Xoá gói thuê bao của Google Workspace

Trang này giải thích cách xoá gói thuê bao của Google Workspace bằng phương thức subscriptions.delete().

Khi bạn xoá một gói thuê bao, ứng dụng của bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự kiện nào nữa. Nếu một gói thuê bao hết hạn, API Sự kiện Google Workspace sẽ tự động xoá gói thuê bao đó.

Điều kiện tiên quyết

Apps Script

 • Một dự án Apps Script:
  • Sử dụng dự án của bạn trên Google Cloud thay vì dự án mặc định do Apps Script tạo tự động.
  • Đối với mọi phạm vi mà bạn đã thêm để định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth, bạn cũng phải thêm các phạm vi đó vào tệp appsscript.json trong dự án Apps Script. Ví dụ:
  • "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly"
   ]
     
  • Bật dịch vụ nâng cao của Google Workspace Events.

Python

 • Python 3.6 trở lên
 • Công cụ quản lý gói pip
 • Các thư viện ứng dụng mới nhất của Google dành cho Python. Để cài đặt hoặc cập nhật các công cụ này, hãy chạy lệnh sau trong giao diện dòng lệnh của bạn:
   pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
   
 • Gói thuê bao của Google Workspace. Để tạo gói thuê bao, hãy xem phần Tạo gói thuê bao.

 • Yêu cầu xác thực:

  • Để xác thực người dùng, bạn cần có một phạm vi hỗ trợ ít nhất một trong các loại sự kiện cho gói thuê bao. Để xác định phạm vi, hãy xem bài viết Phạm vi theo loại sự kiện.
  • Để xác thực ứng dụng, bạn phải có phạm vi chat.bot (chỉ dành cho các ứng dụng Google Chat).

Xoá gói thuê bao được người dùng cấp phép

Mã mẫu sau đây sẽ xoá tài nguyên Subscription bằng cách sử dụng phương thức xác thực người dùng.

Cách xoá gói thuê bao:

Apps Script

 1. Trong dự án Apps Script, hãy tạo một tệp tập lệnh mới có tên là deleteSubscription rồi thêm mã sau:

  function deleteSubscription() {
   // The name of the subscription to delete.
   const name = 'subscriptions/SUBSCRIPTION_ID';
  
   // Call the Workspace Events API using the advanced service.
   const response = WorkspaceEvents.Subscriptions.remove(name);
   console.log(response);
  }
  

  Thay thế các đoạn mã sau:

  • SUBSCRIPTION_ID: Mã của gói thuê bao. Để lấy mã nhận dạng, bạn có thể dùng bất kỳ cách nào sau đây:
   • Giá trị của trường uid.
   • Mã nhận dạng tên tài nguyên được thể hiện trong trường name. Ví dụ: nếu tên tài nguyên là subscriptions/subscription-123, hãy sử dụng subscription-123.
 2. Để xoá gói thuê bao, hãy chạy hàm deleteSubscription trong dự án Apps Script.

Python

 1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo một tệp có tên delete_subscription.py rồi thêm mã sau:

  """Delete subscription."""
  
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Specify required scopes.
  SCOPES = ['SCOPE']
  
  # Authenticate with Google Workspace and get user authentication.
  flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file('client_secrets.json', SCOPES)
  CREDENTIALS = flow.run_local_server()
  
  # Call the Workspace Events API using the service endpoint.
  service = build(
    'workspaceevents',
    'v1',
    credentials=CREDENTIALS,
  )
  
  NAME = 'subscriptions/SUBSCRIPTION_ID'
  response = service.subscriptions().delete(name=NAME).execute()
  print(response)
  

  Thay thế các đoạn mã sau:

  • SCOPE: Phạm vi OAuth hỗ trợ ít nhất một loại sự kiện trong gói thuê bao. Ví dụ: nếu gói thuê bao của bạn nhận được các sự kiện trong một phòng Chat đã cập nhật, https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly.
  • SUBSCRIPTION_ID: Mã của gói thuê bao. Để lấy mã nhận dạng, bạn có thể dùng bất kỳ cách nào sau đây:
   • Giá trị của trường uid.
   • Mã nhận dạng tên tài nguyên được thể hiện trong trường name. Ví dụ: nếu tên tài nguyên là subscriptions/subscription-123, hãy sử dụng subscription-123.
 2. Trong thư mục đang làm việc, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu trữ thông tin đăng nhập của mã ứng dụng khách OAuth và đặt tên cho tệp là client_secrets.json. Mã mẫu sẽ sử dụng tệp JSON này để xác thực với Google Workspace và lấy thông tin đăng nhập của người dùng. Để biết hướng dẫn, hãy xem bài viết Tạo thông tin đăng nhập mã ứng dụng khách OAuth.

 3. Để xoá gói thuê bao, hãy chạy lệnh sau trên thiết bị đầu cuối của bạn:

  python3 delete_subscription.py
  
API Sự kiện của Google Workspace sẽ trả về một hoạt động diễn ra trong thời gian dài có chứa thực thể của tài nguyên Subscription.