loại sự kiện google.workspace.events.subscription.v1.suspended.

Sau khi nhận được sự kiện tạm ngưng, bạn có thể tìm hiểu về lý do tạm ngưng, giải quyết mọi lỗi và kích hoạt lại gói thuê bao. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Khắc phục lỗi và kích hoạt lại gói thuê bao Google Workspace.

Dưới đây là CloudEvent cho một sự kiện trong vòng đời của một gói thuê bao Google Workspace đã bị tạm ngưng do lỗi ENDPOINT_PERMISSION_DENIED:

{
 "id": "EVENT_UUID",
 "source": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "subject": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "type": "google.workspace.events.subscription.v1.suspended",
 "time": "2023-06-08T06:50:43.641299Z",
 "spec_version": '1.0',
 "datacontenttype": "application/json",
 "data": {
  "subscription":{
   "name": "subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
   "suspension_reason": "ENDPOINT_PERMISSION_DENIED",
   ...
  }
 }
}

Sự kiện lời nhắc về việc hết hạn

Sau khi gói thuê bao hết hạn, API Sự kiện của Google Workspace sẽ xoá vĩnh viễn và bạn không thể gia hạn hay kích hoạt lại gói thuê bao đó.

Để thông báo cho bạn về một gói thuê bao sắp hết hạn, API Sự kiện của Google Workspace sẽ gửi các sự kiện trong vòng đời 12 giờ và 1 giờ trước thời gian hết hạn. Loại sự kiện cho các sự kiện trong vòng đời là google.workspace.events.subscription.v1.expirationReminder.

Khi nhận được sự kiện lời nhắc hết hạn, bạn có thể sử dụng phương thức subscriptions.update() để cập nhật thời gian hết hạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Cập nhật hoặc gia hạn gói thuê bao Google Workspace.

Dưới đây là một CloudEvent cho một sự kiện trong vòng đời liên quan đến gói thuê bao Google Workspace sắp hết hạn:

{
 "id": "EVENT_UUID",
 "source": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "subject": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "type": "google.workspace.events.subscription.v1.expirationReminder",
 "time": "2023-06-08T06:50:43.641299Z",
 "spec_version": '1.0',
 "datacontenttype": "application/json",
 "data": {
  "subscription":{
   "name": "subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
   "expire_time": "2023-06-08T18:50:43.641299Z",
   ...
  }
 }
}

Số sự kiện gói thuê bao đã hết hạn

API Sự kiện Google Workspace sẽ gửi cho bạn một sự kiện trong vòng đời khi gói thuê bao hết hạn. Loại sự kiện cho sự kiện trong vòng đời này là google.workspace.events.subscription.v1.expired.

API Sự kiện của Google Workspace sẽ xoá vĩnh viễn các gói thuê bao đã hết hạn. Nếu gói thuê bao hết hạn, bạn có thể sử dụng phương thức subscriptions.create() để tạo một gói thuê bao khác. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo gói thuê bao Google Workspace.

Dưới đây là một CloudEvent cho một sự kiện trong vòng đời liên quan đến một gói thuê bao Google Workspace đã hết hạn:

{
 "id": "EVENT_UUID",
 "source": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "subject": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
 "type": "google.workspace.events.subscription.v1.expired",
 "time": "2023-06-08T07:00:00.000000Z",
 "spec_version": '1.0',
 "datacontenttype": "application/json",
 "data": {
  "subscription":{
   "name": "subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
   "expire_time": "2023-06-08T07:00:00.000000Z",
   ...
  }
 }
}