ภาพรวมข้อความ Google Chat

หน้านี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อความตัวอักษรและการ์ด

เมื่อแอป Chat ส่งข้อความเพื่อสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน ข้อความดังกล่าวจะปรากฏในบรรทัดในลักษณะเดียวกับที่ผู้ใช้ใน Google Chat เขียนข้อความ หากต้องการสร้างข้อความที่มีมากกว่า SMS หรือสร้างข้อความที่ให้ผู้ใช้โต้ตอบด้วยได้ แอปใน Chat จะใช้การ์ดได้ แอปแชทยังเพิ่มข้อความต่อท้ายได้ด้วย นอกจากนี้ แอป Chat ยังสร้างการ์ดที่เปิดในหน้าต่างใหม่เป็นกล่องโต้ตอบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จสิ้นได้ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม

โครงสร้างของข้อความ

ใน Google Chat API ข้อความจะแสดงเป็นออบเจ็กต์ JSON ภายในข้อความ ข้อความตัวอักษรจะแสดงเป็นออบเจ็กต์ text

ในตัวอย่างต่อไปนี้ แอป Chat จะสร้างข้อความในพื้นที่ทำงานให้กับทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ระบุว่ากำลังจะเกิดการตรึงโค้ด

{
 "text": "Attention <users/all>: Code freeze starts at `11:59 am` Pacific Standard Time! If you need a little more time, type `/moreTime` and I'll push the code freeze back one hour."
}

JSON แสดงข้อความต่อไปนี้

ตัวอย่าง SMS ใน Google Chat ที่ประกาศการระงับโค้ด

โครงสร้างของข้อความในการ์ด

ใน Google Chat API ข้อความจะแสดงเป็นออบเจ็กต์ JSON ภายในข้อความ การ์ดจะแสดงเป็นอาร์เรย์ cardsV2 และประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • ออบเจ็กต์ CardWithId รายการอย่างน้อย 1 รายการ
 • cardId ที่ใช้เพื่อระบุการ์ดและกำหนดขอบเขตภายในข้อความที่ระบุ (การ์ดในข้อความที่ต่างกันอาจมีรหัสเดียวกัน)
 • ออบเจ็กต์ card ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

  • header ออบเจ็กต์ที่ระบุสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อ ชื่อรอง และรูปภาพแบบอวาตาร์
  • มีออบเจ็กต์ section รายการอย่างน้อย 1 รายการ โดยแต่ละรายการมีวิดเจ็ตอย่างน้อย 1 รายการ
  • ออบเจ็กต์ widget รายการอย่างน้อย 1 รายการ วิดเจ็ตแต่ละรายการเป็นออบเจ็กต์ผสมที่สามารถแสดงถึงข้อความ รูปภาพ ปุ่ม และออบเจ็กต์ประเภทอื่นๆ

เช่น ข้อความในการ์ดต่อไปนี้ประกอบด้วยออบเจ็กต์ header, section และ widget

แอป Chat ที่เรียกใช้แบบสำรวจในพื้นที่ใน Chat
โดยใช้ข้อความการ์ด

รหัสต่อไปนี้แสดง JSON ของข้อความการ์ด

JSON

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "unique-card-id",
   "card": {
    "header": {
     "title": "Sasha",
     "subtitle": "Software Engineer",
     "imageUrl": "https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
     "imageType": "CIRCLE",
     "imageAltText": "Avatar for Sasha"
    },
    "sections": [
     {
      "header": "Contact Info",
      "collapsible": true,
      "uncollapsibleWidgetsCount": 1,
      "widgets": [
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "EMAIL"
         },
         "text": "sasha@example.com"
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "PERSON"
         },
         "text": "<font color=\"#80e27e\">Online</font>"
        }
       },
       {
        "decoratedText": {
         "startIcon": {
          "knownIcon": "PHONE"
         },
         "text": "+1 (555) 555-1234"
        }
       },
       {
        "buttonList": {
         "buttons": [
          {
           "text": "Share",
           "onClick": {
            "openLink": {
             "url": "https://example.com/share"
            }
           }
          },
          {
           "text": "Edit",
           "onClick": {
            "action": {
             "function": "goToView",
             "parameters": [
              {
               "key": "viewType",
               "value": "EDIT"
              }
             ]
            }
           }
          }
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}


ออกแบบและแสดงตัวอย่างการ์ดด้วยเครื่องมือสร้างการ์ด

เปิดเครื่องมือสร้างการ์ด